Referències

Bibliografia bàsica

Aucouturier, Bernard (2009). Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz. Barcelona: Graó.

Manual que aporta les línies i els principis de la pràctica psicomotriu Aucouturier.

Aucouturier, Bernard; Mendel, Gerad (2007). ¿Por qué los niños y las niñas se mueven tanto? El lugar de la acción en el desarrollo psicomotor y la maduración psicológica en la infancia. Barcelona: Graó.

Llibre en el qual el diàleg dels dos autors aporta elements per comprendre l’expressivitat motriu i per valorar la implementació de les activitats que donin seguretat i benestar a l’infant en el seu desenvolupament.

Cobos Álvarez, P. (2007). El desarrollo psicomotor y sus alteracions. Madrid: Ediciones Pirámide.

Manual pràctic en què es desenvolupen els trastorns psicomotors més representatius, les estratègies d’avaluació i les estratègies per consolidar, desenvolupar, afavorir i/o consolidar cadascun dels aspectes dels elements psicomotrius.

Fusté Aquilué, S.; Bonatres Vellida, M. (2008). Psicomotricidad y Vida cotidiana (0-3 años). Barcelona: Graó.

En aquest llibre les autores descriuen la pràctica psicomotriu relacionada amb les activitats quotidianes que es porten a terme a l’escola, que quasi sempre es relacionen amb la satisfacció i a la vegada amb l’educació de les necessitats bàsiques i que es repeteixen sempre en un mateix espai (l’aula) i amb la mateixa freqüència de temps: les entrades i sortides de l’escola, l’alimentació, la higiene, el descans, etc.

Matín Domínguez, D. (2008). Psicomotricidad e intervención educativa. Madrid: Prámide.

Manual bàsic en el qual es dóna una visió general de la psicomotricitat i la intervenció educativa. Sobretot cal fer un cop d’ull als capítols relatius a les característiques generals del desenvolupament psicomotor i els seus component bàsics, així com a l’anàlisi dels trastorns més freqüents i les dificultats que comporten per als aprenentatges escolars.

Sugrañes, E.; Ángel, M. A. (dirs.) (2008). La educación psicomotriz (3-8 años). Cuerpo, movimiento, percepción, afectividad: una propuesta teórico-pràctica. Barcelona: Graó.

Aquest llibre tracta de cada un dels aspectes que estan implicats en el desenvolupament psicomotor i introdueix propostes d’activitats.

Thibodeau, G.; Patton, K. (1999). Estructura y función del cuerpo humano. Madrid: Harcourt.

Manual molt complet i exhaustiu d’anatomia i fisiologia del cos humà.

Vaca Escribano, M. J.; Varela Farreras, M. S. (2008). Motricidad y aprendizaje. El tratamiento pedagógico del àmbito corporal (pàg. 3-6). Barcelona: Graó.

Llibre que presenta experiències relacionades amb el disseny curricular de l’etapa i la seva reflexió sobre la manera d’incardinar-les dins del projecte educatiu del centre.

Bibliografia complementària

Blázquet, D.; Ortega, E. (1982). La Educación Física en la enseñanza primaria. Madrid: Cincel.

Cratty, B. (1983). Desarrollo perceptual y motor en los niños. Barcelona: Paidós.

Da Fonseca, V. (1995). Desarrollo motor: de la filogénesis a la ontogénesis de la motricidad humana. Barcelona: Inde Publicaciones.

Díaz Lucea, J. (1994). Evolución de las capacidades motrices en relación con el desarrollo evolutivo general. Barcelona: INDE Publicaciones.

Temari per a les oposicions a mestre d’Educació Física.

Lowenfeld, V.; Lambert, W. (1980). Desarrollo de la capacidad creadora. Argentina: Ediciones Kapelusz.

Martínez, E.; Delgado, J. (1985). El origen de la expresión en los niños de 3 a 6 años. Madrid: Cincel.

Ortega, E.; Blázquez, D. (1982). La actividad motriz en el niño de 6 a 8 años. Madrid: Cincel.

Piaget, J.; Walon, H. (1976). Los estadios en la psicología del niño. Buenos Aires: Nueva visión.

Riera, J. (1989). Aprendizaje motor. Madrid: Alambra.

Riera, J. (1989). Aprendizaje y condicionamiento. Madrid: Alambra.

Rius Estrada, M. D. (1989). Grafomotricidad. Madrid: Seco Olea Ediciones.

Triadó, C. (1998). Psicologia evolutiva. Vic: Eumo.

Vayer, P. (1972). El dialogo corporal. Barcelona: Científico-Médica.

Wickstrom, R. L. (1990). Patrones motores básicos. Madrid: Alianza.

Referències bibliogràfiques

Mendiara Rivas (1997). Educación física y aprendizajes tempranos. Tesi doctoral. Universitat de Saragossa, Departament de Psicologia i Sociologia.

Rius Estrada, Ma. D. Grafomotricidad, Enciclopedia de los procesos grafomotores. (pàg. 11)

Osterrieth, P. A.; Martínez, A. E.; Delgado, J. (1980). El origen de la expresión en niños de 3 a 6 años. (pàg. 20, 24).

Basil, C.; Bolea, E.; Soro-Camats, E. (1997). “La discapacitat motriu”. A: C. Giné i Giné (1997). Trastorns del desenvolupament i necessitast educatives especials. (pàg. 255).

Adreces d'interès

http://xtec.cat

En aquest web hi trobareu les experiències que les escoles d’arreu de Catalunya han penjat a la Xarxa.

http://www.educared.org

En aquest web hi trobareu un article que parla de la importància de gatejar per al desenvolupament motor de l’infant.

Anar a la pàgina anterior:
Mapa conceptual