Activitats

Risc de manipulació manual de càrregues

L’objectiu de l’activitat és aplicar la metodologia sobre manipulació manual de càrregues proposada per l’INSST a situacions reals del món laboral.

Llegiu el següent cas pràctic i responeu les preguntes a continuació.

Una treballadora sana de 35 anys i 1,60 m d’estatura, ha de recollir paquets de cartró de 15 quilos de pes que contenen material informàtic degudament ancorat al seu interior. L’esmentada càrrega arriba per una cinta transportadora situada a l’altura dels seus malucs, i els ha de dipositar en un palet que es troba al terra a l’altura dels seus peus, i separat de l’eix longitudinal del cos uns 40-50 cm. La càrrega es manipula a tota hora a prop del cos. Per realitzar aquesta tasca la treballadora ha de caminar entre 3 a 13 m metres depenent del lloc on dipositi la càrrega a la plataforma. No hauria de girar el tronc per fer el transport de l’esmentada càrrega.

Els paquets mesuren 30 cm x 30 cm x 30 cm i tenen unes clivelles per agafar-los amb tots els dits de la mà per la qual cosa l’agafament no presenta cap problema.

La freqüència de manipulació és de quatre vegades per minut i en aquest lloc treballa tots els dies de 8 a 10 h i de 17 a 18 h. La resta de la seva jornada diària, de vuit hores, la fa en un lloc de treball asseguda atenent el públic i el telèfon.

La tasca es du a terme en un magatzem de Barcelona que té unes estufes elèctriques a l’hivern i aire condicionat a l’estiu. La il·luminació és de 175 luxs i el terra no presenta irregularitats, és horitzontal i prou adherent per evitar relliscar. L’espai de treball és prou ampli per realitzar aquesta feina.

La treballadora no ha estat entrenada en la seva tasca, no coneixent els riscs a què està exposada, i no ha rebut formació en tècniques d’aixecament i transport manual de càrregues.

La treballadora porta bata de treball amb botons i calça unes sabatilles de loneta que ella s’ha comprat per fer aquesta operació.

Es demana que:

 1. Calculeu en el lloc de treball exposat a continuació el pes màxim recomanat per a l’operació realitzada.
 2. Haureu observat que es redueix considerablement el pes de càrrega; comportarà una disminució de l’eficàcia productiva, si bé es protegiria la salut de la treballadora. Es tracta que actueu sobre alguns dels factors que afecten directament la manipulació manual de càrregues (factors de l’1 al 7 del mètode), que proposeu lliurement les modificacions que considereu oportunes i que torneu a calcular una altra vegada el pes màxim recomanat sota les modificacions que hàgiu proposat.

Pes màxim recomanat per a l’operació realitzada.

El mètode d’avaluació de MMC de l’INSST usa la següent fórmula de multiplicació de factors de risc triats des de les taules que proporciona el mètode en la guia tècnica del RD 487/97:

Pes acceptable = Pes Teòric x f.c. Desplaçament Vertical x f.c. Gir x f.c. Agarri x f.c. Freqüència

Segons les dades d’aquest cas:

Pes acceptable = 8 (pes teòric a alçada de peus i separació d’uns 40-50 cm) x 0,87 (fins a 100 cm, de malucs a peus) x 1 (sense gir) x 1 (agarri bo) x 0,45 (4 cops/min durant 3 h) = 3,132 kg.

El pes teòric resultant (3,132 kg) és inferior al pes real (15 kg); per tant és un risc INTOLERABLE i s’han d’aplicar mesures correctores.

Respecte la quantitat màxima de kg transportats al dia, la normativa indica que no superi els 6.000 kg -quan recorre més de 10 m- i 10.000 kg -quan recorre fins a 10 m.

El càlcul de carregar paquets de 15 kg, 4 cops/minut durant 3 h al dia és el següent:

3 h = 180 minuts 15 kg x 180 min x 4 cops/min = 10.800 kg /dia; quantitat inacceptable tant si recorre fins a 10 m com si recorre més de 10 m.

Propostes correctores sobre els factors de risc que afecten la MMC i nou càlcul.

Els factors de risc que afecten en aquest cas són: el pes teòric recomanat, el desplaçament vertical i la freqüència de l’operació. Per tant, les propostes serien les següents:

 • que no deixés la càrrega a davant dels peus sinó és un carretó a l’alçada dels seus malucs (similar a l’alçada de la cinta transportadora), el pes teòric, aleshhores seria de 25
 • que el desplaçament vertical fos menor de 25 cm (com el deixa a la mateixa alçada de malucs), per tant el factor prendria el valor 1
 • que conservés la freqüència de l’operació, però només 2 h al dia i que l’altra hora la fes un altre treballador, així el factor prendria valor de 0,72.

El nou calcul seria el següent:

Pes acceptable = 25 (pes teòric a alçada de malucs) x 1 (fins a 25 cm) x 1 (sense gir) x 1 (agarri bo) x 0,72 (4 cops/min durant 2 h) = 18.

El pes teòric resultant (18 kg) és superior al pes real (15 kg); per tant, és un risc INTOLERABLE. Amb les mesures proposades d’intervenció en els factors de risc perjudicials, s’ha disminuït el nivell de risc de MMC per a la treballadora però encara no s’ha arribat a eliminar el risc del tot, el més recomanable és reduir la freqüència de manipulació.

Mètode NIOSH per avaluar el risc de manipulació manual de càrregues

L’objectiu de l’activitat és que apliqueu el mètode NIOSH per calcular el risc MMC tant de l’operació de tracció de càrregues com el de la de dipòsit d’aquesta.

Es tracta que feu la valoració del risc del lloc de treball següent aplicant el mètode NIOSH, i que contesteu les qüestions següents:

 1. Càlcul del límit de pes recomanat (LPR), recomanat tant per a l’operació d’inici com per a l’operació de dipòsit de la càrrega.
 2. Calculeu a continuació els índexs d’aixecament IL associats a aquests dos LPR.
 3. Valoreu el risc de les dues operacions analitzades segons els seus IL respectius.

En un lloc de treball exercit per un treballador es realitza l’alimentació a una cadena de muntatge que funciona únicament de 8:00 a 11:45 hores. La tasca consisteix a manipular objectes de 12 kg de pes de forma cúbica de costat 30 cm (cal agafar-los pel la meitat dels costats laterals), i dipositar-los en una cinta d’altura superior.

La tasca manipuladora d’inici es realitza agafant l’objecte a una altura de 90 cm del terra i a una separació de 50 cm des del punt d’agafament de la càrrega fins al punt del cos pres com a referència. La càrrega s’ha de dipositar a una altura de 140 cm del terra. L’operació es fa quatre vegades/minut i no requereix girar el tronc.

La tasca de descàrrega de la càrrega es fa dipositant aquesta en una cinta transportadora que hem dit que hi ha a 140 cm del terra. En aquesta operació la càrrega s’ha de deixar a una separació del cos de 60 cm.

Després d’aquesta tasca esgotadora, el treballador no fa cap feina amb manipulació manual de càrregues.

Explicació prèvia sobre el mètode NIOSH L’equació de NIOSH calcula el pes límit recomanat (LPR) mitjançant la següent fórmula:

LPR = LC (constant de càrrega) * HM (distància horitzontal) * VM (distància vertical) * DM (desplaçament vertical) * AM (asimetria) * FM (freqüència)* CM (agarri)

En aquesta equació, LC és la constant de càrrega i la resta dels termes són factors multiplicadors que prenen el valor 1 en el cas de tractar-se d’un aixecament en condicions òptimes, i els valors s’aniran aproximant a 0 (segons indiquen les taules del mètode) quant més gran sigui la desviació de les condicions de l’aixecament respecte de les ideals. D’aquesta forma, LPR pren el valor de LC (23 kg) en cas d’un aixecament òptim, i valors inferiors a aquesta xifra conforme empitjora la manera de dur a terme l’aixecament de la càrrega.

