Activitats

El mètode de Lehman i Spitzer per calcular el temps de descans

L’objectiu de l’activitat és saber quan correspon aplicar temps de descans segons el criteri de Lehman i Spitzer i saber aplicar correctament la fórmula.

Un treballador del sector agrari treballa durant vuit hores recollint productes hortícoles en un hivernacle. El seu consum metabòlic de treball és de 2.400 quilocalories/dia. El ritme de treball es reparteix uniformement durant tota la jornada.

Heu de calcular:

 1. El temps de descans que correspon després de treballar durant una hora seguida.
 2. El temps de descans que correspon realitzar en una hora, és a dir, s’ha d’expressar el temps de treball i de descans dins de l’hora.

La fórmula de càlcul de LEHMAN i Spitzer per calcular el temps de repòs en funció del consum energètic:

On:

 • D és la durada del repòs en percentatge (%) de la durada del treball.
 • M són les kcal/min consumides en la realització del treball.

La fórmula té dos límits. L’inferior és que per sota de 4 kcal/ min o 1.920 kcaljornada no permet establir temps de pausa; el límit superior és el de 8 kcal/min o 3.840 kcal/jornada ja que en aquest cas el temps de descans sobre el total de la jornada seria del 100%.

L’aplicació en aquest cas és:

Fixar-se bé en les unitats de la fórmula. La fórmula funciona amb kcal/min i l’enunciat dóna kcal/en 8 hores.

Per tant, el primer és passar les 2.400 kcal en 8 h a kcal/minut:

A continuació cal aplicar la fórmula:

Obtenim el 25% del temps de treball per descansar. Per tant, 15 minuts (que és el 25% d’una hora de treball).

Així doncs en una hora li correspon treballar el 75% i en repòs el 25% restant.

Càrrega física de treball per consum metabòlic segons taules

L’objectiu de l’activitat és saber aplicar els coneixements teòrics sobre avaluació de càrrega física segons taules a la resolució de casos complexos de la vida laboral.

Calculeu el consum metabòlic mitjà d’un treballador que realitza durant la seva feina nou cicles com el que s’exposa a continuació:

 1. Des del seu lloc de treball es desplaça 30 metres caminant a 3 km/h empenyent un carro buit fins a la zona de càrrega. El treball es considera molt lleuger perquè el carro és de tracció manual amb rodesi el sol està en perfecte estat i llisca bé el carro. El treballador realitza un esforç lleuger amb els dos braços.
 2. Carrega 25 peces en el carros que pesen 10 quilos per unitat. Triga 5 minuts a realitzar aquesta operació. Postura dreta dempeus.El treballador realitza un esforç intens amb els dos braços.
 3. Torna al lloc de treball amb el carro ple desplaçant-se 30 metres caminant a 2 km/h. Es considera un esforç intens amb els dos braços.
 4. Descarrega les peces del carro. Temps 5 minuts. Postura dreta dempeus. Es considera un esforç intens amb els dos braços.
 5. Realitza el muntatge del conjunt principal. Posició alterna assegut/dempeus (al 50%). Temps 40 minuts. Treballa amb ambdós braços. Es considera un esforç mitjà amb els dos braços.


Per facilitar la resolució d’aquest exercici suposarem que no fa temps de descans i així avaluarem només aquests 9 cicles de treball. Per tant, la jornada acaba quan realitza els 9 cicles complets.
Es demana:

 1. Calculeu el consum metabòlic i expresseu-lo en W/m.
 2. Classifiqueu el tipus de treball físic realitzat segons el consum metabòlic anterior.

L’exercici es resol amb l’ajuda de l’NTP 330 (tot i que actualment l’NTP 1011 aporta nous valors de consums) per comprendre l’aplicació dels coneixements tècnics sobre càlul de consum metabòlic.
Es presenten els càlculs resumits en la següent taula:

Taula Taula càlculs exercici
Operació de cada cicleCàlculs necessarisResultat en w/m2
Operació 1M = 46,18 + 25 + 65 + 91,66 227,84
Operació 2M = 46,18 + 25 + 105 176,18
Operació 3M = 46,18 + 25 + 105 + (110·0,55 m/s) 236,68
Operació 4M = 46,18 + 25 + 105 176,18
Operació 5M = 46,18 + 17,5(*) + 85 148,68
Ponderació del resultat amb el temps de durada de cada operació 165.47
Valoració de l’esforç realitzat El resultat obtingut de 156,47 w/m2 es considera entre LLEUGER i MODERAT (100 a 165 w/m2)
(*) Mitjana entre 10 i 25.

Metodologia de Frimat per calcular la càrrega de treball

L’objectiu és aplicar els coneixements teòrics sobre avaluació de càrrega física segons la freqüència cardíaca a la resolució d’un cas pràctic d’acompliment d’un lloc de treball.

Se us demana que valoreu la càrrega de treball físic que comporta exercir un lloc de treball durant 25 minuts en la realització del qual el treballador (l’edat del qual és de 54 anys) ha tingut una freqüència cardíaca (FC) mitjana de 100 batecs/min.

L’FC del repòs, mesurada amb l’operari assegut sense treballar, és de 60 batecs/min. L’FC més elevada assolida durant el treball ha estat de 125 batecs/min.

És possible estimar el consum d’energia a través de la freqüència cardíaca atès que, a freqüències no excessivament altes (fins a unes 170 pulsacions per minut), hi ha una relació lineal entre la freqüència cardíaca i el consum d’energia. Per aplicar el mètode FRIMAt, a més a més de l’edat i el sexe de la persona trebalaldora és necessari conèixer:

 • la FCB, freqüència cardíaca basal o de repòs. En aquest cas és 60 batecs/min.
 • la FCM, freqüència cardíaca mitja o de treball. En aquest cas és 100 batecs/min.
 • la FCMax, freqüència cardíaca màxima de treball. En aquest cas és 125 batecs/min

A partir d’aquestes dades es calculen les següents variables intermitges

 • FCMax_t, freqüència cardíaca màxima teòrica a la que pot arribar la persona treballadora FCMax_t = 220 - edat persona treballadora. En aquest cas és 220-54 = 166
 • Increment FC o increment de la freqüència cardíaca INcrementFC = FCMax-FCM. En aquest cas és 125-100 = 25
 • CCA, cost cardíac absolut CCA = FCM-FCB. En aquest cas és 100-60 = 40
 • CCR, cost cardíac relatiu, CCR = CCA/ (FCMax_t - FCB). En aquest cas és 40 /166-60 = 0,38

Aleshores es mira la taula de coeficients de penositat per triar el nivell corresponent a cadascuna

 • FCM de 100 bats/min li corresponen 4 punts
 • Increment FC de 25 li corresponen 2 punts
 • FCMax de 125 li corresponen 2 punts
 • CCA de 40 li corresponen 6 punts
 • CCR de 0,38 li corresponen 6 punts

A continuació es sumen totes les puntuacions 4+2+2+6+6 = 20 punts i s’obté la valoració final de la càrrega de treball físic mirant la taula de valoració de FRIMAT que la considera PENOSA.

Anar a la pàgina anterior:
Càrrega física de treball
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació