Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

En la definició de màquina, el Reial decret…

NúmPregunta
1

no exclou cap tipus de maquinària.

2

no inclou el conjunt de màquines disposades per funcionar solidàriament.

3

defineix equip intercanviable com el que modifica la funció d’una màquina, que es comercialitza perquè el mateix operador l’acobli a la màquina que modifica.

4

en la definició queden exclosos els òrgans d’accionament.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Respecte a normes, organismes i exàmens:

NúmPregunta
1

Una norma harmonitzada és una especificació tècnica de caràcter obligatori.

2

Una norma harmonitzada no cal que sigui publicada al DOCE.

3

Un organisme notificat és una entitat competent que realitza avaluacions de conformitat.

4

L’examen tipus l’han de passar totes les màquines que hagin estat dissenyades i fabricades segons normes harmonitzades.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Respecte als perills de l’electricitat:

NúmPreguntaVF
1

Una mesura de seguretat permet disminuir el risc a què estan exposades les persones que entren en contacte amb la màquina o els seus voltants.

2

La prevenció intrínseca consisteix a evitar els perills o reduir els riscos al mateix disseny de la màquina o reduint-ne l’exposició a les persones.

3

Tenim tres classes de factors sobre els quals podem actuar, factors per evitar perills i factors per reduir l’exposició.

4

Per reduir l’exposició, s’aconsella que els processos de càrrega i descàrrega estiguin automatitzats.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents.

Respecte als perills en màquines:

NúmPreguntaVF
1

Si tenim elements mòbils en màquines, els resguards han de ser enclavats; per arreglar-los, s’ha de tallar el subministrament elèctric.

2

El lloc de treball ha d’estar dotat de prou il·luminació; si fos necessari, es posarà il·luminació suplementària i tensions de seguretat.

3

Un resguard és un component d’una màquina emprat com a barrera material per garantir la protecció. S’emprarà sol o associat a un dispositiu d’enclavament o d’enclavament amb bloqueig.

4

Un dispositiu de protecció és un element que impedeix que s’iniciï o que es mantingui una activitat en una fase perillosa de la màquina, en el moment en el qual es detecti o sigui possible la presència humana en la zona de perill.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents.

Respecte als perills en màquines:

NúmPreguntaVF
1

Un dispositiu detector de presència (associat a parada) s’entén que no és un dispositiu de protecció.

2

En el cas que es necessiti accedir a la zona de perill durant el funcionament normal, es faran servir resguards d’enclavament, resguards apartacossos o dispositius de control de doble comandament.

3

En el cas que no sigui necessari l’accés a la zona de perill durant el funcionament normal de la màquina, farem servir embolcalls que cobreixin tota la maquinària, resguards distanciadors o amb enclavament.

4

Consignar una màquina és desconnectar la màquina de qualsevol font d’energia i advertir mitjançant senyalització de la reparació, manteniment o neteja de la màquina.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

Respecte als dispositius de seguretat:

NúmPregunta
1

Els dispositius de seguretat són mitjans de protecció amb una funció diferent de la dels resguards; aquests dispositius redueixen el risc abans que es produeixi el contacte, actuant directament sobre la instal·lació.

2

Aquests dispositius protegeixen també les instal·lacions i els equips i eviten les pèrdues materials que s’originen pels danys de la mateixa màquina.

3

Ambdues respostes són correctes.

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents.

Respecte al marcatge CE:

NúmPreguntaVF
1

El fabricant de la màquina deixa de responsabilitzar-se de la màquina fabricada un cop aquesta està a les mans del client.

2

L’usuari de la màquina té l’obligació de paralitzar-ne el funcionament si és conscient que la màquina no ofereix les condicions de seguretat necessàries.

3

El reial decret exclou del seu àmbit d’aplicació les calderes de vapor i les màquines de les fires d’atraccions.

4

Es pot comercialitzar qualsevol màquina que no estigui homologada sempre que es trobi inclosa en el camp d’aplicació del reglament.

Exercici 8

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

L’expedient tècnic és un document amb les tècniques de la màquina o del component de seguretat.

2

En el cas de fabricació en sèrie, la documentació inclourà les internes que s’apliquin per mantenir la de les màquines o dels components amb les disposicions de la directiva.

3

La declaració de conformitat és un document que ha d’elaborar el fabricant o el representant establert a la Unió Europea per a cada i tipus de màquina o component de seguretat, en el qual es declara que satisfà els requisits essencials i el fabricant a col·locar el marcatge CE.

4

El manual d’instruccions ha de contenir instruccions sobre la manera d’utilitzar la màquina o component de seguretat, o de treball segurs per al seu ús normal, o algun altre ús raonablement previsible. També hi figuraran les contraindicacions d’ús.

Exercici 9

Relacioneu les afirmacions amb el concepte que correspongui:

NúmPreguntaResposta
1

Reduir els riscos, prendre mesures tècniques de protecció:

2

Solucions adoptables per prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat:

3

Es produeix un control de les fallades de manera que es necessiten dues errades simultànies per produir-se una situació perillosa:

4

Sistema de comandament a dues mans:

5

Apartacossos:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Protecció d'equips sota pressió