Annexos

Intervenció educativa en el desenvolupament motor

Durant els primers anys dels infants, el seu cos és el que els permet realitzar tots els processos per adaptar-se al seu entorn i comunicar-se amb les persones que l’envolten. Per tant, l’objectiu en la intervenció educativa d’aquesta àrea serà afavorir el desenvolupament de les capacitats motrius dels nens i de les nenes de l’aula, sempre tenint en compte el moment i ritme evolutiu de l’infant.

El paper de l’educador/a és molt important i, per això, cal que la seva actitud sigui de disposició davant de les necessitats i demandes que presenti el nen o la nena. Aspectes a tenir en compte:

  • L’educador/a serà un model de referència estable, que donarà seguretat a l’infant.
  • Cal que tingui una actitud d’escolta activa. No únicament ha d’escoltar el que li diuen els infants, sinó que caldrà que “escolti” com estan.
  • Ha d’ajudar-los en els possibles conflictes que puguin sorgir.
  • Ha de respondre a les demandes que li presenti l’infant.
  • La tasca d’observació és un punt clau per poder avaluar les possibilitats i limitacions que tingui el grup classe o cada infant en particular, així podrà adaptar les activitats a les necessitats i característiques de les nenes i nens de l’aula.

És molt important que els infant puguin tenir un espai on s’hi afavoreixi la interacció. La seguretat que tingui l’infant, en aquest espai, afavorirà i potenciarà que es pugui desplaçar, que explori i que interaccioni.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
La grafomotricitat