Resultats d'aprenentatge

 1. En acabar la unitat didàctica, heu de ser capaços del següent:
  • Comprendre el concepte de càrrega de treball.
  • Delimitar els criteris que configuren la càrrega física i la càrrega mental de treball.
  • Classificar els diferents graus que s’aprecien en la càrrega de treball
  • Conèixer els òrgans, sistemes i aparells del cos humà que tenen es- pecial rellevància des del punt de vista preventiu i, particularment, ergonòmic.
  • Relacionar l’exposició a factors de risc amb l’aparició de patologies fisiològiques i psíquiques en els afectats.
  • Conèixer les condicions laborals de la població treballadora espanyola res- pecte a la càrrega de treball física i mental, obtingudes bàsicament de les enquestes periòdiques de condicions de treball que fa l’INSHT.
  • Valorar les dades anteriors.
  • Conèixer i interpretar la normativa legal i reglamentària aplicable al contingut de la càrrega de treball, i en particular a l’ús manual de càrregues i a les exigències que limiten o eviten l’aparició dels tras- torns musculoesquelètics.
  • Identificar els factors de risc ergonòmic en els llocs de treball i en les operacions de treball tant mental com físic.
  • Determinar els processos i procediments de recollida d’informació per identificar i quantificar els factors de risc anteriors.
  • Determinar els àmbits geogràfics en què es manifesten majoritària- ment en l’empresa els riscos exposats.
  • Interrelacionar les diverses magnituds de mesura del consum metabòlic.
  • Avaluar la càrrega de treball físic partint de diverses metodologies que tin- guin en compte el mesurament de diversos paràmetres biològics o que s’estimin per criteris externs recollits en taules comparatives.
  • Aplicar metodologies específiques per a l’anàlisi de la càrrega de tre- ball mental, de la manipulació manual de càrregues i del treball es- tàtic.
  • Conèixer i aplicar les metodologies més usuals en la valoració dels riscos per moviments repetitius.
  • Determinar el grau d’adequació de les diferents metodologies amb les exigències legals i reglamentàries.
  • Utilitzar diferents instruments de mesura per al mesurament dels diferents paràmetres que la metodologia concreta exigeixi avaluar.
  • Ponderar els riscos identificats i mesurats en els llocs de treball se- gons els criteris de referència del mètode aplicat.
  • Proposar les mesures preventives aplicables i prioritzar-ne l’elecció partint del grau d’incidència dels riscos associats sobre els afectats.
  • Implantar les mesures preventives adequades als diversos factors de risc.
  • Comprovar l’eficàcia de les mesures preventives adoptades, en par- ticular tenint com a criteri de referència l’opinió, la conducta dels afectats i les possibles manifestacions patològiques posteriors.
  • Controlar els riscos a partir d’observacions del treball que es fa i de mesurament dels paràmetres indicatius.
  • Relacionar les desviacions que hi pugui haver entre el procediment establert i el desenvolupament pràctic de la tasca.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències