Activitats

Efectes positius de la càrrega mental

L’objectiu de l’activitat és que sigueu capaços d’identificar els efectes positius que comporta la càrrega mental.

Descriviu breument els dos efectes positius que exerceix una adequada càrrega mental de treball sobre la persona treballadora.

Bàsicament els efectes positius sobre la salut de la càrrega mental de treball són:

 • Efecte d’escalfament. Una vegada iniciada la tasca, es requereix menys esforç per fer-la que el requerit inicialment.
 • Efecte d’activació. És l’estat intern amb diferents graus d’eficàcia funcional mental i física. Hi ha un interval d’activació en el qual l’eficàcia és màxima; tanmateix un increment o descens del nivell provoca un descens en l’eficàcia.

El mètode NASA-TLX per avaluar la càrrega mental de treball

L’objectiu de l’activitat és que sigueu capaços de dominar amb facilitat l’aplicació del mètode NASA-TLX per a l’avaluació quantitativa del nivell de càrrega mental individual i col·lectiu d’un grup de treballadors.

Heu d’avaluar el nivell de càrrega mental de persones treballadores que fan la seva tasca en una mateixa dependència i els seus llocs de treball són pràcticament idèntics entre si.

Suposeu que heu fet una presentació adequada del mètode i els resultats obtinguts són:

 • respecte a la ponderació dels sis factors són els següents:
Taula Taula ponderació de factors
Treballador 1 Treballador 2 Treballador 3 Treballador 4
Exigències mentals 44 1 4
Exigències físiques 1 2 3 0
Exigències temporals 4 4 5 4
Esforç 2 2 2 3
Rendiment 2 0 2 2
Frustració 2 3 2 2
 • respecte la puntuació dels sis factors ha estat la següent:
Taula Taula puntuació de factors
Treballador 1 Treballador 2 Treballador 3 Treballador 4
Exigències mentals 12 16 8 14
Exigències físiques 6 7 10 4
Exigències temporals 14 16 18 12
Esforç 14 8 12 10
Rendiment 4 5 10 6
Frustració 3 12 10 8

Calculeu:

 1. La puntuació convertida i la ponderada del treballador 2.
 2. L’índex de càrrega mental del treballador 2.
 3. La valoració del nivell de càrrega mental del treballador 2.
 4. Proposeu algunes recomanacions per reduir aquest nivell de càrrega mental.

En les imatges dels resultats obtinguts teniu també els de la resta del grup de treballadors per si voleu practicar més l’aplicació del mètode NASA - TLX seguint el model de la solució del treballador 2.

Les respostes a les preguntes 1 (puntuació convertida i ponderada) i 2 (índex de càrrega mental) les trobeu en la següent taula

Es presenten els càlculs resumits en la següent taula:

Taula Taula càlculs exercici
Factors Pes Puntuació Puntuació convertida (a escala de 100) Puntuació ponderada
Exigències mentals 4 16
(20 intervals d’escala)
4·80 = 320
Exigències físiques 2 7
(20 intervals d’escala)
2·35 = 70
Exigències temporals 4 16
(20 intervals d’escala)
4·80 = 320
Esforç 2 8
(20 intervals d’escala)
2·40 = 80
Rendiment 0 5
(20 intervals d’escala)
0·25 = 0
Frustració 3 12
(20 intervals d’escala)
3·60 = 180
Total 15 940
Índex total de càrrega mental 320 + 70 + 320 + 80 + 0 + 180 = 970
sobre un màxim de 100

La valoració del nivell de càrrega mental del treballador 2 és la següent:

El nivell de càrrega mental és bastant elevat (64,67 punts sobre un màxim de 100) la qual cosa requereix una actuació preventiva ràpida per baixar aquest nivell. Però a més, la incidència dels sis factors és irregular ja que les exigències temporals, mentals i el nivell de frustració sí que de per si sols requereixen una actuació preventiva immediates. I la influència negativa dels tres factors es veu agreujada pel pes significatiu que arrosseguen.

Algunes recomanacions per reduir aquest nivell de càrrega mental, entre d’altres, serien:

 • Distribuir les tasques equilibradament per tal de tenir temps per fer-les tenint en compte els imprescindibles temps de descans per facilitar la recuperació i evitar la fatiga.
 • Marcar uns objectius de treball precisos, concrets, quantificables i establir una priorització dels mateixos per evitar incompliments i frustracions.
 • Proporcionar la informació justa, adequada i precisa per realitzar la tasca evitant sobrecàrrega mental.

Factors de risc de la càrrega mental de treball

L’objectiu de l’activitat és que apliqueu els coneixements teòrics sobre càrrega mental a un supòsit pràctic.

Una empresa de subministrament de gas té les oficines en un gran edifici situat al centre de la ciutat, del qual ocupa les seves tres primeres plantes.

La planta baixa està ocupada principalment pels llocs destinats a l’atenció als clients. També s’hi ubiquen un lloc d’informació al públic, la caixa, i el despatx del cap de la secció.

En la primera planta s’ubica la Secció de Procés de Dades, i la dels agents Comercials, la tasca princioal dels quals és la captació de nous clients. A la Secció de Procés de Dades hi treballen quinze persones, la seva funció principal és la introducció de dades a l’ordinador. Les taules estan cobertes d’expedients pendents d’introduir les seves dades. Els errors en la introducció de dades porten, normalment, conseqüències negatives per a l’empresa. Al capdavant d’elles hi ha un cap de secció situat en la mateixa planta que exerceix un control continu sobre tots els treballadors. El mobiliari és l’adequat per a treballs amb PVD però tots els elements tenen les mateixes dimensions. No hi ha elements auxiliars per a la taula ni per a la cadira de treball.

També hi ha els sis comercials (que depenen del cap del departament comercial, ubicat a la segona planta), que disposen d’una taula amb telèfon per a cada dos agents. Aquestes persones desenvolupen una gran part de la seva jornada laboral al carrer, per la qual cosa habitualment només ocupen aquests llocs a l’inici i al final de la jornada.

La planta està il·luminada amb tubs fluorescents i no disposa d’envans divisoris. La comunicació amb les plantes restants es fa a través d’una porta que comunica amb el vestíbul general de l’edifici.

L’edifici està orientat cap al sud i l’oest, i disposa de grans finestres no practicables i persianes no regulables. El sistema de ventilació/climatització és general per a tot l’edifici, les dues entrades d’aire estan situades a la mateixa paret.

Per a tota l’empresa en general, l’horari és de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00, de dilluns a divendres, i de 10:00 a 13:00 els dissabtes. Per als dissabtes hi ha un sistema de torns, de manera que a cada grup li correspon treballar un dissabte cada dues setmanes. Tots els empleats disposen de deu minuts de pausa per a cafè a la jornada de matí.

En vista de les dades presentades, identifiqueu els possibles factors de càrrega mental relacionats amb les exigències de la tasca als llocs de procés de dades.

Els possibles factors de risc (FR) de càrrega mental identificats als llocs de procés de dades del cas pràctic han d’agrupar-se en els següents grups:

FR de la càrrega mental: ambientals

 • La il·luminació, i en concret un nivell inadequat d’il·luminació sigui molt baix o excessivament alt, l’existència de nivells de contrastos inadequats, enlluernaments…
 • El soroll, tant en la seva intensitat com en el tipus de freqüències.
 • Les condicions termohigromètriques, temperatura, humitat i velocitat de l’aire.
 • La qualitat de l’aire interior: presència de contaminants, olors…

FR de la càrrega mental: psicosocials i organitzatius

 • Criteris organitzatius del treball: ritme de treball, durada de la jornada i regulació de les pauses(nombre, durada i distribució).
 • El sistema de comunicació.
 • Les relacions laborals i interpersonals.
 • Les possibilitats de comunicació.
 • El tipus de lideratge i les relacions jeràrquiques.
 • Tipus de controls i supervisió.
 • Els factors socials de grup com les demandes socials sobre la responsabilitat del treball, la cultura social de valoració concreta del treball i la situació concreta del mercat de treball.

FR de la càrrega mental: disseny del lloc

 • Distribució del mobiliari,
 • Adequació d’espais i volums,
 • Criteris de disseny de mobiliari
 • Equips de treball ergonòmics…

FR de la càrrega mental inherents a la tasca (de contingut) presentació i processament de la informació

 • Exigències mentals (activitat mental i perceptiva).
 • Exigències físiques (grau d’esforç físic).
 • Exigències temporals (sensació de pressió temporal).
 • Rendiment (grau de compliment dels objectius).
 • Esforç (quantitat d’esforç físic i mental).
 • Nivell de frustració (sensació de pressió, desànim, inseguretat…) durant la realització de la tasca.

Els FR de la càrrega mental relacionats amb l’individu no són descrits al cas pràctic de l’activitat.

Anar a la pàgina anterior:
La càrrega mental de treball
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació