Objectius

 1. En acabar la unitat didàctica heu de ser capaços del següent:
  • Relacionar les condicions i característiques dels locals de treball, les instal·lacions, les màquines, els equips i els processos de treball amb els perills i els sistemes i elements de prevenció i protecció.
  • Interpretar les condicions de funcionament de les instal·lacions, màquines i equips, a partir de manuals d’operacions i d’informació tècnica.
  • Relacionar les condicions de funcionament de les instal·lacions, màquines i equips, amb les normes generals exigibles sobre prevenció de riscos.
  • Elaborar procediments segurs per a treballs de perillositat alta, segons la normativa vigent i els sistemes de protecció adequats, a partir de manuals de procediment generals.
  • Identificar incompliments de normes i anomalies de funcionament en locals, màquines, instal·lacions i procediments de treball a partir de les normes generals i internes i de procediments normalitzats establerts.
  • Determinar millores de les condicions i característiques de seguretat dels locals de treball, les instal·lacions, les màquines i els equips i procediments de treball, segons les anomalies i els incompliments detectats en l’anàlisi i la investigació d’accidents i incidents, en els controls de riscos i en les inspeccions de seguretat.
  • Determinar modificacions dels procediments i accions relacionades amb mètodes de treball i operacions amb màquines i/o instal·lacions, a partir de la detecció de possibles danys per a la salut en les avaluacions de riscos.
  • Verificar el compliment de la normativa general i les normatives internes en relació amb les condicions de seguretat i salut, i dels procediments que cal seguir en els processos de treball, a partir de la normativa específica en cada cas.
  • Relacionar les deficiències de les instal·lacions, màquines i equips amb la normativa vigent, les possibles conseqüències i danys per a la salut, i les mesures preventives que es poden adoptar.
  • Establir la senyalització dels equips de lluita contra incendis d’acord amb les necessitats específiques i les característiques dels locals i instal·lacions.
  • Interpretar els components, les característiques funcionals, les aplicacions i els procediments de manteniment dels equips d’alarma i de prevenció, detecció, localització i extinció d’incendis, a partir de la informació tècnica.
  • Determinar el pla de control i manteniment preventiu dels sistemes de prevenció i alarma contra incendis, d’acord amb la normativa vigent.
  • Interpretar els efectes del corrent elèctric sobre la salut, els sistemes de prevenció elèctrica, els elements de protecció contra contactes elèctrics i la normativa bàsica sobre instal·lacions elèctriques, a partir de la informació tècnica i els reglaments elèctrics.
  • Relacionar les operacions, els processos i l’estat de les màquines, els equips i les instal·lacions amb el risc elèctric.
  • Valorar l’estat de seguretat dels locals, instal·lacions, màquines i equipaments i la idoneïtat dels mètodes de treball, segons la normativa vigent i els criteris interns.
  • Interpretar les característiques tècniques, les limitacions d’ús, les normes de manteniment, emmagatzematge, conservació i ús i els requisits de certificació dels equips de protecció individual, a partir de la informació tècnica.
  • Relacionar els equips de protecció individual amb els riscos, danys i perills de què han de protegir.
  • Valorar la idoneïtat dels equips de protecció individual en relació amb el dany del qual es vol protegir, segons l’adequació i homologació a la normativa vigent i l’estat d’ús i funcionament.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències