Els cicles formatius d’FP et preparen per a l’exercici d’una professió i t’obren les portes del mercat laboral mitjançant un títol de tècnic o tècnica de grau mitjà o superior.

L’IOC et permet cursar a distància un ampli ventall d’estudis de Formació Professional a través del campus i amb materials didàctics en format digital; aquesta oferta formativa inclou també les pràctiques en centres presencials, així com un projecte final.

Dates del curs 2018-19

Segon semestre

Inici de curs
13 febrer 2019

Segon semestre

Final de curs
17 juny 2019

Període de matrícula 2018-19

Segon semestre

Alumnat nou
13 - 23 novembre 2018

Segon semestre

Alumnat antic
29 gener - 6 febrer 2019

Cicles formatius

famílies professionals

OFERTA DE MÒDULS TRANSVERSALS FORA DE CICLE

Al marge que el cicle que estudies s’ofereixi o no a l’IOC, t’oferim la possibilitat de matricular-te dels següents mòduls transversals, de manera independent:
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Relacions en l’àmbit del treball
 • Relacions en l’equip de treball
INFORMA-TE’N AQUÍ

Preinscripció i matrícula

Informació general

 

Abans de formalitzar la sol·licitud de matrícula és important haver llegit la informació sobre els requisits d’accés i els cicles formatius. A més, cal que disposeu d’una adreça de correu electrònic per poder rebre informació (ha de ser una adreça activa i que consulteu habitualment).

La matrícula als cicles de formació professional es fa de manera telemàtica i només el lliurament de la documentació es pot fer de manera presencial.

El procediment de matrícula serà diferent segons si es tracta d'alumnat nou o alumnat antic.

Alumnat nou

Es considera alumnat nou les persones que no han cursat mai cap estudi de formació professional a l’IOC i l’alumnat matriculat a l’IOC per estudiar el graduat en educació secundària, el batxillerat, idiomes, el curs d'accés a cicles de grau superior, els curs de preparació per a la prova d'accés als cicles de grau superior, les proves d'avaluació lliures o qualsevol altre estudi que no sigui cursar un cicle formatiu d'FP.

La sol·licitud de matrícula de l'alumnat nou només es pot presentar per a un únic cicle formatiu.

Tenint en compte el perfil de l'alumnat d'aquests estudis i amb l'objectiu de donar servei al màxim de persones, la matrícula de l'alumnat nou està limitada a un nombre de crèdits, mòduls, blocs o unitats formatives que suposin com a màxim un total de 330 hores semestrals.

Alumnat antic

Es considera alumnat antic les persones que cursen un cicle formatiu a l'IOC o que l'han cursat en semestres anteriors, encara que no hagin superat cap crèdit/mòdul, bloc o UF.

La matrícula de l'alumnat antic pot ser de més d'un cicle formatiu però està limitada a un nombre de crèdits, mòduls, blocs o unitats formatives que suposin com a màxim un total de 450 hores semestrals entre tots els cicles formatius.

 

Terminis


Primer semestre
(curs 2018-2019)

alumnat nou

del 2 a l'11 de maig del 2018

alumnat antic

del 5 al 15 de juny del 2018 (Vegeu la Nota 1 i la Nota 2)

Segon semestre
(curs 2018-2019)
alumnat nou

del 13 al 23 de novembre del 2018

alumnat antic del 29 de gener al 6 de febrer del 2019 (Vegeu la Nota 1 i la Nota 2)

 

Nota 1. L'alumnat que hagi estat matriculat a un cicle formatiu a l'IOC i no hagi superat cap mòdul, crèdit, bloc o unitat formativa (sense considerar les convalidacions, reconeixements o exempcions) ha de sol·licitar la readmissió, és a dir, ha de tornar a sol·licitar plaça per al proper semestre si vol tornar-se a matricular en el mateix cicle formatiu.

Només es pot fer una única sol·licitud de readmissió per semestre i s'ha de fer telemàticament a través de la secretaria virtual (Secretaria FP > Entrada dades > pestanya Tràmits > Sol·licitud de readmissió a un cicle formatiu), sense que s'hagi de presentar cap documentació en paper. Els terminis per fer aquesta sol·licitud són:
 • 1r semestre (curs 2018-2019): no serà necessari demanar una readmissió
 • 2n semestre (curs 2018-2019): no serà necessari demanar una readmissió

Per tant, les persones que varen estar matriculades en un cicle formatiu a l'IOC i en el seu expedient no hi consta cap qualificació superada a l'IOC podran matricular-se al mateix cicle formatiu en el període de matrícula de l'alumnat antic sense demanar cap readmissió.

 

Nota 2. L'alumnat que està o hagi estat matriculat en un cicle formatiu a l'IOC i vulgui cursar-ne un altre ha de fer la sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu, durant els períodes següents:

 • 1r semestre (curs 2018-2019): del 2 al 11 de maig de 2018
 • 2n semestre (curs 2018-2019): del 13 al 23 de novembre de 2018

Atenció! L'alumnat que hagi estat matriculat a l'IOC als cicles LOGSE que s'han extingit i ja tingui crèdits superats (sense considerar les convalidacions, reconeixements o exempcions), podrà matricular-se als cicles equivalents en LOE sense demanar un canvi de cicle, és a dir, sense la Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu.

L'alumnat antic que sol·liciti l'accés a un altre cicle formatiu per un semestre del curs 2018-2019 participarà en el procés d'adjudicació de places junt amb l'alumnat nou del mateix semestre i, si obté una plaça per al cicle sol·licitat, podrà matricular-se en un termini especial.

A l'espai d'Atenció a l'estudiant de dins del Campus hi ha més informació sobre aquesta sol·licitud.

Només es pot fer una única sol·licitud per semestre i s'ha de fer telemàticament a través de la Secretaria FP (Secretaria FP > Entrada dades > pestanya Tràmits > Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu), havent de presentar només la documentació en paper que acrediti els requisits acadèmics d'accés al cicle formatiu si no s'ha presentat prèviament.

Durant el període per demanar la Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu, cal seguir les indicacions de la Guia de matrícula per a l'alumnat nou 2018-19 (S1) (caducada actualment) en els casos següents:

 • Per regenerar la contrasenya d'accés al Campus: apartat 1.2 de l'Annex 2.
 • Per incidències tècniques: apartat c) de l'Annex 5.

A la guia de matrícula de l'alumnat antic que es publicarà a finals de gener de 2019 hi haurà la informació sobre els procediments per consultar si la sol·licitud s'ha atorgat o denegat, per presentar reclamacions per errades de l'IOC i per realitzar la matrícula de l'alumnat antic.

Es poden consultar les dates provisionals de matrícula a l'apartat de l'Alumnat antic del Calendari del 2r semestre de 2018-19

 

Calendari del 2n semestre de 2018-19

 

Alumnat nou

Subjecte a possibles canvis fins al 13 de novembre de 2018

1) Obtenció de nom d'usuari i contrasenya: del 13 de novembre de 2018 (a les 12 hores) fins al 23 de novembre de 2018 (a les 12 hores).

2) Inscripció telemàtica:

 • Sol·licitud de matrícula: del 13 de novembre de 2018 (a les 12 hores) fins al 23 de novembre de 2018 (a les 13 hores).

3) Presentacions de la documentació:

 • Presentació de la sol·licitud i documentació: del 13 de novembre de 2018 (a les 12 hores) fins al 23 de novembre de 2018 dins l'horari de la secretaria de la seu d'FP de l'IOC on es presenti. Consulteu els horaris de les secretaries de la seu central de l'IOC o dels Centres de suport. Si es lliura per correu certificat, ha d'haver arribat dins el termini.
 • Presentació de la documentació per resoldre les incidències comunicades: fins al 12 de desembre de 2018, a les 13 hores.

Sorteig per determinar el número que s'aplicarà per resoldre les situacions d'empat: 28 de novembre de 2018, a les 11 hores, a la seu de l'IOC de Barcelona. El resultat es farà públic a les 12 hores mitjançant el web.

Publicació de l'adjudicació de places: 14 de desembre de 2018, a les 14 hores.

Autorització per a menors d'edat: les sol·licituds es resoldran del 8 a l'11 de gener de 2019.

