Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les zones de càrrega i descàrrega de camions no formen part de la mateixa estructura del magatzem.

2

En el cas de magatzems que són cambres frigorífiques, els molls estan units al magatzem per una porta d’accés amb tancament hermètic.

3

Quan tenim accés al magatzem des de diferents carrers, el millor és ubicar els molls de càrrega i descàrrega en el mateix costat de l’edifici.

4

Si es vol aprofitar la mateixa maquinària i personal per fer la recepció i l’expedició haurem d’utilitzar els mateixos molls per a la càrrega i descàrrega.

5

El nombre de llocs serà igual que el nombre de camions que carreguen/descarreguen al mateix temps.

6

La zona d’aproximació i maniobra es fan servir per permetre que els carretons elevadors puguin accedir a l’interior dels camions per tal de fer la càrrega i descàrrega.

7

La funció dels molls és que el terra del magatzem quedi a la mateixa altura que la caixa del camió.

Exercici 2

Relacioneu els conceptes següents que fan referència a les terminals ferroviàries:

NúmPreguntaResposta
1

La recepció de vagons i les operacions de recepció i expedició del tren són activitats que corresponen a…

2

Franja de terreny situada al costat de les vies ferroviàries per permetre les operacions de càrrega i descàrrega dels vagons d’un tren.

3

Té l’objectiu de facilitar la recepció i entrega de les mercaderies entre els agents que intervenen en la cadena logística del transport ferroviari.

4

Es sol utilitzar de manera temporal fins que la mercaderia no sigui carregada al mitjà de transport que li correspongui.

5

Una de les claus de l’èxit d’una terminal ferroviària és la possibilitat de disposar de sòl logístic per poder fer les operacions assignades a aquesta àrea.

6

Hi podem trobar les oficines, les zones d’aparcament o serveis com: bancs, restaurants, etc.

7

L’activitat d’aquesta àrea es resol amb la utilització dels mateixos mitjans de manipulació que s’utilitzen per a la càrrega i descàrrega. Tot i així, si la distància és elevada, es requereixen camions amb semiremolcs.

Exercici 3

Trieu les opcions correctes pel que fa a les terminals portuàries:

NúmPregunta
1

Els principals tipus de terminals que trobem en un port són: la terminal de contenidors, de càrrega general o fraccionada, la terminal de granel i terminal de tràfic ro-ro.

2

Les terminals de tràfic ro-ro estan dedicades al tràfic de mercaderia convencional, com mercaderia paletitzada, fusta, bidons, sacs, etc., i qualsevol altra que no es transporti en contenidor.

3

Les mercaderies que es transporten en terminals de càrrega general són automòbils, càrrega sobre rodes i contenidors transportats amb carretons.

4

A les terminals de contenidors s’hi solen realitzar operacions de càrrega i descàrrega amb mercaderies que es transporten en règim de noliejament.

5

Els ports que tenen intenció de créixer solen fer-ho afegint espai o construint noves terminals de contenidors amb més capacitat.

6

La zona de dipòsit/espera d’una terminal portuària és la zona on s’instal·len empreses i organismes que faciliten serveis duaners, estibadors, magatzems, amarradors, pràctics, reparació de contenidors i maquinària, etc.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els magatzems de tràfic aeri tenen característiques molt semblants als de tràfic marítim. Reben i expedeixen les mercaderies per un dels seus costats a través de camió o ferrocarril i expedeixen o reben les mercaderies de l’avió per l’altre.

2

El trasllat de les mercaderies des del magatzem a l’avió o viceversa es fa mitjançant carretons elevadors o tractors d’arrossegament amb remolcs.

3

Els avions es carreguen o descarreguen en les zones d’aparcament mitjançant carretons elevadors o grues apiladores.

4

El costat terra és la zona de l’aeroport que està formada per l’àrea de moviment (pistes aterratge i enlairament) i la zona d’estacionament de les aeronaus.

5

En les operacions de càrrega de mercaderies s’utilitzen les Unit Load Device (ULD), que són principalment caixes i contenidors.

6

Les ULD que pertanyen a l’aeronau no s’adapten als sistemes de subjecció de l’aeronau. No obstant, s’han de subjectar d’acord amb les especificacions de la IATA.

7

Per manipular les mercaderies a granel sol utilitzar-se una cinta transportadora i per a les ULD s’utilitza una plataforma elevadora.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta pel que fa als sistema d’emmagatzematge convencional:

L’emmagatzematge convencional…

NúmPregunta
1

permet l’accés directe a cada palet o producte emmagatzemat sense haver de moure els restants.

2

és difícil d’implantar.

3

pot utilitzar prestatgeries de safata o Cantilever.

4

és el més utilitzat en els magatzems que necessiten una gran varietat de referències paletitzades de cada producte.

5

facilita la sortida de la mercaderia pel mètode FIFO.

6

consisteix en emmagatzemar els productes combinant mercaderies paletitzades amb articles solts que es manipulen manualment.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents pel que fa als altres tipus d’emmagatzematge (càrregues llargues, voluminoses i magatzems autoportants):

NúmPreguntaVF
1

Per a l’emmagatzematge de càrregues llargues s’utilitza l’emmagatzematge a terra i en les prestatgeries Cantilever.

2

Les prestatgeries Cantilever tenen una estructura central on es fixen els braços en forma de U o doble T, que és on es diposita la mercaderia.

3

En les prestatgeries Cantilever com més pes hagi d’aguantar la prestatgeria, més mènsules i pilars haurà de tenir i més llargues hauran de ser les mènsules.

4

El magatzem autoportant és una estructura compacta formada per les prestatgeries juntament amb els sostres i laterals del mateix magatzem.

5

Dins el grup de mercaderies laminars s’inclouen les làmines de plàstic, xapa, vidre.

6

Les làmines de vidre es col·loquen sobre prestatgeries de fusta o sobre el terra.

7

Els tubs de formigó s’emmagatzemen a l’exterior.

8

Les mercaderies tubulars són aquelles càrregues que, per a la seva manipulació, s’enrotllen en forma de bobina.

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents sobre els sistemes informàtics de gestió de magatzems (SGM):

NúmPreguntaVF
1

En un SGM es gestionen gran quantitat de dades, tals com: productes, clients, proveïdors, etc.

2

Per a un correcte funcionament del sistema SGM es requereix una base de dades que contingui un fitxer d’articles i un fitxer d’ubicacions.

3

L’optimització de la feina dels responsables i operaris del magatzem és un avantatge dels sistemes SGM.

4

Els avantatges principals d’utilitzar un sistema de gestió de magatzems (SGM) són la reducció de costos i la millora del servei als clients.

5

L’objectiu d’aquest sistema informàtic és millorar les comunicacions amb els diferents proveïdors.

6

Una de les funcions de l’SGM és l’organització del sistema d’emmagatzematge per tal de garantir la productivitat dels operaris en el magatzem.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos