Introducció

L’emmagatzematge té un paper fonamental dins de la cadena logística, la qual comprèn des de l’extracció de la matèria primera fins que arriba el producte acabat al client final.

Per tal de fer arribar el producte al mercat s’han de fer activitats de transformació, emmagatzematge i transport. Les activitats de transformació i transport originen el moviment físic del producte, mentre que les d’emmagatzematge serveixen d’enllaç i conserven el producte fins que es produeix la demanda.

En l’apartat “Normativa específica de l’emmagatzematge” s’estudia el concepte magatzem a fi de conèixer les funcions i les activitats més importants que s’hi realitzen. Els magatzems també estan regulats per una sèrie de normativa a escala nacional i internacional que cal conèixer. Es dona una primera ullada a la normativa general i s’estudia el marc legal que regula l’activitat d’emmagatzematge i dipòsit, les obligacions de les parts que hi intervenen i els diferents tipus de dipòsits.

Hi ha una sèrie de mercaderies especials, com les mercaderies perilloses i peribles, que necessiten una especial atenció i cura a l’hora de ser emmagatzemades. Per això s’entra més en detall en la normativa específica que regula l’emmagatzematge d’aquests productes tant internacionalment com nacional.

Quan la mercaderia és objecte del comerç internacional, ja sigui en mercats intracomunitaris o bé amb països fora de la UE, aquesta passa per una sèrie de dipòsits i règims d’emmagatzematge amb característiques específiques, com pot ser la zona franca o el dipòsit duaner.

En l’apartat “Funcions del magatzem en la cadena logística” s’estudia magatzem i es descriuen les instal·lacions dels magatzems en les terminals dels diferents mitjans de transport i s’analitza amb detall els diferents sistemes d’emmagatzematge, des de les prestatgeries convencionals fins als sistemes més automatitzats. També es veuen les zones internes en què s’acostumen a dividir els magatzems i les diferents activitats que s’hi realitzen. Per a poder gestionar els magatzems de manera eficient i coordinada amb la resta d’activitats de l’empresa cal utilitzar sistemes informàtics específics, que també es descriuen al final de l’apartat.

Finalment, en l’apartat “Unitats de càrrega i elements de manipulació de la mercaderia” es descriuen els envasos i embalatges, les diferents unitats de càrrega (caixes, palets i contenidors) i els elements de manipulació que permeten transportar la mercaderia d’un lloc a un altre del magatzem, com els carretons i els transpalets. És important saber que aquestes activitats comporten uns riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, i per això s’estudien aquests riscos i les mesures que es poden adoptar per prevenir-los.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades. Si voleu aclarir conceptes o ampliar informació, podeu consultar la bibliografia d’aquesta unitat.

Anar a la pàgina següent:
Resum