4) Reclamacions de l'adjudicació de places per errors de l'IOC (si és el cas):

 • Termini de reclamacions: del 14 de desembre de 2018 (a partir de les 15 hores) fins al 19 de desembre de 2018 (fins a les 13 hores). Les reclamacions es resoldran del 8 a l'11 de gener de 2019.

5) Pagament: del 9 de gener de 2019 (a les 15 hores) fins al 15 de gener de 2019 (a les 19.55 hores).


 

Alumnat antic

Subjecte a possibles canvis fins al 29 de gener de 2019

1) Sol·licituds prèvies (si és el cas)**:

 • Sol·licitud de readmissió al mateix cicle formatiu: no serà necessari per a la matrícula del 2n semestre del curs 2018-19.
 • Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu: del 13 de novembre (a les 14 hores) al 23 de novembre de 2018 (fins a les 23.55 hores)

(**) Consulteu la Nota 1 i Nota 2 de l'apartat dels Terminis i també a la guia de matrícula de l'alumnat antic, i especialment la informació sobre l'obligació de fer aquestes sol·licituds per a la matrícula als nous cicles formatius LOE si havíeu estat matriculats als cicles equivalents LOGSE.

Correccions de les incidències de les sol·licituds prèvies: fins al 24 de gener de 2019 (a les 13h)

Consulta de l'adjudicació de places (resolució de les sol·licituds): a partir del 29 de gener de 2019 (a les 14h).

2) Reclamacions per errades de l'IOC en la resolució de les sol·licituds prèvies anteriors (si és el cas): del 29 al 31 de gener de 2019. Les reclamacions es resoldran del 29 de gener al 4 de febrer de 2019.

3) Inscripció telemàtica:

 • Alumnat que a la PAF1 ha superat tots els crèdits/mòduls, blocs o UF matriculats: del 29 de gener de 2019 (a les 10 hores) fins al 6 de febrer de 2019 (a les 23.55 hores).
 • Alumnat que a la PAF1 no ha superat tots els crèdits/mòduls, blocs o UF matriculats: a partir del 31 de gener de 2019 a la tarda, fins al 6 de febrer de 2019 (a les 23.55 hores).
 • Alumnat que hagi tramitat una sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu***: a partir de l'1 de febrer de 2019 (a les 15 hores), fins al 6 de febrer de 2019 (a les 23.55 hores).

(***) L'alumnat que hagi tramitat aquesta sol·licitud i es vulgui matricular al nou cicle demanat, només pot fer una única matrícula i ha d'esperar a aquestes dates encara que se li denegui la sol·licitud i només es matriculi al cicle que ja ha cursat o se li va atorgar en un altre semestre. NO ha de matricular-se a cap cicle abans d'aquesta data encara que l'aplicatiu li permeti, i si ho fa, ja no podrà matricular-se al nou cicle demanat encara que se li hagi atorgat.

4) Presentació documentació (només si s'ha de presentar alguna documentació nova en paper): fins al 5 de febrer de 2019. Únicament pot presentar-se a les oficines de la seu central de l'IOC de Barcelona en l'horari d'atenció al públic. Si es lliura per correu certificat, ha d'haver arribat dins del mateix termini.

5) Pagament: del 31 de gener de 2019 (a les 15 hores) fins al 7 de febrer de 2019 (a les 19.55 hores).

 

Procediment

 

Alumnat nou

Per començar el procediment cal accedir a l'enllaç IOC: inscripció alumnes FP per donar-se d'alta a la secretaria virtual d'FP (Secretaria FP) en el període de preinscripció per a la matrícula. L’aplicació proporciona un nom d’usuari o usuària i una contrasenya que permet emplenar el formulari i formalitzar la sol·licitud d'inscripció.

El procés d'inscripció consta de dues parts:

 • Sol·licitud d'inscripció: accés a la secretaria virtual per introduir les dades personals i seleccionar els estudis i, a continuació, presentació de la documentació que es requereix. La documentació es pot presentar a les oficines de l'IOC de Barcelona o en algun dels centres de suport d'FP que recullen documentació en els processos de matrícula de l'alumnat nou o a través de correu certificat. En aquest últim cas ha d'haver arribat a l'IOC de Barcelona dins el termini establert.
 • Matrícula: les persones que hagin obtingut plaça en el procés d'adjudicació de places han de finalitzar la inscripció mitjançant el pagament de l'import de la matrícula.

