Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Relacioneu la definició amb el concepte que es defineix.

NúmPreguntaResposta
1

És la combinació química de l’hidrogen com una substància. Es defineix com el guany d’electrons per part de l’element o agent oxidant

2

És la combinació d’una substància amb l’oxigen. També es pot definir com la pèrdua d’electrons per part de l’element oxidant.

3

quan el procés d’oxidació és ràpid es produeix la unió de l’element combustible amb l’oxigen amb una gran despreniment de calor. Si el procés va acompanyat d’un argument considerable de la temperatura s’anomena combustió

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

El comburent…

NúmPregunta
1

és la combinació d’una substància amb l’oxigen.

2

sol ser l’oxigen que té gran afinitat per la majoria de substàncies orgàniques.

3

és la substància capaç de cremar.

4

és la temperatura mínima perquè es produeixi la combustió.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

El triangle del foc…

NúmPreguntaVF
1

està format pel combustible, el comburent i la reacció en cadena.

2

està format pel combustible i el comburent.

3

està format pel combustible i la reacció en cadena.

4

està format pel combustible, el comburent i l’energia d’activació.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Els focs de la classe A són…

NúmPregunta
1

els produïts per combustibles líquids.

2

els produïts per substàncies gasoses com el propà.

3

els produïts per combustibles metàl·lics.

4

Cap de les respostes indicades són correctes.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

En la conducció, l’intercanvi de calor es produeix…

NúmPregunta
1

per contacte directe de dues substàncies a diferent temperatura.

2

pel moviment de fluids en contacte a diferent temperatura.

3

per ones electromagnètiques a través de l’aire.

4

Cap de les afirmacions és correcta.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

Indiqueu quina de les accions preventives següents es poden realitzar sobre el combustible:

NúmPregunta
1

La refrigeració per disminuir-ne l’evaporació i mantenir-ne la temperatura per sota del seu punt d’inflamació.

2

El recobriment ignífug.

3

La dilució del combustible.

4

Totes les respostes són correctes.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

L’aigua s’empra per extingir els focs de la classe…

NúmPregunta
1

A.

2

B.

3

C.

4

D.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

Sistemes per controlar incendis de grans proporcions.

NúmPregunta
1

La BIE és una instal·lació composta per una mànega enrotllada i allotjada en un armari encastat que està connectada a una font de proveïment d’aigua.

2

L’hidrant d’incendi és una conducció buida que connecta la presa principal ubicada a la façana i accessible als bombers amb cada una de les plantes de l’edifici.

3

La columna seca és una presa d’aigua connectada a la xarxa que és utilitzada generalment pels bombers i que està ubicada en l’exterior dels edificis.

4

Totes les respostes són incorrectes.

Exercici 9

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients

NúmPregunta
1

La mínima temperatura a la qual una substància en contacte directe amb l’aire crema de manera espontània sense la necessitat de cap aportació d’energia s’anomena

2

La calor que es desprèn per unitat de substància en el procés de combustió es coneix amb el nom de

3

La temperatura mínima a la qual una substància desprèn vapors en prou quantitat per generar una mescla inflamable s’anomena

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general