Objectius

 1. En acabar la unitat didàctica heu de ser capaços del següent:
  • Relacionar les condicions i característiques dels locals de treball, les instal·lacions, les màquines, els equips i els processos de treball amb els perills i els sistemes i elements de prevenció i protecció.
  • Interpretar les condicions de funcionament de les instal·lacions, màquines i equips, a partir de manuals d’operacions i d’informació tècnica.
  • Relacionar les condicions de funcionament de les instal·lacions, màquines i equips amb les normes generals exigibles sobre prevenció de riscos.
  • Identificar incompliments de normes i anomalies de funcionament en locals, màquines, instal·lacions i procediments de treball a partir de les normes generals i internes i de procediments normalitzats establerts.
  • Determinar millores de les condicions i característiques de seguretat dels locals de treball, les instal·lacions, les màquines i els equips i procediments de treball, segons les anomalies i incompliments detectats en l’anàlisi i la investigació d’accidents i incidents, en els controls de riscos i en les inspeccions de seguretat.
  • Mesurar els paràmetres que determinen l’estat de les instal·lacions elèctriques, de pressió, tèrmiques i d’altres, el funcionament de màquines i equips, les condicions termohigronomètriques i la presència de contaminants físics a l’ambient de treball, amb els equips adequats i d’acord amb els procediments establerts.
  • Identificar desviacions en els valors dels paràmetres mesurats en relació amb els valors estàndard normatius i/o recomanats.
  • Interpretar les dades obtingudes en les mesures i anàlisis quantitatives o qualitatives de seguretat, de manera adequada, d’acord amb les exigències expressades per les normes generals i internes de l’empresa.Determinar mesures preventives en locals, instal·lacions, màquines, equips i mètodes de treball, que redueixin o eliminin els riscos, d’acord amb els resultats de les avaluacions de riscos i de les investigacions d’accidents, segons les normes generals i específiques i els principis generals de prevenció col·lectiva i protecció individual adients.
  • Determinar modificacions dels procediments i accions relacionats amb mètodes de treball i operacions amb màquines i/o instal·lacions, a partir de la detecció de possibles danys per a la salut en les avaluacions de riscos.
  • Comunicar informació sobre riscos existents i procediments de treball segurs, amb claredat i utilitzant un llenguatge adaptat a les persones que s’informa.
  • Verificar el compliment de la normativa general i les normatives internes en relació amb les condicions de seguretat i salut, i dels procediments que cal seguir en els processos de treball, a partir de la normativa específica en cada cas.
  • Identificar els locals, les instal·lacions, les màquines, els equips i els mètodes de treball per verificar l’existència o no de riscos per a la seguretat i la salut, d’acord amb els indicadors i les normes generals i específiques de l’empresa.
  • Relacionar les deficiències de les instal·lacions, màquines i equips amb la normativa vigent, les possibles conseqüències i danys per a la salut, i les mesures preventives que poden adoptar-se.
  • Establir la senyalització dels equips de lluita contra incendis d’acord amb les necessitats específiques i les característiques dels locals i instal·lacions.
  • Interpretar els components, les característiques funcionals, les aplicacions i els procediments de manteniment dels equips d’alarma i de prevenció, detecció, localització i extinció d’incendis, a partir de la informació tècnica.
  • Determinar el pla de control i manteniment preventiu dels sistemes de prevenció i alarma contra incendis, d’acord amb la normativa vigent.
  • Interpretar els efectes del corrent elèctric sobre la salut, els sistemes de prevenció elèctrica, els elements de protecció contra contactes elèctrics i la normativa bàsica sobre instal·lacions elèctriques, a partir de la informació tècnica i els reglaments elèctrics.
  • Relacionar les operacions, els processos i l’estat de les màquines, els equips i les instal·lacions amb el risc elèctric.
  • Determinar les operacions i els procediments d’emmagatzematge, conservació, reposició i revisió periòdica dels equips de prevenció i alarma contra incendis, segons la normativa vigent.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències