Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Relacioneu el tipus d’envàs amb les seves característiques:

NúmPreguntaResposta
1

Ha de mostrar informació sobre les instruccions d’ús del producte, dates de caducitat o consum preferent i complir la normativa relativa als processos de tractament de residus:

2

Conté i agrupa una quantitat determinada d’envasos primaris, atorgant-los protecció i alguna forma de presentació per facilitar la seva distribució física:

3

Agrupa envasos primaris i secundaris, configurant una unitat de càrrega de major volum, que inclou els palets o tarimes per al transport i la distribució comercial:

4

Conté el producte, hi manté contacte directe i el presenta en la seva forma més simple (llaunes, caixes, tubs, ampolles, bosses, etc.):

5

Ha de fer possible un elevat nivell de compactació de la càrrega:

6

Ha de contenir una quantitat uniforme i coherent d’unitats de consum per a la venda detallista:

Exercici 2

Relacioneu el concepte amb la seva descripció amb relació als envasos i embalatges.

NúmPreguntaResposta
1

És el recipient o embolcall que conté el producte i està en contacte amb ell. La seva funció principal és mantenir les propietats de la mercaderia:

2

No està en contacte directe amb el producte, però protegeix l’envàs i el producte de danys físics o dels agents externs durant el seu transport:

3

És la unitat bàsica de càrrega o embalatge, generalment de petita dimensió, fabricada amb materials diversos (cartró, plàstic, fusta, metall o d’altres):

4

És una plataforma de càrrega o safata portàtil sobre la qual s’agrupen les mercaderies. La plataforma es recolza sobre uns travessers que permeten el pas de les forquilles dels carretons elevadors:

5

És una caixa metàl·lica o de carcassa mixta destinada al transport de mercaderies sòlides o líquides a granel que facilita la manipulació i el maneig de la mercaderia per a la càrrega i descàrrega:

6

Constitueixen una especialitat de la mercadotècnia, conegudes com a empaquetat:

Exercici 3

Trieu l’opció correcta o les opcions correctes.

El contenidor…

NúmPregunta
1

és un recipient de transport de caràcter permanent i de capacitat no inferior al metre cúbic, capaç d’assegurar un ús repetit, sense ruptura de la càrrega.

2

solen estar fabricats amb materials de baix cost i escassa resistència.

3

és la unitat bàsica de càrrega o embalatge, generalment de petita dimensió, fabricada amb materials diversos.

4

està sotmès a normativa internacional, la qual garanteix que l’estructura d’aquest tingui la resistència suficient perquè la mercaderia no pateixi alteracions o deformacions.

5

fa augmentar els costos de les operacions de càrrega-estiba i desestiba-càrrega dels vaixells.

6

constitueix en ocasions una unitat de mesura per a les transaccions comercials.

7

implica una menor seguretat pel que fa a les faltes i robatoris dels productes transportats.

8

permet tenir més fluïdesa en la tramitació de la documentació que acompanya les expedicions.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents sobre els elements de manipulació fixos i els elements de manipulació mòbils:

NúmPreguntaVF
1

Els elements de manipulació fixos més importants són les cintes transportadores i els sistemes de transport aeri.

2

Els elements de manipulació mòbils són mitjans mecànics que es mouen i es desplacen de manera individual d’un lloc a l’altre del magatzem.

3

Els elements de manipulació fixos són equips que es fixen a terra o al sostre de l’edifici i permeten el transport de mercaderies mitjançant un moviment continu o altern.

4

La cinta transportadora de rodets està formada per una banda lliscant de goma, plàstic, neoprè o d’algun altre material flexible que es desplaça sobre un llit continu de rodets.

5

Els transportadors aeris estan instal·lats en el sostre, i això fa que permetin mantenir el terra lliure de mercaderies.

6

Els transpalets, apiladors, carretons elevadors i vehicles de guiatge automàtic són elements de manipulació mòbils.

Exercici 5

Trieu les opcions correctes amb relació amb les mesures preventives que s’han d’aplicar en un magatzem:

NúmPregunta
1

Les eines de mà, com serres, martells, cables i elements de les màquines poden estar dispersos per tot el magatzem.

2

La manipulació manual de mercaderies i l’aixecament de pesos són les activitats que produeixen més lesions d’esquena, cops, esquinços, torçades, talls, fractures, etc.

3

En la manipulació manual de càrregues cal aixecar la càrrega tan lluny com sigui possible del cos i des d’uns 75 cm de terra.

4

Durant el transport o trasllat amb carretons elevadors no s’ha d’elevar les forquilles a una altura superior a 20 cm del terra i les forquilles aniran inclinades cap enrere.

5

El manteniment correctiu té la finalitat de conèixer l’estat d’equips i instal·lacions i programar les revisions i fer les reparacions als elements més malmesos.

6

La temperatura dels locals on es facin els treballs sedentaris propis d’oficines o similars estarà compresa entre 17 i 37°C i per a treballs lleugers entre 14 i 25°C.

7

Les substàncies perilloses han d’estar clarament senyalitzades amb etiquetes i pictogrames que ofereixin informació sobre els riscos i les mesures de seguretat per a la seva manipulació i emmagatzematge.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos