A part dels cicles formatius que s'ofereixen al centre, també es poden cursar a distància els mòduls/unitats formatives/crèdits transversals, comuns a tots els cicles.