Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Sobre la protecció davant el risc elèctric.

NúmPregunta
1

El doble aïllament i la separació de circuits sempre van units.

2

La posada a terra de les masses i el tall per intensitat de defecte sempre van units.

3

La utilització de tensions petites de seguretat no es fa servir.

4

Establirem com a alta tensió la que superi 1.000 V únicament si és de cc.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Tenim una potència de 1.000 W i un voltatge de 220 V. Indiqueu de quant serà la intensitat.

NúmPregunta
1

4,54 A

2

0,22 A

3

8,3 A

4

Cap de les respostes anteriors és correcta.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Respecte als perills de l’electricitat…

NúmPreguntaVF
1

La resistència del cos humà no depèn de la superfície de contacte.

2

La resistència és el voltatge dividit per la intensitat.

3

Es considera un terra no conductor quan la resistència de sortida és de més de 50.000 ohms.

4

El contacte directe es produeix amb parts actives.

5

S’estableix com a alta tensió aquella que supera 1.000 V ca o 1.500 V cc.

6

Per evitar sobrecàrregues als circuits cal posar els PIA adequats.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Respecte als perills de l’electricitat…

NúmPreguntaVF
1

El corrent continu requereix valors d’intensitat tres vegades superiors per produir conseqüències semblants.

2

Per corrents de freqüència superior a 50 Hz la perillositat disminueix a efectes de fibril·lació però es manté a efectes tèrmics.

3

Tenim contactes directes, indirectes i semidirectes.

4

El contacte directe es produeix amb parts actives.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Respecte als perills de l’electricitat…

NúmPreguntaVF
1

El voltatge és igual a la potència dividit per la intensitat.

2

El voltatge és igual a la resistència per la intensitat.

3

La resistència del cos humà depèn del grau d’humitat.

4

La resistència del cos humà depèn de la tensió aplicada.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Sobre la protecció davant el risc elèctric:

NúmPreguntaVF
1

Els contactes elèctrics indirectes són aquells en què la persona entra en contacte amb una part activa de la instal·lació.

2

La tensió de corrent elèctric és el que determina directament la gravetat de lesions en cas de contactes.

3

El corrent més habitual als domicilis és el corrent continu per motius de seguretat.

4

PIA és petita instrucció automatitzada.

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Respecte als perills de l’electricitat…

NúmPreguntaVF
1

Amb una intensitat d’1 ampere es produeix parada cardíaca.

2

Amb una intensitat aproximada de 200 mA mantinguda es pot produir fibril·lació ventricular.

3

Amb una intensitat de 35 mA no es produirà tetanització muscular.

4

Per evitar sobrecàrregues als circuits haurem de posar els PIA adequats.

Exercici 8

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients:

NúmPregunta
1

La és el voltatge per la intensitat.

2

La és el voltatge dividit per la intensitat.

3

La és la potència dividida pel voltatge.

4

El és la potència dividida per la intensitat.

Exercici 9

Classifiqueu els diversos riscos en directes i indirectes:

NúmPreguntaResposta
1

Interruptors al descobert:

2

Carcassa de motor elèctric:

3

Plafó de senyalització elèctrica:

4

Cables nus:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Disposicions mínimes de seguretat