Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Quan parlem de la càrrega total interna de treball ens estem referint a…

NúmPregunta
1

un conjunt d’esforços físics als quals es veu sotmès un treballador durant la seva jornada de treball.

2

un conjunt d’esforços psicofísics que un lloc de treball requereix a qualsevol treballador amb independència de les seves característiques personals.

3

un conjunt d’esforços psicofísics que realitza un treballador concret per desenvolupar la seva tasca.

4

un conjunt d’esforços físics i mentals que requereix l’acompliment d’un lloc de treball.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

La visió humana presenta els paràmetres configuradors següents.

NúmPreguntaVF
1

La visió fotòpica es produeix en nivells de luminàncies superiors a 3 cd/m².

2

La visió escatòpica es produeix en nivells de luminàncies superiors a 0’05 cd/m².

3

El camp visual en el pla sagital pot arribar fins a 100°.

4

La distància menor d’acomodació de la vista humana, en les millors condicions individuals i d’il·luminació, pot ser sobre els 8 cm.

5

El temps d’adaptació de la vista d’un lloc intensament il·luminat a l’altre completament a les fosques pot oscil·lar sobre els 10 minuts.

6

El temps de reacció simple davant d’una percepció visual és de 0,5 segons.

Exercici 3

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

confereixen l’estructura corporal i actuen com a palanques afavorint el moviment.

2

tenen la funció de mantenir les estructures òssies en una posició correcta per poder efectuar els moviments.

3

connecten els diferents segment ossis.

4

transporten l’energia produïda al si del teixit muscular fins al punt d’inserció.

Exercici 4

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu cada sentit amb el temps de reacció complex que es triga a respondre de mitjana.

NúmPreguntaResposta
1

Vista

2

Oída

3

Olfacte

4

Tacte (amb sensació dolorosa)

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

NúmPreguntaVF
1

En tots els casos de moviment muscular es necessita un aportament d’oxigen.

2

Les contraccions “isomètriques” produeixen menys fatiga que les “isotòniques”.

3

Amb esforços estàtics s’acumula més quantitat d’àcid làctic que amb esforços dinàmics.

4

Des del punt de vista preventiu és recomanable la sintetització de l’ATP per via anaeròbica.

5

La fatiga muscular es produeix per acumulació d’àcid pilúric al múscul.

6

En els esforços estàtics augmenta considerablement la freqüència cardíaca.

Exercici 6

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu cadascun dels moviments dels segments corporals amb el nom que hi correspongui.

NúmPreguntaResposta
1

Apropar l’avantbraç al braç

2

Elevar el cap respecte el tronc

3

Girar l’avantbraç perquè el palmell de la mà quedi cap amunt.

4

Separar la cama esquerra respecte de la dreta

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos