Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Quina és la disciplina que s’encarrega de la prevenció d’accidents derivats de la utilització dels productes químics presents en el lloc de treball?

NúmPregunta
1

Seguretat industrial

2

Ergonomia

3

Higiene industrial

4

Cap resposta és certa.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

La legislació distingeix en els productes químics les substàncies i les mescles.

2

El reglament CLP regula la classificació, l’envasament i l’etiquetatge de les substàncies perilloses.

3

L’estat físic d’un producte químic dona informació de la via d’entrada més probable en les persones.

4

El pH és un valor numèric que representa l’acidesa o alcalinitat d’una solució aquosa.

5

Com més elevat és el punt d’inflamació, més gran és el perill d’incendi.

6

Per sobre del seu límit inferior d’inflamabilitat sempre es pot produir la combustió d’una substància quan es posa en contacte amb un focus d’ignició.

Exercici 3

Completeu les frases següents amb la paraula o paraules més adients:

NúmPregunta
1

Atenent els , la legislació parla de productes químics explosius, comburents, inflamables, substàncies i mescles que reaccionen espontàniament (autoreactives), pirofòrics, substàncies que experimenten escalfament espontani, substàncies que en contacte amb l’aigua desprenen gasos inflamables, peròxids orgànics i corrosius per a metalls.

2

Atenent els , la legislació parla de productes químics amb toxicitat aguda, corrosió/irritació cutània, lesions oculars greus/irritació ocular, sensibilitzants respiratoris i cutanis, mutàgens en cè·lules germinals, carcinògens, tòxics per a la reproducció i la lactància, amb toxicitat específica – exposició unica i exposició repetida, i amb perill per aspiració.

3

La classificació segons els te com a objectiu principal alertar l’usuari sobre els riscos que determinades substàncies i preparats representen per als ecosistemes.

Exercici 4

Relacioneu les definicions amb els conceptes que defineixen:

NúmPreguntaResposta
1

Substàncies i mescles que, per inhalació, ingestió o penetració cutània, poden provocar efectes aguts o crònics i fins i tot la mort:

2

Productes que poden ocasionar una pèrdua de salut per efectes aguts o crònics i fins i tot la mort a les persones exposades:

3

Productes químics que, en entrar en contacte amb teixits vius, en provoquen la destrucció:

4

Substàncies que poden assolir el punt d’inflamació a temperatura ambient:

Exercici 5

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients:

NúmPregunta
1

Els productes químics són aquells que, per inhalació o penetració cutània, poden ocasionar una reacció d’hipersensibilitat, de manera que una exposició posterior a aquest producte doni lloc a efectes negatius característics.

2

Els productes químics són aquells productes químics no corrosius que provoquen una reacció inflamatòria a les àrees de contacte, pell i mucoses, i de l’aparell respiratori.

3

Els productes són aquells que poden produir efectes negatius no hereditaris en el desenvolupament dels éssers humans o augmentar-ne la freqüència o afectar de manera negativa la funció o la capacitat reproductora.

4

Els productes són aquells que poden produir alteracions genètiques hereditàries o augmentar-ne la freqüència.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les condicions que han de complir els envasos de les substàncies perilloses estan recollides en el reglament CLP.

2

Els productes carcinògens es classifiquen en dues categories: categoria 1 (dividida en dues subcategories 1A i 1B) i categoria 2.

3

Els mutàgens de primera categoria són substàncies o mescles que poden incloure mutacions hereditàries en cèl·lules germinals humanes.

4

Els envasos que continguin substàncies o mescles de venda al públic en general han d’anar proveïts d’un tancament de seguretat quan les substàncies o mescles estiguin classificades per la seva toxicitat aguda (categories 1 a 3) o per la seva toxicitat específica en determinats òrgans en exposició única (categoria 1) o per la seva toxicitat específica en determinats òrgans en exposicions repetides (categoria 1) o per ser corrosives cutànies (categoria 1).

5

El fabricant, l’importador i/o el subministrador tenen l’obligació de proporcionar a l’usuari la informació dels productes químics i aquesta informació l’han de proporcionar mitjançant l’etiqueta del producte i la fitxa de dades de seguretat.

6

Les frases P són frases tipus que indiquen consells de prudència per la substància o mescla.

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

L’etiqueta d’un producte químic ha de contenir:

NúmPreguntaVF
1

El nom de la substància o mescla

2

La concentració de tots els components en el cas de les mescles

3

Les frases P i H

4

Informacions relatives al transport

5

Mesures de lluita contra incendis

6

La quantitat nominal del contingut de les substàncies o mescles ofertes o venudes al públic en general

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos