Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu les opcions correctes respecte a la funció d’emmagatzematge:

NúmPregunta
1

L’única funció del magatzem és emmagatzemar la mercaderia.

2

L’emmagatzematge és una funció de poca importància dins l’empresa.

3

El magatzem serveix per regularitzar el flux d’existències i la distribució de mercaderies per raons estacionals (demanda, especulació amb preus…), de fabricació o de transport.

4

El magatzem no pot servir de nòdul d’enllaç del transport dins la xarxa logística.

5

Un exemple de proveïdor intern seria una fàbrica d’una empresa que envia productes al seu propi magatzem regional.

Exercici 2

Relacioneu la funció d’emmagatzematge amb la seva descripció:

NúmPreguntaResposta
1

Es tracta de conservar la mercaderia en perfecte estat durant el temps que roman en el magatzem:

2

Consisteix a determinar i controlar la quantitat que s’ha d’emmagatzemar de cada producte i calcular la quantitat i la freqüència de les comandes per tal de minimitzar el cost d’emmagatzematge i oferir un bon nivell de servei al client:

3

Consisteix a ubicar la mercaderia a la zona més adequada del magatzem, amb l’objectiu de poder-hi accedir i localitzar-la fàcilment:

4

Comença quan es rep la comanda del client i se selecciona la mercaderia i es treu del seu lloc d’emmagatzematge (picking). També se selecciona l’embalatge i el mitjà de transport en funció del tipus de mercaderia i lloc de destí:

5

Consisteix a donar entrada als productes enviats pels proveïdors. Durant aquest procés es comprova que la mercaderia rebuda coincideix amb les dades de la comanda i amb les dades de l’albarà:

Exercici 3

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Les normes que regulen el contracte de dipòsit són, bàsicament, el i el . El Codi civil és un conjunt unitari, ordenat i sistematitzat de normes de . El Codi de comerç és un conjunt unitari, ordenat i sistematitzat de normes de .

2

El Codi civil diu que el contracte de dipòsit es constitueix des que una persona rep la cosa amb l’obligació de . Per tant, el dipòsit que defineix el Codi civil només pot tenir per objecte .

3

El és aquell pel qual el dipositant entrega una cosa moble al dipositari per tal que la guardi i la retorni en el temps estipulat al dipositant.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents en relació amb les classes de dipòsit:

NúmPreguntaVF
1

Les dues classes principals de dipòsit són el dipòsit regular i el dipòsit irregular.

2

En el dipòsit regular l’objecte entregat no és el mateix que ha de ser retornat.

3

En el dipòsit irregular la cosa dipositada passa a ser propietat del dipositari, que es converteix en deutor i ha d’entregar una cosa del mateix gènere.

4

El dipòsit bancari seria un cas de dipòsit regular.

5

En els dipòsits especials el dipositant deixa al banc títols valors, efectes o documents que generen interessos o dividends però el banc NO està obligat a realitzar el cobrament d’aquests títols o efectes en el seu venciment ni fer els actes necessaris perquè aquests conservin el seu valor.

6

Segons el Codi de comerç, les companyies de magatzems generals de dipòsits són societats mercantils, encarregades del dipòsit, conservació i restitució dels fruits i mercaderies que se’ls encomanin.

Exercici 5

Completeu les frases següents respecte els operadors logístics:

NúmPregunta
1

significa third party logistics, logística de tercers. És a dir, l’externalització o outsourcing de la logística a un . * es defineix com un operador logístic que no disposa de recursos físics propis (camions, magatzems…). També se l’anomena LLP (lead logistics provider), de logística.

2

L’operador 3PL no és dels béns que emmagatzema i distribueix. * Una funció de l’operador és proporcionar serveis logístics de consultoria, planificació, integració de noves tecnologies, gestió, geolocalització, etc.

3

Com més alt és el nombre davant de les PL, més alt és el grau d’ de la logística. es refereix a quan no s’externalitza la logística. El mateix emmagatzema i transporta la mercaderia als seus clients.

4

Un operador també disposa d’una xarxa d’operadors per tal de poder delegar o subcontractar les funcions logístiques a l’operador logístic que més s’hi adeqüi en cada cas.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents respecte de les formalitats i tràmits del magatzem:

NúmPreguntaVF
1

En l’àmbit nacional l’autorització administrativa per exercir activitats d’agència de transports de mercaderies, transitari o magatzemista-distribuïdor és atorgada pel Ministeri de Foment.

2

Per obtenir l’autorització d’operador de transport cal tenir la capacitació professional i capacitat econòmica suficient acreditades mitjançant el corresponent certificat de capacitació.

3

No cal disposar d’un local adequat dedicat en exclusiva a les activitats de transport o emmagatzematge.

4

Els magatzems i les instal·lacions auxiliars per a l’emmagatzematge de mercaderies perilloses han de seguir els mateixos tràmits de legalització i autorització que els de la resta de mercaderies.

5

En el cas de les mercaderies peribles, les instal·lacions hauran de complir, a més, requisits sanitaris. En aquest cas, els organismes responsables són el Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents respecte a la qualitat:

NúmPreguntaVF
1

La qualitat és una estratègia que permet adquirir avantatges competitius i ser més competitius.

2

Es planteja a curt termini com una funció tàctica.

3

Determina una sèrie de normes que determinen com fer les coses bé, a la primera i sense errors.

4

No té res a veure amb el nivell de servei al client.

5

Les prestacions afegides són les característiques elementals que defineixen un producte (atributs físics) o servei (components fonamentals que el configuren).

6

Les dimensions de la qualitat logística són els elements que determinen el nivell de qualitat del sistema logístic d’una empresa.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos