Activitats

Fitxa de dades de seguretat

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer l’estructura de les fitxes de seguretat (FDS) i la información que se’n pot extreure.

A la pàgina web d’Abelló Linde, SA hi ha un apartat des d’on es poden descarregar les fitxes de dades de seguretat (FDS) dels productes que comercialitzen.

Consulteu les fitxes de dades de seguretat corresponents i responeu a les següent preguntes:

  1. Quina és la composició química del CORGON 8?
  2. Quines indicacions de perill han d’apareixer en la seva etiqueta? I quins consells de prudència?
  3. Quins mitjans d’extinció no són adequats en el cas d’un incendi provocat per la combustió de l’acetilè dissolt?
  4. Com s’ha d’actuar en el cas de contacte de propilè amb els ulls?

  1. El CORGON està format per un 8% de diòxid de carboni i un 92% d’argó.
  2. En la seva etiqueta ha d’aparèixer la indicació de perill H280: Conté gas a pressió, perill d’explosió en cas d’escalfament. En la seva etiqueta ha d’aparèixer el consell de prudència P403: Emmagatzemar en un lloc ben ventilat.
  3. Els agents extintors de diòxid de carboni.
  4. Esbandir els ulls amb aigua immediatament. Treure les lents de contacte, si en porta i resulta fàcil. Seguir aclarint. Rentar abundantment amb aigua com a mínim durant 15 minuts. Rebre assistència mèdica immediatament. Si l’assistència mèdica no està disponible immediatament, rentar amb abundant aigua durant 15 minuts més.

Etiquetatge i envasament

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a utilitzar el buscador de productes químics de l’ECHA i extreure informació sobre classificació de perills i etiquetatge.

Consulteu l’apartat corresponent a la informació sobre substàncies químiques en el web de l’ECHA European Chemicals Agency. Cerqueu en el buscador de productes químics la informació sobre classificació de perills i etiquetatge dels següents productes i situeu-los a la columna corresponent: acetaldehid, àcid acètic, acrilonitril, amiant, ciclohexà, cloretà, metà, amoníac anhídrid, TNT i permanganat de potassi.

Etiqueta Producte
Explosiu
Comburent
Inflamable
Gas a pressió
Tòxicitat aguda
Corrosiu
Perill per a la salut
Perill greu per a la salut
Perill per al medi ambient

Nota 1: els productes poden situar-se en més d’una columna.

Nota 2: en el buscador de productes químics de l’ECHA heu de posar el nom de la substància química en anglès (exemple: acetaldehid (Acetaldehyde)).

Etiqueta Producte
Explosiu TNT
Comburent Permanganat de potassi
Inflamable Acetaldehid, àcid acètic, acrilonitril, ciclohexà, cloroetà, metà,
Gas a pressió Cloroetà, metà, amoníac anhídrid,
Tòxicitat aguda Acrilonitril, amoníac anhídrid,TNT,acrilonitril
Corrosiu Amoníac anhídrid, àcid acètic, acrilonitril
Perill per a la salut Acetaldehid, permanganat de potassi, ciclohexà
Perill greu per a la salut TNT, acetaldehid, permanganat de potassi, acrilonitril, amiant, ciclohexà, cloroetà
Perill per al medi ambient Amoníac anhídrid, TNT, permanganat de potassi, acrilonitril, ciclohexà

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació