Activitats

Maria Josep Romero Morales 2020/07/23 22:13

Formació dels operaris per la manipulació de màquines

Maria Josep Romero Morales 2020/07/23 22:13

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer els requisits per tal de que un treballador operi amb una determinada màquina. En concret cal que cerquis els requisits per tal d’operar amb:

 • una plataforma elevadora
 • un carretó elevador
 • una grua
 • una caldera industrial de vapor

Requisits:

 • una plataforma elevadora: La Norma UNE 58451: 2014 té com a objectiu definir els punts clau de la formació de plataformes elevadores mòbils de personal, necessari en l’actualitat per a tots els treballadors que realitzin treballs en alçada mentre utilitzen o estan sobre una plataforma elevadora

Per a això, es basa en els següents punts que desenvolupa:

 • *Objectius de la formació

Classificació i tipus de PEMP

 Definicions i parts fonamentals
 Requisits mínims de formador i instructor
 Contingut teòric i pràctic
 Tipus de certificat d'acreditació
 Alumnes per curs: màxim 12 alumnes
 Durada:** La part teòrica pot ser de 2 formes impartida: 
 Presencial = 4 hores de durada mínima.
 A distància = 12 hores de durada mínima.
 La part pràctica ha de tenir com a mínim les parts:
 En grup = Explicació i demostració inicial.
 Individualment = A el menys 20 minuts per alumne.
 **Entitats acreditades**
 • un carretó elevador: Segons l’NTP 713 ha de ser una formació adaptada a cada cas i segons l’experiència del treballador.
 • una grua: Segons l’NTP 737 cal una formació específica per operar amb una grua. A més a més, el treballador ha de tenir l’autorització de l’empresari i complir amb una sèrie de requisits (agudesa visual, bona oïda, inexistència de malalties, emotivitat, etc.). La formació ha de tenir una part teòrica i una part pràctica. Ha d’haver un examen final.
 • una caldera industrial de vapor: Segons el Reial Decret 2060/2008 i la seva modificació de el Reial Decret 560/2010 cal tenir una formació específica per operar amb aquestes calderes.

Competències que atribueix el carnet El carnet d’operador industrial de calderes habilita per a la conducció de calderes de la classe segona de vapor o d’aigua sobreescalfada de les següents característiques:

a) Calderes pirotubulars amb Pms x VT ≥15.000. b) Calderes aquotubulars amb Pms x VT ≥ 50.000. En cas de calderes de fluid tèrmic, les que tinguin un Pms x Vaig veure ≥ 15.000.

Vies d’accés per evidenciar el compliment del requisit de posseir els coneixements teoricopràctics

a) Disposar d’un títol universitari el pla d’estudis del qual cobreixi els continguts mínims que s’indiquen a l’annex II de la Instrucció tècnica complementària d’aparells a pressió.

b) Disposar d’un títol de formació professional o d’un certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, l’àmbit competencial inclogui els continguts mínims que s’indiquen a l’annex II de la Instrucció tècnica complementària.

c) Haver superat un examen teòric-pràctic davant la comunitat autònoma sobre els continguts mínims que s’indiquen a l’annex II de la Instrucció tècnica complementària.

d) Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, d’acord amb el que estipula el Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, en les matèries que s’indiquen a l’annex II d’aquesta Instrucció tècnica complementària.

e) Posseir una certificació atorgada per una entitat acreditada per a la certificació de persones, segons el que estableix el Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, que inclogui com a mínim els continguts que s’indiquen a l’annex II d’aquesta Instrucció tècnica complementària. »

Requisits a complir per poder presentar-se a l’examen d’obtenció del certificat acreditatiu

Per a ser admesos a la realització de les proves, els aspirants hauran de tenir complerts els 16 anys i plena capacitat d’obrar.

Anar a la pàgina anterior:
Elevació i transport
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació