Referències

Bibliografia bàsica

Carretero, A.; Ingelmo, P.; Sánchez-Infantes, J. A.; Sánchez-infantes, P. (2005). Seguridad en las instalaciones eléctricas y electrotécnicas. Madrid: Editorial Editex S.A.

Espeso, J. A.; Fernández Zapico, F.; Espeso, M.; Fernández Muñiz, B. (2002). Seguridad en el trabajo: Manual para la formación del especialista. Valladolid: Lex Nova S.A.

Generalitat de Catalunya (2001). Manual de seguretat i salut laboral. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

INSHT (2004). “Calzado de uso profesional: normativa y elementos clave”. Gaceta de Protección Individual, núm. 40, pàg. 100-102.

Extracte de la guia orientativa per a la selecció i utilització de calçat d’ús professional.

Lorente, J. (2000). “Protectores individuales: última medida contra el impedimento auditivo”. Nueva Protección, núm. 21, pàg. 8-12.

En aquest article s’exposa la manera de triar el protector més adequat per a cada situació.

Merchán Gavaldón, F. (1999). Manual de seguridad y prevención en la construcción. Madrid: Inversiones Dossat 2000.

En aquest manual es fa una descripció interessant dels equipaments de transports de càrregues.

Santos Duran, J. L.; Luis Calabuig, A. (2005). Riesgos derivados de las condiciones de seguridad. Madrid: Ediciones Apóstrofe S.L.

UPC (2000). Manual de prevenció de riscos laborals. Selecció i adquisició de nous equips de protecció individual. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya.

Aquest llibre és molt interessant perquè en primer lloc parla del tema d’una manera general i, tot seguit, per a cada cas en particular, dels diferents tipus de protecció.

Bibliografia complementària

Pasternack, A. (2002). “Guía para la selección y uso de equipos de protección respiratoria”. Gaceta de Protección Laboral, núm. 31, pàg. 157-159.

En aquesta publicació s’exposen els problemes de la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors.

Saez, M. A. (2000). “Protección respiratoria en la industria de la madera”. Nueva Protección, núm. 21, pàg. 69-73.

En aquest article es comenta la legislació aplicable i els criteris de selecció per als treballs amb fusta.

Adreces d'interès

www.depi.es

És una empresa de Màlaga. Són molt interessants els seus catàlegs en PDF. Ressalta la qualitat de l’explicació perquè per a cada EPI hi ha especificat els models, les talles, la descripció, el símbol, la normativa de compliment i les aplicacions.

www.cloralottowoessner.com

És una empresa que es dedica a la comercialització d’EPI i que té seu a Barcelona. En destaquem l’apartat dedicat a normativa, en particular la llista de normes UNE que es compleixen.

www.asepal.es

És el web de l’associació espanyola de fabricants d’EPI amb seu a Madrid. Cal destacar la publicació de la guia per la selecció d’EPI que es pot adquirir des del web. També està obert l’accés a una part, gratuïtament, des de la xarxa.

www.seton.es

És una empresa que es dedica a la comercialització d’EPI i que té seu a Barcelona. Es pot demanar el catàleg des del lloc web. Ofereixen molta varietat d’EPI i altres tipus d’estris per a la seguretat.

www.marvelpl.com

Web amb molta informació d’EPI per a la protecció davant les caigudes.

www.draeguer.com

És un web molt interessant i important per la varietat de productes que ofereix. És un distribuïdor a escala mundial d’equips de protecció individual. Des del web també teniu accés a la seva base de dades de substàncies perilloses. Dräguer Voice. Teniu els diferents tipus d’EPI en catàleg i també els teniu classificats per activitats econòmiques.

www.mtas.es/insht/ntp/ntp_235.htm

És una nota tècnica de prevenció que fa referència a la seguretat en màquines.

www.solomantenimiento.com/m_resguardos_seguridad.htm

Web dedicat al manteniment industrial, s’hi poden veure exemples i empreses dedicades a la protecció de màquines.

www.tuv.es/es/es/servicios/seguridad/seguridad_maquinas.php

Un exemple d’empresa amb poder per certificar màquines amb marcatge CE.

www.belt.es/legislacion/vigente/seg_ind/prl/seguridad/maquinas/index.htm

Web on es pot trobar la legislació vigent en matèria de màquines i els enllaços per accedir-hi.

www-org.mtas.es/insht/legislation/RD/maquinas.htm

Reial decret 1435/92 amb les modificacions i en format interactiu.

Anar a la pàgina anterior:
Objectius