Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

NúmPreguntaVF
1

En la definició de risc elèctric s’inclou el contacte elèctric i les cremades originades pel contacte però no els cops i les caigudes.

2

En la definició de risc elèctric s’inclouen els contactes elèctrics, les cremades originades pel contacte i els cops i caigudes originats arran d’aquest contacte.

3

La utilització de tensions petites de seguretat no es fa servir.

4

La probabilitat de provocar un incendi a causa de l’electricitat és molt baixa.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Respecte a les zones de treball.

NúmPregunta
1

La zona de treball en tensió és l’espai al voltant d’elements en tensió on la presència d’un treballador desprotegit representa un risc greu i imminent.

2

Treball en proximitat és la feina durant la qual un treballador entra en contacte amb elements que estan en tensió o entra en una zona de perill.

3

Treball en tensió és la feina durant la qual el treballador entra o pot entrar a la zona de proximitat sense entrar en zona de perill.

4

Cap de les respostes anteriors és correcta.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Respecte als perills de l’electricitat.

NúmPreguntaVF
1

El treballador autoritzat ha rebut ordres de l’empresari que l’autoritzen a fer determinades feines amb risc elèctric, partint de la base de la seva capacitat per fer-les correctament.

2

El treballador qualificat és un treballador autoritzat que no disposa de coneixements especialitzats en la matèria gràcies a la seva formació acreditada professional o universitària.

3

Per diferenciar les instal·lacions d’alta i baixa tensió ens remetem a l’article 2 de l’RD 842/2002, del 2 d’agost.

4

Realitzant treballs en tensió si el lloc és de comunicació dificultosa, les feines s’han de fer com a mínim en presència de vuit treballadors amb formació de primers auxilis.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Respecte als perills de l’electricitat.

NúmPreguntaVF
1

A les feines en alta tensió, el cap de treball s’ha de comunicar amb el responsable de la instal·lació per adequar les condicions de la instal·lació a les exigències de la feina.

2

A un treballador no se li pot retirar l’autorització si la seva situació transitòria no s’adequa a les exigències psicofísiques de la feina.

3

L’àmbit d’aplicació de l’RD 842/2002 exclou les instal·lacions fetes a automòbils, vaixells i aeronaus.

4

Aïllar les parts actives és recobrir-les amb un aïllament que únicament es pugui eliminar destruint-lo.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Respecte als perills de l’electricitat.

NúmPreguntaVF
1

La protecció per interposició d’obstacles es limita a la pràctica als locals de servei elèctric; els contactes voluntaris per voler salvar l’obstacle es poden produir.

2

En l’esquema TT totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció han d’estar interconnectades i unides per un conductor a la mateixa terra.

3

Els treballs en instal·lacions interiors connectades directament a línies aèries elèctriques mai no s’hauran d’interrompre en cas de tempesta.

4

L’acumulació de càrregues electrostàtiques es pot evitar eliminant els processos que produeixin fricció.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

La reposició de la tensió no es podrà autoritzar fins que…

NúmPregunta
1

es retirin tots els treballadors no indispensables a la zona..

2

es retirin de la zona les eines i equips emprats.

3

Totes dues respostes són correctes.

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Respecte als perills de l’electricitat.

NúmPreguntaVF
1

Les instruccions tècniques complementàries són normes concretes sobre instal·lacions, materials i equips.

2

El reglament de línies elèctriques aèries d’alta tensió especifica les normes per autoritzar la posada en servei d’una instal·lació elèctrica de baixa tensió.

3

L’actual reglament electrotècnic defineix les figures dels instal·ladors i empreses autoritzades, tenint en compte les diferents formacions docents i experiències obtingudes en aquest camp.

4

El reglament electrotècnic de baixa tensió és de compliment obligat per a instal·lacions elèctriques fetes a mines.

Exercici 8

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients

NúmPregunta
1

Els treballs en tensió els hauràn de fer els treballadors seguint un procediment estudiat i, si es complex, s’assajarà sense

2

En un treball de proximitat d’elements en tensió el treballador romandrà fora de la zona de perill, tan com sigui possible.

3

Si es produeixen càrregues s’hauràn de prendre mesures preventives.

4

L’actual reglament electrotècnic de baixa tensió està estructurat en 34 articles i, a més, disposa d’unes instruccions complementàries que són normes concretes.

Exercici 9

Poseu en ordre les accions a realitzar per fer un treball sense tensió

NúmPregunta
1

Primera tasca

2

Segona tasca

3

Tercera tasca

4

Quarta tasca

5

Cinquena tasca

Anar a la pàgina anterior:
Activitats