Referències

Referències bibliogràfiques

ECHA. Informació actualitzada sobre substàncies químiques: https://echa.europa.eu/es/information-on-chemicals. Accés a la base de dades de l’ECHA que conté informació reglamentària vigent sobre milers d’agents químics.

ECHA (2019) Guía introductoria al Reglamento CLP. Hèlsinki: Agència europea de substàncies i mescles químiques. Enllaç: https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_introductory_es.pdf/b312ecb3-0299-4d52-86f0-b151cfe674ac

Accés a la guia sobre classificació, etiquetat i envasat de l’ECHA. Actualitzada en revisió de gener de 2019.

Guía sobre fichas de datos de seguridad y escenarios de exposición. ECHA. Accés a la guia sobre FDS, actualitzada en revisió de Juny de 2018

Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Ministerio de Industria, Comercio y Turismo Accés a la guia sobre REBT, actualitzada en revisió de Novembre de 2019

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos presentes en el lugar de trabajo relacionados con agentes químicos. INSST. Accés a la guia d'agents químics

Documento sobre límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2019. INSST. S’actualitza cada any. Accés al document

ADR “European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”. Accés a la pàgina del Ministerio de Fomento on es publica l'ADR 2019 i la taula on figuren totes les mercaderies perilloses Accés a la pàgina de Nacions Unides on es pot consultar l'ADR i altres normatives internacionals en diferents idiomes

Informació sobre riscos elèctricsOSHA. Accés a la pàgina web d'OSHA amb informació sobre riscos elèctrics

Reglaments

Reglament (CE) 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substancies i mescles químiques (REACH), pel qual es crea l’Agència europea de substàncies i mescles químiques: https://echa.europa.eu/es/regulations/reach/legislation (versió consolidada i revisions de 2019)

Reglament (CE) 1272/2008, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetat i envasat de substàncies i mescles (CLP): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20190726&from=es (versió consolidada de juliol de 2019)

Reial decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10: http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=11171 (maig de 2018)

Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT): https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/abrir_pdf.php?fich=326_Reglamento_electrotecnico_para_baja_tension_e_ITC.pdf (edició actualitzada del 30 d’octubre de 2019)

Adreces d'interès

www.insst

Web de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut Laboral. Aquí podeu trobar la normativa, les notes tècniques de prevenció i altres documents relacionats amb la prevenció de riscos. Vegeu algunes NTP relacionades amb aquesta unitat:

www.echa

Web de l’Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques (ECHA). Aquí podeu trobar normativa, guies i altres documents relacionats amb la seguretat dels productes químics.

Referències bibliogràfiques

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2014). Almacenamiento de productos químicos. Orientaciones para la identificación de los requisitos de seguridad en el almacenamiento de productos químicos peligrosos. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Anar a la pàgina anterior:
Objectius