Introducció

Tots els llocs de treball exigeixen unes demandes als treballadors que els han de desenvolupar. Aquestes demandes són molt variades i van des del que exigeix un esforç físic repetitiu i automàtic fins al que demana examinar una gran quantitat d’informació rebuda, processar-la i emetre la resposta més adequada. Ens referim al contingut del treball expressat també com a càrrega de treball física, en el primer cas i mental, en el segon. Aquestes no es donen en estat pur sinó que depenent del lloc hi ha diferents proporcions d’exigències. Per adequar aquestes exigències a les capacitats dels treballadors cal conèixer l’estructura i el funcionament dels aspectes anatòmics, fisiològics i funcionals del cos humà.

Aquesta unitat didàctica se centra en la càrrega de treball en els seus dos vessants: el físic i el mental. Es dedica més atenció als esforços físics, tant estàtics o posturals com als dinàmics o de moviment, a causa de la gran varietat de casuístiques que es presenta en l’entorn laboral però hem de fer patent la importància derivada d’una càrrega mental del lloc adequada sobre la salut del treballador i sobre el seu rendiment.

En el nucli d’activitat “La càrrega de treball. El cos humà” es fa primer una exposició dels conceptes de sobrecàrrega i subcàrrega de treball juntament amb la dels de càrrega externa i interna. Es passa després a estudiar la constitució i el funcionament dels òrgans del cos humà afectats més directament pels requeriments laborals. Hem cregut convenient il·lustrar-ho amb les nocions bàsiques de l’alimentació.

El nucli d’activitat “La càrrega mental de treball” l’iniciem analitzant els diversos factors que donen contingut a la càrrega mental; comentem la seva incidència sobre el treballador i presentem una sèrie d’instruments de mesura, recomanant al final un conjunt de mesures preventives.

El nucli d’activitat “Càrrega física de treball” se centra en l’estudi del treball dinàmic i estàtic. Per fer-ho exposem els dos tipus de contraccions musculars que l’originen i comentem els diversos sistemes d’obtenció d’energia que utilitza el múscul per desenvolupar la tensió i el moviment requerit. Presentem els diferents sistemes d’avaluació del treball físic realitzat aplicant metodologies variades tant per al treball dinàmic com per a l’estàtic.

El nucli d’activitat “Els trastorns musculoesquelètics” està dedicat a aquest tipus de trastorns. Fem una presentació dels factors més comuns que incideixen en la seva aparició i presentem una sèrie de metodologies d’avalua-

ció. És important que consulteu les diferents metodologies completes; amb aquesta finalitat us remetem a diferents pàgines webs, ja que en aquesta unitat només hem destacat els trets característics de cada una d’elles.

En el nucli d’activitat “Manipulació manual de càrregues” acudim a les dades estadístiques de les enquestes periòdiques sobre condicions de treball que fa l’INSST per adonar-nos de la seva incidència, també en el món laboral. Exposem tres metodologies que considerem bàsiques per avaluar aquestes operacions i proporcionem pinzellades d’altres mètodes també dignes de ser tinguts en compte.

Us recomanem que a part de dominar els continguts teòrics d’aquesta unitat feu un esforç per tenir un domini exhaustiu de les metodologies presentades ja que moltes d’elles segurament les haureu d’aplicar a la vostra futura vida professional de prevencionistes.

Anar a la pàgina següent:
Resum