Activitats

Descripció del moviment

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les característiques motrius i les fases del desenvolupament motor dels infants en funció de la seva edat.

Definiu els moviments reflex, voluntari i automàtic i poseu dos exemples de cada cas.

Procureu, ara, contestar a aquestes qüestions:

 • Com pot passar un moviment d’arcaic a voluntari i d’aquest a automàtic? Raoneu la resposta.
 • Definiu el to muscular.
 • Poseu un exemple de què faríeu per tal d’afavorir un d’aquests factors.
 • Elaboreu un esquema de l’evolució del control i consciència corporal, de la locomoció i de la manipulació des d’un mes fins als sis anys.

Els reflexos: classes i descripció

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els diferents tipus de reflexos que pot presentar l’infant, tot determinant les seves característiques i la seva evolució.

Es defineix com a reflex la resposta espontània i involuntària donada davant d’un estímul extern. Aquesta resposta és la base dels moviments voluntaris i no és una conducta apresa, sinó que és innata en la persona. A mesura que es l’infant va madurant alguns d’aquests desapareixeran i d’altres donaran lloc a moviments controlats.

Empleneu la taula següent:

Nom del reflex Què fa ? Edat aproximada en què apareix
Babinski Quan el nadó sent un cop sobtat experimenta un canvi de posició, reacciona separant bruscament els braços i després els torna a posar al seu pit.
Fisiològics Agafant el nadó per les aixelles si estimulem l’empenya en una superfície dura i que estigui freda, efectuarà un moviment similar a pujar un graó
Prensió

Fitxa d’observació

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les característiques motrius del nadó tot avaluant i enregistrant les dades obtingudes.

Comproveu en un nadó que tingueu a prop d’on viviu els reflexos que pugui tenir segons l’edat que té. En acabat, feu una fitxa d’observació i comproveu què ha passat.

L'evolució del control i la consciència corporal

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les característiques del desenvolupament del control i de la consciència corporal.

Feu un mural amb els corresponents dibuixos de l’evolució del control i consciència corporal.

L'evolució de la locomoció

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les característiques de les diferents fases de l’evolució de la locomoció de l’infant.

Feu un mural amb els corresponents dibuixos de l’evolució de la locomoció.

L'evolució de la manipulació

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les característiques de les diferents fases de l’evolució de la manipulació de l’infant.

Feu un mural amb els corresponents dibuixos de l’evolució de la manipulació.

Disseny d’una activitat: manipulació d'objectes (2 anys)

L’objectiu d’aquest activitat és dissenyar una activitat a patir de la definició d’un objectiu en funció dels aspectes motrius que es volen treballar, determinant els materials adients tenint en compte les característiques motrius dels destinataris en funció de l’edat tot enregistrant les dades obtingudes i avaluant-les.

Penseu una activitat per treballar la manipulació d’objectes a una classe de 2 anys, desenvolupeu-la tot seguint aquest guió:

 • Nom de l’activitat
 • Objectiu
 • Material/s que utilitzareu
 • Descripció detallada de l’activitat
 • Descripció detallada de l’activitat

Disseny d’una activitat: desenvolupament motor

L’objectiu és dissenyar una activitat a patir de la definició d’un objectiu en funció dels aspectes motrius que es volen treballar, determinant els materials adients tenint en compte les característiques motrius dels destinataris en funció de l’edat, tot enregistrant les dades obtingudes i avaluant-les.

Penseu una activitat per estimular el desenvolupament motor en infants de 12 mesos, desenvolupeu-la tot seguint aquest guió:

 • Nom de l’activitat
 • Objectiu
 • Materials que utilitzareu
 • Descripció detallada de l’activitat
 • Aspectes motrius que treballareu
 • Observació i registre de l’activitat

Disseny d’una activitat: desenvolupament motor (2 anys)

L’objectiu és dissenyar una activitat a patir de la definició d’un objectiu en funció dels aspectes motrius que es volen treballar, determinant els materials adients tenint en compte les característiques motrius dels destinataris en funció de l’edat tot enregistrant les dades obtingudes i avaluant-les.

Penseu una activitat per estimular el desenvolupament motor en infants de 22 mesos, desenvolupeu-la tot seguint aquest guió:

 • Nom de l’activitat
 • Objectiu
 • Material/s que utilitzareu
 • Descripció detallada de l’activitat
 • Aspectes motrius que treballareu
 • Observació i registre de l’activitat

Disseny d’una activitat: desenvolupament motor (3 anys)

L’objectiu d’aquesta activitat és el de dissenyar una activitat a patir de la definició d’un objectiu en funció dels aspectes motrius que es volen treballar, determinant els materials adients tenint en compte les característiques motrius dels destinataris en funció de l’edat tot enregistrant les dades obtingudes i avaluant-les.

Penseu una activitat per estimular el desenvolupament motor en infants de 36 mesos anys, desenvolupeu-la tot seguint aquest guió:

 • Nom de l’activitat
 • Objectiu
 • Material/s que utilitzareu
 • Descripció detallada de l’activitat
 • Aspectes motrius que treballareu
 • Observació i registre de l’activitat
Anar a la pàgina anterior:
Evolució del desenvolupament motriu
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació