Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Perquè hi hagi una situació d’equilibri estàtic…

NúmPregunta
1

la suma de forces aplicades al sòlid ha de ser zero.

2

la suma de moments aplicats al sòlid ha de ser zero.

3

les dues opcions són necessàries per aconseguir l’equilibri.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Respecte al comportament dels materials.

NúmPregunta
1

La deformació elàstica no és reversible.

2

La deformació plàstica és reversible.

3

Els materials han de treballar per sota del seu límit elàstic, per evitar sobreesforços.

4

Per evitar sobreesforços del material, la tensió de treball estarà a prop de la zona de l’esforç màxim.

Exercici 3

Marqueu si les afirmacions són vertaderes (V) o falses (F).

Respecte al comportament dels materials:

NúmPreguntaVF
1

El moment d’inèrcia d’una biga és una dada geomètrica de la secció de la biga, independentment del material de què estigui feta.

2

El vinclament provoca una deformació en forma de flexió lateral.

3

L’esforç de torsió està sempre provocat per un parell de forces de la mateixa magnitud.

4

Un esforç de compressió sobre una peça prima pot induir un esforç de vinclament.

Exercici 4

Marqueu les afirmacions són vertaderes (V) o falses (F).

Respecte als perills en velocitats:

NúmPreguntaVF
1

La cinemàtica estudia els moviments sense tenir en compte les forces que el provoquen.

2

La velocitat angular indica la velocitat de rotació d’un element sobre un eix i es mesura normalment en m/s.

3

La velocitat lineal d’un element que gira està relacionada amb la seva velocitat angular.

4

L’acceleració representa una variació de la velocitat i pot ser negativa o positiva.

Exercici 5

Marqueu si les afirmacions són vertaderes (V) o falses (F).

Respecte als perills en màquines:

NúmPreguntaVF
1

Una corretja plana no té sincronisme entre els eixos.

2

Una corretja dentada no té sincronisme entre els eixos que uneix.

3

Una transmissió per cadena en una màquina ha de ser inaccessible als usuaris de la màquina, però ha de poder ser accessible per a tasques de manteniment.

4

Com més gran sigui la velocitat o l’acceleració, més petit és el risc de patir un accident.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

Respecte a la dinàmica:

NúmPregunta
1

La dinàmica estudia el moviment relacionat amb les causes que el produeix.

2

Si els moviments de les masses són circulars, també intervé el concepte de moment d’inèrcia.

3

Totes dues respostes són correctes.

Exercici 7

Marqueu si les afirmacions són vertaderes (V) o falses (F).

Respecte als perills de l’electricitat:

NúmPreguntaVF
1

Definim el concepte d’energia com la capacitat d’un sistema per realitzar treball. La seva unitat és el watt.

2

Potència és la capacitat d’una màquina de realitzar un determinat treball en un temps. La seva unitat és el joule.

3

La pneumàtica permet accionar màquines i mecanismes mitjançant l’aire comprimit.

4

La hidràulica pot transmetre menys força que la pneumàtica, però a la vegada més velocitat.

Exercici 8

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

Un projecte tècnic implica una tasca que té per finalitat un procés tecnològic.

2

La memòria és el en què es descriu el projecte. Ha de posar clarament de manifest les i condicions d’aquest projecte, les alternatives previstes i les raons per les quals s’arriba a una opció determinada.

3

El plec de defineix les persones responsables de cadascuna de les parts implicades en el projecte; les atribucions, els drets i de cadascuna; els materials que s’han d’utilitzar, la seva qualitat i les seves exigències; la manera de dur a terme les operacions executives; els terminis i la forma de pagament.

4

Els projectes tècnics consten normalment de dos tipus de memòria: la memòria descriptiva i la memòria .

Exercici 9

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu les accions que s’han de dur a terme en l’execució d’un projecte amb l’ordre en què s’han de portar a terme:

NúmPreguntaResposta
1

Execució del pla

2

Definició del producte o solució que satisfaci els objectius

3

Establir meta i objectiu, termini i cost

4

Planificació d’activitats o tasques per arribar a la meta

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Seguretat en màquines