Guia de matrícula per a l'alumnat nou 2018-19 (S1)   -Caducada-    

Guia de matrícula per a l'alumnat nou 2018-19 (S2)  -Disponible a partir del 13 de novembre de 2018-

 

Alumnat antic

L’alumnat antic que no tingui qualificats tots els crèdits/mòduls, blocs o UF matriculats en el semestre que finalitza, no podrà formalitzar la matrícula fins més endavant, després de les qualificacions de la PAF2.

Per a la matrícula, cal accedir al campus de l’IOC des d'aquest mateix web (mitjançant el nom d’usuari o usuària i la contrasenya) i actualitzar les dades, si cal, seleccionar els mòduls o crèdits que es vol cursar durant el proper semestre i fer-ne el pagament.

Situacions especials de l'alumnat antic:

 • Si no s'ha superat cap crèdit/mòdul, bloc o UF d'FP a l'IOC del mateix cicle formatiu al qual es vol matricular (sense considerar les convalidacions, reconeixements o exempcions) ha d'haver demanat la readmissió (Sol·licitud de readmissió a un cicle formatiu), però per a la matrícula del 2n semestre del curs 2018-19 no serà necessari aquest tràmit.
 • Per accedir a un nou cicle formatiu a l'IOC, diferent del que hagi estat matriculada o s'hagi atorgat en altres convocatòries cal sol·licitar-ho prèviament (Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu) i s'haurà d'esperar a iniciar la matrícula fins la data prevista, la qual serà posterior a la resta d'alumnat antic.

Trobareu més informació a la Nota 1 i Nota 2 de l'apartat dels Terminis a la secció Quan matricular-me, i també a la guia de matrícula de l'alumnat antic.

Guia de matrícula per a l'alumnat antic 2018-19 (S1)    -Caducada-

Guia de matrícula per a l'alumnat antic 2018-19 (S2)  -Disponible a partir del 29 de gener de 2019-

Documentació

 

No més tard de l’últim dia del període de sol·licitud de matrícula, la documentació necessària per formalitzar la inscripció s’ha de lliurar (personalment o per correu postal) a la seu central de l’IOC de Barcelona o en un dels centres de suport d'FP.

La documentació en paper necessària per formalitzar la sol·licitud de matrícula és:

 • Sol·licitud de matrícula que s'obté a la secretaria virtual després d’haver completat les dades personals, escollit els crèdits/mòduls del cicle formatiu i signar-la.
 • Fotocòpia del document identificatiu vigent (DNI, NIE o passaport).
 • Original o fotocòpia compulsada del document acreditatiu del compliment dels requisits d’accés.
  • Si el requisit és tenir el títol, és imprescindible presentar-lo, i no es podran matricular només amb un certificat de qualificacions.
  • Per al mateix requisit d'accés al·legat cal acreditar la seva qualificació mitjana numèrica (de 5 a 10, amb un màxim de dos decimals) i presentar un certificat apart si en el document principal (títol, etc.) no hi consta. Si es disposa d'un document amb una qualificació mitjana calculada de forma diferent, cal demanar al centre on s'han finalitzat els estudis un nou certificat amb la qualificació mitjana calculada com s'indica. Si no es presenta, s'assignarà un 5,00.
  • Segons la normativa vigent, si el nombre de sol·licituds rebudes és superior a les places que s'ofereixen, l'assignació de places es farà segons els estudis acreditats com a requisit d'accés i tenint en compte la seva qualificació mitjana.

A més a més, segons la situació de cada persona:

 • Original o fotocòpia compulsada de la documentació que acredita el dret a la bonificació o l’exempció en el pagament de la matrícula, excepte si s'han d'aportar beques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports (es presentaran en un altre moment del curs acadèmic) o si l'alumne/a és menor d'edat en matrícules a un cicle formatiu de formació professional. És imprescindible demostrar la vigència d'aquesta documentació en el moment del pagament per obtenir el dret que li correspongui.
 • Documentació que acrediti alguna de les circumstàncies previstes per a l'accés a la reserva de places.
 • Les persones que tenen entre 16 i 18 anys han de presentar sol·licitud d’autorització de matrícula on s'indiqui el motiu pel qual no ho pot cursar en la modalitat presencial, junt a una fotocòpia del document d'identificació del tutor/a legal que signarà aquesta sol·licitud i d'algun document original o compulsat (certificat, informe oficial, etc.) on es justifiquin aquestes causes.
 • Original o fotocòpia compulsada d'un document oficial (certificat mèdic, informe mèdic, resolució mèdica, etc.) on es descrigui el tipus de discapacitat permanent que té l'alumne i justifiqui que requereix necessitats específiques per a realitzar proves presencials. També es pot presentar durant el curs. És important tenir en compte que l'IOC no pot garantir que les necessitats de l'alumne puguin ser ateses.

A la guia de matrícula del semestre hi haurà informació més detallada. És imprescindible consultar-la i seguir les seves instruccions.

L'IOC no disposa de registre administratiu, per tant, la documentació no es pot presentar a qualsevol oficina de l'administració pública. Només es pot presentar a les oficines de l'IOC de Barcelona i, per la matrícula de l'alumnat nou, també als centres de suport d'FP que recullen documentació en els processos de matrícula de l'alumnat nou. Si la documentació es lliura per correu postal o missatgeria, cal que hagi arribat a l'IOC de Barcelona dins el termini indicat.

 

Places disponibles

 

Places disponibles per al 2n semestre del curs 2018-2019

La publicitat de les places disponibles està regulada per la Resolució ENS/791/2018, de 13 d'abril.

L’oferta de places s'ajusta a les perspectives d’inserció laboral i a la possibilitat d'oferir una garantia de qualitat en els ensenyaments. A continuació es detallen les places disponibles del proper semestre per a l'alumnat nou de cadascun dels cicles.

 • Gestió administrativa GM: 250 places
 • Instal·lacions elèctriques automàtiques GM: 130 places
 • Cures auxiliars d'infermeria GM: 220 places
 • Atenció a les persones en situació de dependència GM: 125 places
 • Sistemes microinformàtics i xarxes GM: 170 places
 • Administració i finances GS: 400 places
 • Educació infantil GS: 300 places
 • Prevenció de riscos professionals GS: 150 places
 • Administració de sistemes informàtics en xarxa GS: 170 places
 • Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma GS: 200 places
 • Integració Social GS: 375 places
 • Assistència a la direcció GS: 250 places
 • Gestió de vendes i espais comercials GS: 200 places
 • Desenvolupament d'aplicacions web GS: 180 places
 • Comerç internacional GS: 200 places
 • Animacions 3D, jocs i entorns interactius GS: 100 places

 

Adjudicació de places

 

Alumnat nou

En cas que el nombre de sol·licituds d'un cicle formatiu sigui superior al de places disponibles, s'apliquen els criteris de prioritat i de reserves de places establerts en la Resolució ENS/791/2018, de 13 d'abril, i que per al curs 2018-19 són els següents:  

1. Cicles formatius de grau mitjà (CFGM) de formació professional

Les places s’assignen en funció de la via d’accés, amb els criteris següents:.

 • Un 60% de les places es reserven als que acreditin l'ESO o estudis equivalents.

 • Un 20% de les places es reserven als que acreditin un PQPI o un cicle de formació professional bàsica.

 • Un 20% de les places es reserven als que acreditin la superació de la prova d’accés (o que tinguin l'exempció total d'aquesta prova), el curs específic d'accés o d’altres titulacions que permetin l’accés.

2. Cicles formatius de grau superior (CFGS) de formació professional

Les places s’assignen en funció de la via d’accés, amb els criteris següents:

 • Un 60% de les places es reserven als que acreditin el batxillerat o estudis equivalents.

 • Un 20% de les places es reserven als que tenen un títol d'un CFGM de formació professional, amb les prioritats següents:

  1) En primer lloc els que acreditin la superació de formació addicional per a l’accés als cicles: el curs de formació específic d'accés (antic CAS), el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior (nou CAS) o haver superat la formació per a les proves d'accés o el curs de preparació per a les proves d'accés.

