Activitats

Consulta del REBT 842/2002

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer l’estructura del REBT (reglament electrotècnic de baixa tensió).

Aconseguiu (recomanem un cercador d’internet) el REBT RD 842/2002, del 2 d’agost.

Indiqueu el títol dels articles 11, 21 i 27 i feu un petit resum del contingut d’aquests articles.

 • Article 11: “Locals de característiques especials”. S’exposen els casos particulars de locals de característiques especials.
 • Article 21: “Inspeccions”. S’expliquen les inspeccions a les quals han d’estar sotmeses les instal·lacions electrotècniques de baixa tensió.
 • Article 27: “Accidents”. Bàsicament s’exposa que cada cop hi hagi un accident que ocasioni danys o víctimes l’empresa subministradora ha de realitzar un informe on es mostrin les dades més rellevants de l’accident.

Consulta del RD 614/2001

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer l’estructura del RD 614/2001 sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric.

Aconseguiu (recomanem un cercador d’internet) l’RD 614/2001 i indiqueu el títol de l’article 3 i de l’annex III. Feu un petit resum del contingut.

 • Article 3: “Instal·lacions elèctriques. La instal·lació elèctrica d’un lloc de treball i els seus components s’han adaptar a les condicions específiques del propi lloc.
 • Annex III: “Treballs en tensió”. Sobre les disposicions generals de seguretat en treballs elèctrics i les disposicions particulars de seguretat en treball en alta tensió.

Consulta del Reial decret 223/2008

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer l’estructura del RD 223/2008 pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàires.

Aconseguiu (recomanem un cercador d’internet) el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer.

 1. Indiqueu el nombre de capítols i articles.
 2. Indiqueu el títol dels articles següents: art. 21, art. 18, art. 14.

 1. El Reial decret 223/2008 té 3 capítols i un total de 21 articles.
 2. Els noms dels articles 21,18 i 14 són:
  • Article 21: Inspeccions periòdiques de les línies
  • Article 18: Manteniment, verificacions periòdiques i inspeccions de les línies propietat d’empreses de transport i distribució d’energia elèctrica
  • Article 14: Interrupció i alteració del servei

Anar a la pàgina anterior:
Disposicions mínimes de seguretat
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació