Preus públics per al curs 2020-21

En el moment de formalitzar la matrícula cal abonar el preu públic de l’ensenyament, la formació o els cursos impartits a distància per l’IOC.

Les persones que tenen 28 anys o menys també han d’abonar 1,12 euros en concepte d'assegurança escolar obligatòria (llevat dels estudiants d'idiomes).

En cas de renúncia a la matrícula (total o parcial), l’IOC no en retorna l’import.

Graduat en educació secundària

 • Fins a quatre mòduls (per trimestre): 15,10 euros
 • Cinc o més mòduls (per trimestre): 25,00 euros


Batxillerat

 • Una o dues matèries o blocs d’una matèria (per semestre): 46,30 euros
 • Tres o més matèries o blocs d’una matèria (per semestre): 81,65 euros


Formació professional

 • Per la matrícula en cada crèdit, mòdul professional o conjunt d'unitats formatives (bloc) (per semestre): 46,30 euros
 • Per la matrícula en cada unitat unitat formativa: 25 euros (només en el cas de matricular-se d'unitats formatives soltes)

EOI IOC

 • Mòduls 1A, 1B, 2A, 2B : 137, 50 € ( primera repetició 178,75€ / segona i successives repeticions 247,50€)
 • Mòduls 3A, 3B, 4A, 4B, 5A i 5B : 143 € ( primera repetició 185,90€ / segona i successives repeticions 257,40€)

Preu llicència per l'ús de la plataforma My Oxford English o Net Languages: 43€ tots els mòduls. Cap alumne/a està exempt/a del pagament de la llicència.

Actualització del preu públic i segona, tercera matrícula i posteriors en els ensenyaments
d’idiomes:

 • L’import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels ensenyaments d’idiomes impartit per l’Institut Obert de Catalunya, quan es fa la matrícula per segona vegada en el mateix mòdul del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient d’1,3 a l’import previst. Aquest import és exigible a les matrícules fetes per al curs 2015-2016 i següents.
 • L’import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels ensenyaments d’idiomes impartit per l’Institut Obert de Catalunya, quan es fa la matrícula per tercera vegada i posteriors en el mateix mòdul del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient d’1,8 al’import previst. Aquest import és exigible a les matrícules fetes per al curs 2016-2017 i següents.

Preparació de les proves d'accés als cicles formatius de grau superior (PACFGS)

 • Curs de preparació de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior i formació per a les proves d'accés: 81,65 euros
 • Per cada assignatura específica: 13,65 euros
 • Qualsevol altra situació: 81,65 euros

 

Bonificacions i exempcions

Bonificacions:
Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50% del preu públic.

Exempcions:
a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
b) Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.
c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
d) Les persones víctimes d’actes terroristes, així com per als seus cònjuges i els seus fills o filles.
e) Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció, la renda activa d’inserció o la Renda garantida de ciutadania (RGC).
f) Les persones víctimes de violència de gènere (a excepció dels mòduls d'idiomes de tercer a cinquè).

La documentació necessària per acreditar aquestes situacions és la següent:

 • títol de família nombrosa o el títol de família monoparental
 • certificat de discapacitat o la targeta acreditativa de la discapacitat
 • persones víctimes d'actes terroristes: resolució del Ministeri de l'Interior
 • persones privades de llibertat: certificat de l'Administració de Justícia
 • persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda
  activa d’inserció: certificat de l'administració corresponent.
 • persones víctimes de violència de gènere: ordre de protecció judicial, Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis de què està essent objecte de violència, Sentència condemnatòria de la persona agressora o bé Certificat del Dep. de Benestar i Família, Ajuntament o centre d'acollida indicant la seva situació. Es recomana presentar un certificat de l'advocat/da que ha portat l'acusació o dels serveis socials on s'indiqui el següent: que la persona ha estat o està sent víctima de violència de gènere, la situació actual i la data de finalització de les mesures de protecció de la víctima.

Exempcions específiques en diversos ensenyaments impartits per l’IOC

Estan exemptes del pagament del preu públic corresponent, prèvia acreditació documental, les
persones que es trobin en qualsevol de les situacions següents:

 • En els ensenyaments de graduat en educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, els alumnes menors de 18 anys que són escolaritzats en l’IOC d’acord amb el procediment establert per l’administració educativa, atès que per les seves situacions excepcionals no els és possible l’escolarització presencial normalitzada. Sí que hauran d'abonar l'import de l'assegurança escolar obligatòria.
 • En els ensenyaments d’idiomes del nivell bàsic que imparteix l’IOC en la modalitat a distància, l’alumnat que en el curs acadèmic anterior ha obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
 • En els ensenyaments d’idiomes del nivell bàsic que imparteix l’IOC en la modalitat a distància, l’alumnat que en el mateix curs acadèmic obtingui una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Aquesta exempció no és acumulable, en el mateix curs acadèmic, a la prevista al punt anterior. En aquests casos, els alumnes que sol·licitin la beca al Ministeri han d’ingressar l’import del preu públic corresponent quan es matriculin als ensenyaments d’idiomes i, un cop hagin obtingut la beca o l’ajut, ho han d’acreditar davant de la direcció de l’IOC, que els retornarà el 100 per 100 de l’import del preu públic pagat.

Bonificacions específiques en diversos ensenyaments impartits per l’IOC

Tenen una bonificació del 50% de l’import del preu públic corresponent, prèvia acreditació
documental, les persones que es trobin en qualsevol de les situacions següents:

 • En els cicles formatius de grau mitjà i grau superior que imparteix l’IOC, l’alumnat que en elcurs acadèmic anterior ha obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
 • En els cicles formatius de grau mitjà i grau superior que imparteix l’IOC, l’alumnat que en el
  mateix curs acadèmic obtingui una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i
  Esport. Aquesta bonificació no és acumulable, en el mateix curs acadèmic, a la bonificació
  prevista a l’anterior punt. En aquests casos, els alumnes que sol·licitin la beca al Ministeri, han d’ingressar l’import del preu públic corresponent quan es matriculin als cicles formatius i, un cop hagin obtingut la beca o l’ajut, ho han d’acreditar davant de la direcció de l’IOC, que els retornarà el 50 per 100 de l’import del preu públic pagat.

Normativa: ORDRE ENS/162/2015 ,de 29 de maig, per la qual es creen i s'actualitzen els imports de diversos preus públics per la matrícula en determinats ensenyaments impartits per l'Institut Obert de Catalunya.

No es procedent el retorn de les quantitats pagades sempre i quan s'hagi ofert el servei: Article 1.3-9 de DECRET LEGISLATIU 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.