Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Quina és la normativa que regula l’emmagatzematge de productes químics?

NúmPregunta
1

RD 374/2001

2

RD 656/2017

3

Reglament CLP

4

Reglament REACH

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

Per aconseguir un emmagatzematge adequat de productes químics es recomana:

NúmPreguntaVF
1

Aïllar els productes amb una perillositat extrema.

2

Col·locar junts els productes incompatibles.

3

Controlar els accessos de persones i vehicles al magatzem.

4

Mantenir els accessos lliures d’obstacles.

5

Augmentar els estocs de productes químics.

Exercici 3

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients:

NúmPregunta
1

L’accident més freqüent als magatzems és l’incendi de , ja que, generalment, són els que es troben emmagatzemats en quantitats més grans.

2

Perquè l’emmagatzematge sigui correcte i segur es recomana consultar la

3

El consisteix a disposar les prestatgeries al llarg de la paret i intercalar substàncies inerts entre substàncies incompatibles.

4

El consisteix a dedicar una sèrie de prestatgeries a una familía determinada i situar-les agrupades de manera que al voltant seu quedin passadissos.

5

Els productes que poden reaccionar entre ells de manera violenta es diu que són

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Quan es realitzen transvasaments de productes químics es recomana:

NúmPreguntaVF
1

Etiquetar sempre el recipient al qual s’ha transvasat.

2

Efectuar el transvasament sempre al magatzem.

3

No fumar durant els transvasaments.

4

Disposar de rentaulls i dutxes d’emergència a prop del lloc on s’efectuen els transvasaments.

5

Pipetejar amb la boca només quan es tracti de petites quantitats de líquids a transvasar.

6

Disposar d’un sistema de visualització de l’estat de càrrega dels recipients.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

El fenomen de l’electricitat estàtica…

NúmPregunta
1

es produeix sempre entre dues superfícies sòlides.

2

perquè es produeixi hi ha d’haver una superfície que no sigui bona conductora de l’electricitat.

3

es produeix sempre entre superfícies conductores de l’electricitat.

4

es produeix sempre entre dues superfícies líquides.

Exercici 6

Marqueu l’opció correcta.

Davant del risc derivat de l’electricitat estàtica, es recomanen una sèrie de mesures. Classifiqueu-les en mesures de prevenció i mesures de protecció.

NúmPreguntaResposta
1

Omplir els recipients pel fons.

2

Controlar la humitat ambiental.

3

Transvasar a velocitats lentes.

4

Utilitzar additius antiestàtics.

5

Evitar els impactes mecànics.

6

Utilitzar preferentment roba de cotó i calçat i guants conductors.

Exercici 7

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

El vehicle ha d’estar durant tota l’operació de càrrega i descàrrega.

2

Durant la càrrega s’ha de controlar que no se superi la

3

Les sigles ADR fan referència a l’Acord internacional per al transport de mercaderies perilloses per

4

Les sigles ADN fan referència a l’Acord internacional per al transport de mercaderies perilloses per

5

S’evitaran les conduccions de líquids inflamables, corrosius i tòxics.

6

Les canonades per les quals circulin agents químics perillosos hauran de ser etiquetades per permetre’n la identificació.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

A més de la senyalització establerta per canonades, per complementar-la es poden utilitzar…

NúmPregunta
1

unes etiquetes amb el símbol o pictograma corresponent sobre fons de color groc ataronjat.

2

els senyals d’advertència previstos en l’RD 485/1997 de senyalització.

3

els colors identificatius per a canonades segons la norma UNE-1063 o la DIN-2403.

4

Cap de les respostes anteriors és correcta.

Exercici 9

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Respecte als treballs que requereixen autorització o PTE.

NúmPreguntaVF
1

L’autorització de treball eximeix el responsable de comunicar verbalment els aspectes de seguretat.

2

Quan s’estén una autorització o permís de treball especial, aquesta és la instrucció principal que ha de seguir el treballador abans que qualsevol altre.

3

L’autorització de treball té una durada il·limitada, fins que acabi l’operació per la qual s’ha estès.

4

El responsable d’execució d’un treball que requereixi PTE no ordenarà l’inici del treball sense que s’hagi estès el PTE.

5

La persona que realitzi el treball haurà de portar a sobre l’autorització sempre i lliurar-la al seu responsable un cop finalitzat el treball.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Coneixements bàsics d'electricitat