Introducció

Qualsevol activitat laboral es desenvolupa sota unes condicions de treball determinades. En l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, s’entén com a condició de treball qualsevol característica que pugui tenir una influència significativa en la generació de riscos per a la seguretat i salut dels treballadors. La possible conseqüència més immediata d’aquests riscos laborals són els accidents de treball i les malalties professionals.

Si prevenir és preparar, aparellar i disposar amb anticipació les coses necessàries per a un fi, en matèria de riscos laborals la protecció es defineix com el conjunt d’activitats o mesures previstes amb el fi d’aïllar el treballador d’una sèrie de riscos que, malgrat que s’han identificat i s’han intentat d’eliminar, això no ha estat possible. El treballador haurà de realitzar la seva activitat laboral en aquestes condicions i per això l’opció adient és protegir-lo amb una sèrie de mesures que es desenvolupen en aquesta unitat didàctica.

La prevenció és, així, una activitat interna a l’empresa, que s’ha de prendre amb gran seriositat en el seu si, i s’ha d’integrar en cada un dels passos del procés productiu, no només per evitar els accidents, sinó també per millorar les condicions de treball.

El nucli d’activitat “Equips de protecció individual (EPI) I: conceptes generals” d’aquesta unitat didàctica és una introducció al món dels equips de protecció individual. Desenvoluparem temes generals que fan referència a la normativa i als aspectes més generalistes. La idea fonamental que ha de prevaler en tot prevencionista, en qualsevol de les àrees disciplinàries, ha de ser la d’anteposar la protecció col·lectiva a la protecció individual. Però no es pot negar que, moltes vegades, es plantegen problemes d’ordre tècnic que no fan factible l’adopció de mesures de protecció col·lectives. És aleshores quan, en no ser possible la supressió del risc en qualsevol activitat industrial, neix la protecció individual.

En el nucli d’activitat “Equips de protecció individual II: protecció de les diferents parts del cos” desenvoluparem els equips de protecció segons les parts del cos que es protegeixen. Es descriuen els diferents tipus d’EPI i també els criteris que s’utilitzen per a la seva selecció.

En el nucli d’activitat “Conceptes generals sobre màquines” s’expliquen els termes generals, i en el nucli d’activitat “Seguretat en màquines” i “Protecció d’equips sota pressió” s’expliquen d’una manera més específica les proteccions més adients per a la maquinària.

En el nucli d’activitat “Elevació i transport” s’explica què és el transport i l’elevació de càrregues. Tractarem, per exemple, les grues torre, els tractors o els transpalets manuals. En aquest nucli desenvoluparem els riscos principals d’aquestes màquines i la seva utilització correcta per treballar de manera segura.

Donada la situació actual de pandemia originada per la covid-19 en els apartats afectats hi trobareu la informació relacionadamb la covid-19

Anar a la pàgina següent:
Resum