Posteriorment, en una tasca senzilla com aquesta (no considerada multitasca) es calcula l’índex d’aixecament (IL) amb el següent quocient:

IL = Pes de la càrrega aixecada/ LPR

NIOSH contempla tres nivells de risc:

 • Si IL és menor o igual a 1, l’operació de MMC es pot realitzar per la major part de persones treballadores sense causar-los problemes de salut.
 • Si IL està situat entre 1 i 3, l’operació de MMC pot ocasionar problemes de salut a algunes persones treballadores; per això, és necessari estudiar en profunditat el lloc de treball i aplicar mesures correctores de la situació per eliminar o reduir el risc al nivell anterior.
 • Si IL és major o igual a 3, l’operació de MMC ocasionarà problemes de salut a la majoria de les persones treballadores; per això, és imprescindible modificar-la abans de continuar-la duent a terme.

1. Càlcul del límit de pes recomanat (LPR):

LPR = LC (constant de càrrega) * HM (distància horitzontal) * VM (distància vertical) * DM (desplaçament vertical) * AM (asimetria) * FM (freqüència)* CM (agarri)

Càlcul del límit de pes recomanat (LPR) operació d’inici:

HM = 25/H; en aquest cas HM= 25/90 = 0,28

VM = (1-0,003 (V-75); en aquest cas VM = (1-0,003 (90 - 75)= 0,955 = 0,96

DM = 0,82 + (4,5/D) i D = V0 - Vd); en aquest cas DM = 0,82 + (4,5 / 140-90) = 0,91

AM = 1-(0,0032*A) i A és angle de gir; en aquest cas, com no gira AM= 1

FM = s’obté a partir de les taules 1 i 2 del mètode NIOSH; en aquest cas com la tasca és de 8:00 h a 11:45 h (llarga) 4 cops/minut, FM = 0,45

CM = s’obté a partir de les taules d’agarri del mètode NIOSH; en aquest cas, s’agafa la càrrega pressionant per la meitat dels costats laterals, és a dir, agarri dolent CM =0,90

LPR = 23 * 0,28 * 0,96 * 0,91 * 1 * 0,45* 0,90 = 2,28

Càlcul del límit de pes recomanat (LPR) de l’operació de dipòsit de càrrega

HM = 25/H; en aquest cas HM= 25/140 = 0,18

VM = (1-0,003 (V-75); en aquest cas VM = (1-0,003 (140 – 90) = 0,83

DM = 0,82 + (4,5/D) i D = V0 - Vd); en aquest cas DM = 0,82 + (4,5 / 140-90) = 0,91

AM = 1-(0,0032*A) i A és angle de gir; en aquest cas, com no gira AM= 1

FM = s’obté a partir de les taules 1 i 2 del mètode NIOSH; en aquest cas com la tasca és de 8:00 h a 11:45 h (llarga) 4 cops/minut, FM = 0,45

CM = s’obté a partir de les taules d’agarri del mètode NIOSH; en aquest cas, s’agafa la càrrega pressionant per la meitat dels costats laterals, és a dir, agarri dolent CM =0,90

LPR = 23 * 0,18* 0,83 * 0,91 * 1 * 0,45* 0,90 = 1,27

2. Càlcul de l’índex d’aixecament IL del LPR de l’operació d’inici:

IL = 12/ 2,28 = 5,26

Càlcul de l’índex d’aixecament IL del LPR de l’operació de dipòsit de càrrega.

IL = 12/ 1,27 = 9,45

3. Valoració del risc de les dues operacions analitzades segons els seus IL respectius.

L’IL de l’operació d’inici és 5,26; per tant, el risc es situa dins el tercer nivell indicat pel mètode NIOSH. Així doncs, l’operació de MMC ocasionarà problemes de salut a la majoria de les persones treballadores; per això, és imprescindible modificar-la abans de continuar-la duent a terme.

L’IL de l’operació de dipòsit de càrrega és 9,45; per tant, el risc es situa dins el tercer nivell indicat pel mètode NIOSH. Així doncs, l’operació de MMC ocasionarà problemes de salut a la majoria de les persones treballadores; per això, és imprescindible modificar-la abans de continuar-la duent a terme.

Si es comparen els dos IL queda evident que l’operació de dipositar la càrrega amb major distància recorreguda és molt més perjudicial que no pas el d’aixecament de l’inici. No obstant això, en qualsevol cas, aquesta tasca ha de ser analitzada i modificada per reduir o eliminar el risc amb ajudes mecàniques i altres mesures correctives.

Anar a la pàgina anterior:
Manipulació manual de càrregues
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació