Activitats

Components de protecció

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer el funcionament de diferents components de protecció.

Indiqueu els components d’un QPCP i quina funció té cadascun dels components. Indiqueu-ne les característiques tècniques consultant el catàleg d’aquests components.

Els components d’un QPCP són: l’interruptor de control de potència magnetotèrmic (ICP-M), l’interruptor diferencial (ID) i els petits interruptors automàtics (PIA).

A mode de resum, la funció d’aquests elements és:

  • Interruptor de control de potència magnetotèrmic (ICP-M): protegeix sobre curtcircuits i contra sobrecàrregues.
  • Interruptor diferencial (ID): protegeix la instal·lació contra defectes d’aïllament i, per tant, les persones que la utilitzen contra contactes indirectes.
  • Petits interruptors automàtics (PIA): és un dispositiu de protecció contra corrents de sobrecàrrega i curtcircuits. Provoca l’apertura automàtica del circuit en el que està instal·lat quan aquestes corrents tenen lloc.

Funcionament d'un ID

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer el funcionament de diferents components de protecció.

Indiqueu el funcionament d’un ID. Quina relació té aquest funcionament amb la presa de terra?

L’interruptor diferencial és un dispositiu que protegeix la instal·lació contra defectes d’aïllament i, per tant, les persones que la utilitzen contra contactes indirectes.

Disposa d’un petit nucli magnètic, amb forma toroidal, que fa les funcions de nucli d’un transformador. Els conductors d’alimentació de la instal·lació (tant d’anada com de retorn) es passen per l’interior d’aquest nucli i fan de primari del transformador.

També existeix un petit debanat al voltant del nucli que seria l’equivalent al circuit secundari. Aquest debanat secundari funciona com un imant, i si la intensitat que hi circula és suficient, és capaç de provocar l’obertura dels contactes del interruptor.

Quan en la instal·lació no existeix cap defecte, tota el corrent que alimenta la instal·lació retorna pel neutre. En aquestes condicions, es tenen dues intensitats d’igual valor però de sentit contrari, actuant com a primari. Els efectes d’aquestes intensitats s’anul·len entre ells i, per tant, no s’indueix tensió en el secundari.

Si existeix un defecte d’aïllament, part de la intensitat es derivarà per ell sempre que trobi un camí tancat.

Quan una persona toca la carcassa del receptor es tanca el circuit a través de terra. En aquest cas, com que la intensitat d’anada i la de retorn ja no són iguals, els seus efectes ja no s’anul·len i s’indueix tensió en el secundari.

Si la intensitat perduda pel defecte és suficientment gran, es tindrà la força necessària en el secundari per actuar sobre els contactes del diferencial i provocar la seva apertura. Aquest tall és pràcticament immediat, i protegeix la persona dels efectes d’un contacte indirecte.

Funcionament d'un ICP-M

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer el funcionament de diferents components de protecció.

Expliqueu el funcionament d’un ICP-M indicant quina és la diferència fonamental respecte de l’ID.

Un ICP-M és un aparell de connexió que integra tots els dispositius necessaris per assegurar de forma coordinada el comandament, la protecció contra sobrecàrregues i la protecció contra curtcircuits. No protegeix contra defectes d’aïllament.

Anar a la pàgina anterior:
Coneixements bàsics d'electricitat
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació