Si tens un títol de Formació professional o d’Ensenyaments esportius i vols treballar de professor, els estudis de Formació pedagògica i didàctica t’ho posen a l’abast.

A l'IOC pots cursar la Formació pedagògica i didàctica per a l'exercici de la docència en els cossos de Professorat tècnic de Formació professional (algunes especialitats) i d’Ensenyaments esportius.

Dates del curs 2020-21

Inici de curs
setembre 2020
Fi de curs
juny 2021

Matrícula 2021-22

Alumnat nou

Preinscripció
de l'1 a l'11 de juny de 2021
MATRÍCULA I PAGAMENT
28 de juny - 9 de juliol de 2021
PERÍODE EXTRAORDINARI (COBERTURA VACANTS)
del 3 al 8 de setembre de 2021

Alumnat antic

SOL·LICITUD READMISSIÓ
29 de juny - 7 de juliol de 2021
MATRÍCULA 
de l'1 al 8 de juliol de 2021
Pagament
de l'1 al 9 de juliol de 2021

La Formació pedagògica i didàctica permet obtenir el certificat oficial que es demana com a requisit per a treballar com a professor tècnic de Formació professional (en algunes especialitats) o com a professor d'Ensenyaments esportius sempre que es tingui una de les titulacions declarades equivalents a efectes de docència i no es disposi d'un títol universitari que permeti accedir al Màster de formació del professorat d'educació secundaria.

 

Preinscripció i matrícula


Guia de preinscripció i matrícula per al curs 2021-2022 (disponible a partir del 01/06/2021)

La inscripció es fa en dos passos:

 1. Preinscripció (entrada de dades i presentació de la documentació digital)
 2. Matrícula (formalització del pagament)

Per poder fer la preinscripció com a estudiant nou cal donar-se d’alta al sistema, amb la qual cosa s’obté el nom d’usuari i la contrasenya que dona accés al Campus IOC.

Si ja heu cursat altres estudis a l’IOC, quan introduïu les vostres dades personals, el sistema detectarà que ja esteu donats d’alta al Campus IOC i només haureu de sol·licitar l’accés a la Secretaria FPD per poder fer la preinscripció.

VULL FER LA PREINSCRIPCIÓ

Quan us hàgiu donat d'alta al sistema podreu accedir al Campus IOC i tindreu accés a la secretaria virtual (Secretaria FPD) i a la tutoria prèvia a la matrícula.

 

TUTORIA PRÈVIA A LA MATRÍCULA

Des d'aquest espai podreu accedir al tauler amb les orientacions del tutor que resoldrà els vostres dubtes sobre els estudis, el model formatiu, el procés i terminis d'inscripció, la documentació que heu de presentar, etc.

 

ENTRADA DE DADES A LA SECRETARIA VIRTUAL

Per iniciar el procés de preinscripció heu d’accedir a la secretaria virtual (Secretaria FPD) i emplenar les dades següents:

 • Dades personals
 • Cos i especialitat docent a què voleu accedir
 • Titulació que us dona accés a la formació
 • Requisits que compliu per accedir-hi
 • Selecció de l’itinerari formatiu (un o dos anys)
 • Pujada de la documentació digitalitzada

A continuació, cal que:

 1. Imprimiu en format pdf el full de sol·licitud de matrícula a través de la secretaria virtual un cop s'han introduït les dades.
 2. Envieu un correu electrònic a ga.fpd@ioc.cat amb l'assumpte "Sol·licitud de matrícula + NOM i COGNOMS" i adjuntant el document de sol·licitud que heu obtingut a la secretaria virtual en format pdf (abans de finalitzar el termini de preinscripció).
 3. Presenteu el full de sol·licitud i la documentació en paper (a partir de setembre) a la secretaria de l’IOC (Barcelona).

El tràmit de la preinscripció finalitza en el moment en què envieu la sol·licitud per correu electrònic, sempre que hàgiu aportat tota la documentació digital i hàgiu adquirit el compromís de presentar-la en paper a la secretaria de l'IOC en el termini establert. Queden excloses del procediment d'adjudicació de places les sol·licituds de persones que no hagin aportat la documentació digital a través de la secretaria virtual.

Si compliu tots els requisits i la documentació que heu presentat en paper és correcta, participareu en el procés d’adjudicació de places.

Si obteniu una plaça, podreu formalitzar la matrícula en el termini establert i haureu de presentar la documentació en paper en el termini establert, en cas contrari, s'anul·larà la matrícula.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

La documentació que s’ha de presentar a la secretaria de l’IOC és:

 • Full de sol·licitud de matrícula que s'obté a la secretaria virtual després d'haver introduït totes les dades.
 • Fotocòpia del document identificatiu vigent: DNI, passaport, etc.
 • Declaració jurada signada que s'obté a la secretaria virtual.
 • Document de compromís acadèmic signat que s'obté a la secretaria virtual.
 • Fotocòpia compulsada de la titulació que dona accés a la formació.
 • Original o fotocòpia compulsada del certificat de la qualificació mitjana final (numèrica) dels estudis corresponents a la titulació que s'aporta per accedir a la formació.

 • Original o fotocòpia compulsada del document acreditatiu del nivell B1 o superior d'una llengua estrangera.

 • Fotocòpia de la targeta sanitària individual.

A més a més, segons la situació de cada persona:

 • Si teniu experiència com a professor de l’especialitat a la qual voleu accedir: documentació acreditativa del temps de servei prestat en centres educatius sostinguts amb fons públics o bé número d'ordre a la borsa de personal docent del Departament d'Educació.
 • Si teniu dret a la bonificació o exempció del pagament de la matrícula: fotocòpia compulsada de la documentació que ho acredita.

D’altra banda, si us matriculeu a la modalitat d’un any, cal que disposeu d’una assegurança de responsabilitat civil per a la realització de les pràctiques en el centre educatiu. Si contracteu aquesta assegurança pel vostre compte, ho heu d’acreditar en el moment de fer la preinscripció, però el més recomanable és que, quan feu la preinscripció, escolliu l’opció que sigui contractada en nom vostre a través de l’IOC.

 

COM ES PRESENTA LA DOCUMENTACIÓ

La documentació s’ha de presentar de dues formes:

 1. En format digital (escanejada), a la secretaria virtual. En el termini de preinscripció.
 2. En paper, a la secretaria de l’IOC. A partir del setembre.

És imprescindible aportar la documentació en paper per poder validar la documentació digitalitzada.

La documentació en paper s’ha de presentar, dins del termini establert, d’alguna d’aquestes maneres:

 1. Personalment a la secretaria de l’IOC: la persona interessada o qualsevol altra persona sense que calgui cap tipus d’autorització. No es pot presentar la documentació a cap altre organisme públic perquè l’IOC no és un registre administratiu.
 2. A través del correu o servei de missatgeria: si s’opta pel correu postal certificat o per un servei de missatgeria, cal assegurar-se que la documentació hagi arribat a la secretaria de l’IOC no més tard de l’últim dia fixat per a la presentació de documentació.

 

COM ES COMPULSEN LES FOTOCÒPIES DE DOCUMENTS

La compulsa o l'autenticació és l’acreditació oficial que la fotocòpia d’un document coincideix amb l’original.

Poden compulsar les fotocòpies dels documents les notaries (pagant una taxa), l'organisme que ha expedit el document original o l'organisme que rep la fotocòpia d'un document, en aquest cas, la secretaria de l'IOC. Si presenteu la documentació personalment, podeu compulsar les fotocòpies a la secretaria de l'IOC. Aquest tràmit és gratuït però heu d'aportar el document original i la fotocòpia per a compulsar.

És important tenir en compte que les oficines de correus no compulsen fotocòpies i que no s'accepten fotocòpies compulsades per organismes que no hagin expedit el document original.

Els candidats que compleixin tots els requisits d'accés i hagin presentat correctament tota la documentació en paper participen en el procés d'adjudicació de places.

Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb els criteris establerts a la normativa vigent que regula el procés de preinscripció i matrícula.

El resultat del procés d'adjudicació de places es fa públic en un llistat en el qual hi figuren les sol·licituds:

 • Admeses (candidats que han obtingut una plaça)
 • No admeses (candidats amb alguna incidència que poden resoldre durant el termini de presentació de reclamacions)
 • Excloses (candidats que no compleixen els requisits i/o no han aportat la documentació requerida)

 

PLACES QUE S'OFEREIXEN (Curs 2021-2022)

S'ofereixen 60 places per a estudiants nous, distribuïdes de la forma següent:

Modalitat Especialitats Total
Formació professional Ensenyaments esportius
1 curs 13 2 15
2 cursos 30 15 45
Total 43 17 60


Les places de la modalitat d’un curs són exclusivament per a candidats que puguin garantir una dedicació exclusiva als estudis.

En cas que hi hagi places vacants en la modalitat d'1 curs, s'acumularan a les places de la modalitat de 2 cursos, però no a la inversa. Per tant, el nombre màxim de places per a la modalitat d'1 curs és de 15.

En cas que hi hagi places vacants a qualsevol de les dues especialitats (Formació professional i Ensenyaments esportius), s'acumularan a les places de l'altra especialitat.

Les places que s'ofereixen en el termini extraordinari són les que han quedat vacants després de l'adjudicació de places del termini ordinari.

Sorteig públic per dirimir les situacions d'empat (14 de juny de 2021)

Un cop fet el sorteig públic, el número a partir del qual es farà l'ordenació de les sol·licituds d'inscripció de l'alumnat nou a la Formació Pedagògica i Didàctica per al curs 2021-22, en cas d'empat, serà el 55.

Podeu consultar a l'Acta del sorteig el número pel desempat.

Resolució provisional de sol·licituds baremades -Termini ordinari- (17 de juny de 2021)

Resolució provisional d'adjudicació de places pel curs 2021-22

Resolució definitiva de sol·licituds baremades -Termini ordinari- (28 de juny de 2021)

Resolució definitiva d'adjudicació de places pel curs 2021-22

Resolució definitiva de sol·licituds baremades -Termini extraordinari- (13 de setembre de 2021)

Resolució definitiva extraordinària d'adjudicació de places pel curs 2021-22

Per poder formalitzar la matrícula és imprescindible haver presentat la documentació en paper, que hagi estat validada i que s'hagi obtingut una de les places que s'ofereixen.

La matrícula es formalitza fent el pagament corresponent.

El pagament es pot a través d'internet, mitjançant una targeta bancària, o bé a les oficines de Catalunya Caixa mitjançant el full de pagament amb codi de barres que s'obté a la secretaria virtual.

 

La preinscripció i matrícula d'estudiants nous per al curs 2021-2022 es pot fer en els terminis següents:

TERMINI ORDINARI

1) Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds: del 1 al 11 de juny de 2021
 • Sorteig públic per resoldre les situacions d'empat: 14 de juny de 2021, a les 12.00 h. El resultat del sorteig es farà públic al web el mateix dia, a les 15.00 h
 • Publicació de les llistes amb sol·licituds baremades: 17 de juny de 2021
 • Termini de reclamacions: del 18 al 22 de juny de 2021
 • Publicació de les llistes definitives baremades i persones admeses: 28 de juny de 2021

2) Matrícula

Formalització de la matrícula i pagament: del 28 de juny al 9 de juliol de 2021

Només en el cas que no s'adjudiquin totes les places i hi hagi vacants en el termini ordinari d'inscripció, s'obrirà un termini extraordinari per a la inscripció durant el mes de setembre.

 

TERMINI EXTRAORDINARI

1) Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds: del 3 al 8 de setembre de 2021
 • Publicació de les llistes amb sol·licituds admeses i no admeses: 13 de setembre de 2021

2) Matrícula

Formalització de la matrícula i pagament: del 13 al 17 de setembre de 2021

 

ASSIGNACIÓ DE PLACES VACANTS

Si després dels dos terminis d'inscripció hi hagués alguna plaça vacant es podrà adjudicar als candidats que ho sol·licitin, fins al 24 de setembre de 2021, seguint l'ordre de presentació i validació de la documentació.

Després d'aquesta data ja no és possible iniciar la formació en el curs 2021-2022.

Permanència i readmissió als estudis alumnat antic


PERMANÈNCIA I READMISSIÓ ALS ESTUDIS

La permanència als estudis està subjecte al seguiment i superació de les assignatures, a la normativa que regula l'oferta de places així com els aspectes que vulneren les normes de comportament de l'Institut Obert de Catalunya.

La permanència en els estudis està subjecte al compliment de les condicions següents:

 • Mínim de crèdits superats

Per tenir reserva de plaça i poder-se matricular de nou de manera automàtica als estudis, cal haver superat durant el curs almenys 1/3 dels crèdits matriculats (mínim de 20 crèdits per als estudiants que cursen la modalitat 1 curs acadèmic i 10 crèdits per als estudiants que cursen la modalitat 2 cursos acadèmics).

En el cas de no tenir el mínim de crèdits superats, l'estudiant no es pot matricular de nou i ha de sol·licitar la readmissió als estudis.

 • No superació d'alguna de les assignatures del mòdul pràcticum

El certificat de Formació pedagògica i didàctica equivalent habilita per a la professió docent. Això vol dir que les competències d'aquesta formació s'han d'aplicar juntament amb les competències pròpies de l'especialitat docent. Per aquest motiu, l'IOC estableix que, en el cas de suspendre, no seguir o abandonar alguna de les assignatures del Mòdul Pràcticum (MP1 Pràctiques al centre educatiu i/o MP2 Treball final d'estudis) on s'evidencia la capacitat d'aplicar les competències pròpies del títol de l'especialitat docent juntament amb el domini de les comptències didàctiques i comunicatives pròpies de la professió docent, cal sol·licitar la readmissió als estudis.

Això vol dir que en el cas d'haver suspès, no seguir o haver abandonat alguna de les assignatures del Mòdul Pràcticum, l'estudiant no pot matricular-se de nou de manera automàtica i ha de sol·licitar la readmissió als estudis.

No han de demanar la readmissió als estudis les persones que han seguit i lliurat el Treball final d'estudis, aquest ha estat admès per a la seva defensa però han hagut d'ajornar-la ja que tenen alguna altra assignatura suspesa. En aquest cas l'estudiant ha de matricular-se de nou de les assignatures suspeses i d'MP2 Treball final d'estudis en el període i seguint el procediment establert per als antics estudiants.

 • Vulneració de les normes de comportament, pràctiques deshonestes o incompliment del compromís acadèmic

L'estudiant està subjecte a les normes de comportament de l'Institut Obert de Catalunya, a cursar els estudis amb total honestedat acadèmica i al compliment de la totalitat dels aspectes detallats en el document de Compromís acadèmic que signa en el moment de formalitzar la matrícula. En el cas de vulnerar les normes de comportament, participar en pràctiques deshonestes o l'incompliment del compromís acadèmic, l'estudiant no pot formalitzar la matrícula com a antic estudiant de manera automàtica i ha de sol·licitar la readmissió als estudis.

 

SOL·LICITUD DE READMISSIÓ

Els estudiants antics que per poder-se matricular de nou al curs 2021-2022 han de ser readmesos, han de seguir el procediment següent:

Per sol·licitar la readmissió als estudis l'estudiant ha d'omplir el document de sol·licitud de readmissió degudament omplert, explicant de manera clara i concreta el que sol·licita i els motius que justifiquen la sol·licitud. Aquest document s'ha d'enviar al correu de la Direcció d'estudis dins el termini establert.

La sol·licitud de readmissió serà valorada per la Comissió acadèmica d'admissió i coordinació (CAAC) qui, amb el vist-i-plau del director de l'IOC, emetrà una resolució que s'enviarà a l'estudiant dins el termini que marca el calendari del curs. La valoració de la readmissió pot comportar que la persona hagi de passar per un procés d'entrevista. En cas que la resolució sigui positiva, en aquesta mateixa resposta s'explicarà a l'estudiant del procediment que haurà de seguir per formalitzar la matrícula.

 • Correu on enviar la sol·licitud de readmissió: direccio.fpd@ioc.cat

 

CALENDARI READMISSIÓ 

La readmissió d'estudiants antics per al curs 2021-2022 és en els terminis següents:

 • Presentació de sol·licitud de readmissió: del 29 de juny al 07 de juliol de 2021
 • Enviament de les resolucions a les sol·licituds de readmissió: el 9 de juliol de 2021

Informació detallada