Si tens un títol de Formació professional o d’Ensenyaments esportius i vols treballar de professor, els estudis de Formació pedagògica i didàctica t’ho posen a l’abast.

A l'IOC pots cursar la Formació pedagògica i didàctica per a l'exercici de la docència en els cossos de Professorat tècnic de Formació professional (algunes especialitats) i d’Ensenyaments esportius.

Dates del curs 1920

Sessió informativa

Data
30 maig 2019, de 18.00 a 19.30h
Lloc
Institut Obert de Catalunya
CONFIRMACIÓ ASSISTÈNCIA
Obligatòria: Formulari confirmació  (fins 30 de maig)

Període docent

Inici de curs
setembre 2019
Fi de curs
juny 2020

Període de matrícula 1920

Període ordinari

Alumnat nou
3-14 juny 2019
 
 
Sol·licituds de readmissió
01-03 juliol 2019 - Sol·licitud al correu: direccio.fpd@ioc.cat

Període extraordinari

Alumnat nou
Només en cas de vacants setembre 2018: 4-12 setembre 2019

La Formació pedagògica i didàctica permet obtenir el certificat oficial que es demana com a requisit per a treballar com a professor tècnic de Formació professional (en algunes especialitats) o com a professor d'Ensenyaments esportius sempre que es tingui una de les titulacions declarades equivalents a efectes de docència i no es disposi d'un títol universitari que permeti accedir al Màster de formació del professorat d'educació secundaria.

 

Segueix-nos a @FPD_IOC

Preinscripció i matrícula


Guia de preinscripció i matrícula 2018-19

La inscripció es fa en dos passos:

 1. Preinscripció (entrada de dades i presentació de la documentació)
 2. Matrícula (formalització del pagament)

Per poder fer la preinscripció com a estudiant nou cal donar-se d’alta al sistema, amb la qual cosa s’obté el nom d’usuari i la contrasenya que dona accés al Campus IOC.

Si ja heu cursat altres estudis a l’IOC, quan introduïu les vostres dades personals, el sistema detectarà que ja esteu donats d’alta al Campus IOC i només haureu de sol·licitar l’accés a la Secretaria FPD per poder fer la preinscripció.

VULL FER LA PREINSCRIPCIÓ

Quan us hàgiu donat d'alta al sistema podreu accedir al Campus IOC i tindreu accés a la secretaria virtual (Secretaria FPD) i a la tutoria prèvia a la matrícula.

 

TUTORIA PRÈVIA A LA MATRÍCULA

Des d'aquest espai podreu accedir al tauler amb les orientacions del tutor que resoldrà els vostres dubtes sobre els estudis, el model formatiu, el procés i terminis d'inscripció, la documentació que heu de presentar, etc.

 

ENTRADA DE DADES A LA SECRETARIA VIRTUAL

Per iniciar el procés de preinscripció heu d’accedir a la secretaria virtual (Secretaria FPD) i emplenar les dades següents:

 • Dades personals
 • Cos i especialitat docent a què voleu accedir
 • Titulació que us dona accés a la formació
 • Requisits que compliu per accedir-hi
 • Selecció de l’itinerari formatiu (un o dos anys)
 • Pujada de la documentació digitalitzada

A continuació, cal que:

 1. Imprimiu i signeu alguns documents que s’obtenen a través de la secretaria virtual un cop s'han introduït les dades.
 2. Presenteu el full de sol·licitud i la documentació en paper a la secretaria de l’IOC (Barcelona).

La preinscripció finalitza en el moment en què presenteu la documentació en paper a la secretaria de l'IOC. Queden excloses les sol·licituds de persones que no hagin presentat la documentació en paper.

Si compliu tots els requisits i la documentació que heu presentat en paper és correcta, validarem la documentació digital que heu pujat al sistema i, posteriorment, participareu en el procés d’adjudicació de places.