  2) En segon lloc els alumnes amb títol d'un CFGM de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d’una família professional afí (*).

  3) Finalment els alumnes amb títol d'un CFGM de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d’una família professional no afí (*).

  (*) Les afinitats entre famílies professionals o cicles són les definides al punt 3.6 de l’Annex 3 d'aquesta Resolució: un CFGM es considera afí si la seva família professional es troba en la mateixa agrupació de la família professional del CFGS al qual es vol matricular, segons les taules de les opcions A, B i C per a les proves d'accés a un CFGS.
 • Un 20% de les places es reserven als que acreditin la superació de la prova d’accés (o que tinguin l'exempció total d'aquesta prova), o d’altres titulacions que permetin l’accés.

3. En tots els cicles formatius de formació professional

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades que li corresponen, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.

Dins de cada via, les sol·licituds s’ordenen per ordre decreixent segons la qualificació mitjana del requisit acadèmic al·legat.

 • En cas que a la fi del període de presentació de sol·licituds d'inscripció i matrícula s’hagi aportat una titulació acadèmica suficient per a l’admissió, però no hi consti la mitjana aritmètica numèrica, s'atribuirà la qualificació de 5,00 a efectes d’admissió. Qualsevol criteri no acreditat en el termini que s'estableixi no es considera a l'efecte de barem. En l'apartat 5.3 d'aquesta Resolució trobareu indicats on us heu de dirigir per obtenir qualificacions numèriques en COU, BUP, FP1 o FP2.
 • Si dins d'una mateixa via hi ha un excés de sol·licituds, i després de l'ordenació hi ha un empat en una qualificació mitjana en la posició del límit de places, s'hauran d'aplicar criteris per dirimir aquesta situació d'empat.

Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, s'aplica el procediment de desempat que es preveu al punt 6 d’aquesta Resolució:

 1. En el calendari de matrícula s'estableix el dia i l'hora en què es farà el sorteig públic del número a partir del quals s'ordenaran les sol·licituds, en ordre ascendent, en aquelles qualificació mitjanes on hi hagi un empat.

 2. A cada sol·licitud amb documentació correcta s'atribuirà, de forma aleatòria, un número a cada sol·licitud d'inscripció i matrícula.

 3. En la data establerta es realitzarà el sorteig i es publicarà el seu resultat, que serà un número de sol·licitud.

 4. En cada cicle on es produeixi un empat en una qualificació mitjana, s'aplicarà el resultat del sorteig: el número resultant serà el número de sol·licitud a partir del qual es començaran a ordenar les sol·licituds empatades, i només es podran admetre les que, segons aquest ordre, permetin completar el nombre total de places oferides.


Alumnat antic

El total de places per cicle formatiu que s'ofereixen són per a l'alumnat nou més l'alumnat antic que demana un canvi de cicle formatiu o una readmissió.

Per a l'adjudicació de places a l'alumnat antic que hagi sol·licitat l'accés a un altre cicle formatiu o una readmissió se seguiran els mateixos criteris que per a l'alumnat nou.

 

Reserva de places

 

La normativa preveu la reserva de places que s'indica a continuació:

a) El 5% de places per a persones que tinguin la declaració legal de discapacitat.

b) El 5% de places per a persones sotmeses a mesures privatives de llibertat o que acreditin altres dificultats especials per fer-los en la modalitat presencial.

c) El 5% de places per a persones que tinguin la condició d'esportista d'alt nivell o d'alt rendiment.

En cas que el nombre de persones sol·licitants de places de cadascuna de les reserves sigui superior al de les places disponibles, s’aplicaran els criteris de prioritat establerts amb caràcter general. Les places de reserva que no es cobreixin s'han de traspassar a l'oferta de places ordinàries.

 

Places limitades en determinats mòduls/crèdits

 

Alumnat antic

Determinats mòduls/crèdits reservats a alumnat antic tenen les places limitades, en el cicles formatius següents:

 • CFGM Cures auxiliars d'infermeria
 • CFGS Educació Infantil
 • CFGS Integració social

En la informació de cada un d'aquests cicles formatius hi ha el detall d'aquests mòduls o crèdits limitats.

Informació detallada