Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si els objectes següents són EPI.

NúmPreguntaVF
1

Manilles d’un guarda de seguretat

2

Guants de jardiner

3

Canyellera d’un futbolista

4

Botes de bomber

5

Casc d’obra

6

Detectors de gasos per a espais confinats

7

Arnès

8

Roba de treball d’una botiga

9

Ulleres de soldador

10

Taps

Exercici 2

Digueu si els EPI que s’inclouen en la llista són de categoria I, II o III.

NúmPregunta
1

Arnès anticaiguda

2

Casc d’obra

3

Equips contra radiacions ionitzants

4

Guants contra agressions mecàniques superficials

5

Taps

6

Guants contra risc elèctric

7

Orelleres

8

Protectors per a ambients per sobre dels 100 ºC

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

Tots els EPI de protecció contra les caigudes són de categoria III.

2

Tots els guants són de categoria I.

3

Els EPI de categoria I no passen examen CE tipus.

4

Els EPI de categoria II i III han de passar l’examen CE tipus.

5

Els EPI de categoria III han de passar un examen garantia de qualitat.

6

És obligatori que els EPI portin la marca CE.

Exercici 4

Relacioneu les definicions amb la figura que representen:

NúmPreguntaResposta
1

És qui assumeix la responsabilitat del disseny de l’equip

2

És qui està designat expressament pel fabricant per actuar en nom seu a la Unió Europea

3

És el destinatari final de l’equip de protecció individual

Exercici 5

Marqueu la resposta correcta.

Quin o quins d’aquests EPI no són un mitjà integral de protecció?

NúmPregunta
1

Casc de seguretat.

2

Arnès.

3

Roba de protecció.

4

Cinturó de subjecció.

Exercici 6

Trieu la resposta correcta.

Els EPI eliminen els riscos?

NúmPregunta
1

Sempre.

2

Si van acompanyats d’un pla de formació.

3

Mai.

4

Si porten la marca CE, que és una garantia de seguretat.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

Els EPI s’utilitzen sempre…

NúmPregunta
1

abans que les proteccions col·lectives.

2

si després de prendre totes les mesures preventives queden riscos residuals.

3

abans de fer l’avaluació de riscos.

4

com la primera mesura preventiva.