Si obteniu una plaça, podreu formalitzar la matrícula en el termini establert.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

La documentació que s’ha de presentar a la secretaria de l’IOC és:

 • Full de sol·licitud de matrícula que s'obté a la secretaria virtual després d'haver introduït totes les dades.
 • Fotocòpia del document identificatiu vigent: DNI, passaport, etc.
 • Declaració jurada signada que s'obté a la secretaria virtual.
 • Document de compromís acadèmic signat que s'obté a la secretaria virtual.
 • Fotocòpia compulsada de la titulació que dona accés a la formació.
 • Original o fotocòpia compulsada del certificat de la qualificació mitjana final (numèrica) dels estudis corresponents a la titulació que s'aporta per accedir a la formació.

 • Original o fotocòpia compulsada del document acreditatiu del nivell B1 o superior d'una llengua estrangera.

 • Fotocòpia de la targeta sanitària individual.

A més a més, segons la situació de cada persona:

 • Si teniu experiència com a professor de l’especialitat a la qual voleu accedir: documentació acreditativa del temps de servei prestat en centres educatius sostinguts amb fons públics o bé número d'ordre a la borsa de personal docent del Departament d'Ensenyament.
 • Si teniu dret a la bonificació o exempció del pagament de la matrícula: fotocòpia compulsada de la documentació que ho acredita.

D’altra banda, si us matriculeu a la modalitat d’un any, cal que disposeu d’una assegurança de responsabilitat civil per a la realització de les pràctiques en el centre educatiu. Si contracteu aquesta assegurança pel vostre compte, ho heu d’acreditar en el moment de fer la preinscripció, però el més recomanable és que, quan feu la preinscripció, escolliu l’opció que sigui contractada en nom vostre a través de l’IOC.

 

COM ES PRESENTA LA DOCUMENTACIÓ

La documentació s’ha de presentar de dues formes:

 1. En format digital (escanejada), a la secretaria virtual
 2. En paper, a la secretaria de l’IOC

És imprescindible aportar la documentació en paper per poder validar la documentació digitalitzada.

La documentació en paper s’ha de presentar, dins del termini establert, d’alguna d’aquestes maneres:

 1. Personalment a la secretaria de l’IOC: la persona interessada o qualsevol altra persona sense que calgui cap tipus d’autorització. No es pot presentar la documentació a cap altre organisme públic perquè l’IOC no és un registre administratiu.
 2. A través del correu o servei de missatgeria: si s’opta pel correu postal certificat o per un servei de missatgeria, cal assegurar-se que la documentació hagi arribat a la secretaria de l’IOC no més tard de l’últim dia fixat per a la presentació de documentació.

 

COM ES COMPULSEN LES FOTOCÒPIES DE DOCUMENTS

La compulsa o l'autenticació és l’acreditació oficial que la fotocòpia d’un document coincideix amb l’original.

Poden compulsar les fotocòpies dels documents les notaries (pagant una taxa), l'organisme que ha expedit el document original o l'organisme que rep la fotocòpia d'un document, en aquest cas, la secretaria de l'IOC. Si presenteu la documentació personalment, podeu compulsar les fotocòpies a la secretaria de l'IOC. Aquest tràmit és gratuït però heu d'aportar el document original i la fotocòpia per a compulsar.

És important tenir en compte que les oficines de correus no compulsen fotocòpies i que no s'accepten fotocòpies compulsades per organismes que no hagin expedit el document original.

Els candidats que compleixin tots els requisits d'accés i hagin presentat correctament tota la documentació en paper participen en el procés d'adjudicació de places.

Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb els criteris establerts a la normativa vigent que regula el procés de preinscripció i matrícula.

El resultat del procés d'adjudicació de places es fa públic en un llistat en el qual hi figuren les sol·licituds:

 • Admeses (candidats que han obtingut una plaça)
 • No admeses (candidats amb alguna incidència que poden resoldre durant el termini de presentació de reclamacions)
 • Excloses (candidats que no compleixen els requisits i/o no han aportat la documentació requerida)

 

PLACES QUE S'OFEREIXEN (Curs 2018-19)

S'ofereixen 60 places per a estudiants nous, distribuïdes de la forma següent:

Modalitat Especialitats Total
Formació professional Ensenyaments esportius
1 curs 30 10 40
2 cursos 10 10 20
Total 40 20 60


En cas que hi hagi places vacants en la modalitat d'1 curs, s'acumularan a les places en la modalitat de 2 cursos, però no a la inversa. Per tant, el nombre màxim de places per a la modalitat d'1 curs és de 40.

En cas que hi hagi places vacants a qualsevol de les dues especialitats (Formació professional i Ensenyaments esportius), s'acumularan a les places de l'altra especialitat.

 

Per poder formalitzar la matrícula és imprescindible haver presentat la documentació en paper, que hagi estat validada i que s'hagi obtingut una de les places que s'ofereixen.

Si és així, la matrícula es formalitza fent el pagament corresponent.

El pagament es pot a través d'internet, mitjançant una targeta bancària, o bé a les oficines de Catalunya Caixa mitjançant el full de pagament amb codi de barres que s'obté a la secretaria virtual.

Vull matricular-me

La preinscripció i matrícula d'estudiants nous per al curs 2018-2019 es pot fer en els terminis següents:

TERMINI ORDINARI

1) Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds: de l'1 al 15 de juny de 2018
 • Sorteig públic per resoldre les situacions d'empat: 15 de juny de 2017, a les 12.00 h. El resultat del sorteig es farà públic al web el mateix dia, a les 15.00 h
 • Publicació de les llistes amb sol·licituds baremades: 22 de juny de 2018
 • Termini de reclamacions: 25, 26 i 27 de juny de 2018
 • Publicació de les llistes definitives baremades i persones admeses: 29 de juny de 2018

2) Matrícula

Formalització de la matrícula i pagament: del 2 al 9 de juliol de 2018

Només en el cas que no s'adjudiquin totes les places i hi hagi vacants en el termini ordinari d'inscripció, s'obrirà un termini extraordinari per a la inscripció durant el mes de setembre.

 

TERMINI EXTRAORDINARI

1) Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds: del 5 al 12 de setembre de 2018
 • Publicació de les llistes amb sol·licituds admeses i no admeses: 14 de setembre de 2018

2) Matrícula

Formalització de la matrícula i pagament: del 14 al 20 de setembre de 2018

 

ASSIGNACIÓ DE PLACES VACANTS

Si després dels dos terminis d'inscripció hi hagués alguna plaça vacant es podrà adjudicar als candidats que ho sol·licitin, fins al 26 de setembre de 2018, seguint l'ordre de presentació i validació de la documentació.

Després d'aquesta data ja no és possible iniciar la formació en el curs 2018-2019.

 

Els estudiants antics que per poder-se matricular de nou al curs 2018-2019 han de ser readmesos, han de seguir el procediment següent:

SOL·LICITUD DE READMISSIÓ

Per sol·licitar la readmissió als estudis l'estudiant ha d'omplir el document de sol·licitud de readmissió degudament omplert, explicant de manera clara i concreta el que sol·licita i els motius que justifiquen la sol·licitud. Aquest document s'ha d'enviar al correu de la Direcció d'estudis dins el termini establert.

La sol·licitud de readmissió serà valorada per la Comissió acadèmica d'admissió i coordinació (CAAC) qui, amb el vist-i-plau del director de l'IOC, emetrà una resolució que s'enviarà a l'estudiant dins el termini que marca el calendari del curs. En cas que la resolució sigui positiva, en aquesta mateixa resposta s'explicarà a l'estudiant del procediment que haurà de seguir per formalitzar la matrícula.

 • Correu on enviar la sol·licitud de readmissió: direccio.fpd@ioc.cat
 • Presentació de sol·licitud de readmissió: del 20 al 22 de juny de 2018
 • Enviament de les resolucions a les sol·licituds de readmissió: del 4 al 5 de juliol de 2018

Informació detallada