Introducció

La llei de prevenció de riscos laborals entén per prevenció el conjunt d’activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases d’activitat de l’empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball. La seguretat vol prevenir els accidents de treball, que són un fet anormal, no volgut ni desitjat, que es presenta de forma inesperada i, normalment, es pot evitar.

En les unitats anteriors hem vist com detectar i estudiar els riscos, les condicions que s’han de complir perquè el lloc de treball sigui segur, com s’han de senyalitzar els riscos i les mesures de protecció que es poden aplicar per disminuir l’impacte del accidents, si es produeixen. En aquesta unitat veureu els conceptes de prevenció de riscos entorn de tres temes molt importants en l’àmbit de la seguretat: el risc químic, el risc elèctric i el risc d’incendi i explosió.

En l’apartat “Els productes químics i la seva perillositat” es parla sobre els riscos químics i la seva perillositat. En primer lloc, s’exposa la classificació que fa la normativa sobre els productes químics; en segon lloc, s’explica l’envasament dels productes químics i les condicions que han de complir els envasos, i finalment es descriu com s’ha d’identificar el risc químic, fonamentalment mitjançant les etiquetes i les fitxes de dades de seguretat.

En l’apartat de “La manipulació i l’emmagatzematge de productes perillosos” es parla sobre l’emmagatzematge i els seus riscos. A continuació, es comenten les operacions de transvasament, càrrega, descàrrega i transport, i les mesures de prevenció recomanades en cada cas. L’última secció es dedica a parlar de la intervenció en instal·lacions perilloses, que requereixen permisos de treball especials.

L’apartat “Coneixements bàsics d’electricitat” proporciona unes nocions d’electricitat. Comença explicant els conceptes bàsics relacionats i, a continuació, descriu els efectes sobre el pas del corrent i els factors que incideixen en aquests efectes. Aquest nucli d’activitat descriu també què són i com es produeixen els contactes elèctrics directes i indirectes. Finalment, es descriuen els elements i funcionament d’una instal·lació bàsica i els seus mecanismes.

L’apartat de “Disposicions mínimes de seguretat” se centra en els riscos derivats de l’electricitat. En primer lloc, es donen una sèrie de definicions bàsiques, extretes de la normativa. A continuació, es comenten les obligacions de l’empresari i les tècniques i procediments de treball. Finalment, es presenta el Reglament electrotècnic de baixa tensió (RD 842/2002).

En l’apartat de “Prevenció del risc d’incendi i explosió” es tracta la prevenció del risc d’incendi i explosió. En la primera part s’estudia l’origen químic del foc, els factors d’un incendi i la manera en què es propaga en funció del temps i l’espai. En la segona part es presenten en les mesures i tècniques de protecció, detecció i extinció d’incendis. Finalment, es parla de la necessitat de la redacció d’un pla d’emergència, evacuació i confinament per tal de conèixer les actuacions de tots els treballadors en cas de sinistre.

Donada la situació actual de pandemia originada per la covid-19 en els apartats afectats hi trobareu la informació relacionadamb la covid-19

Anar a la pàgina següent:
Resum