Activitats

Tipus d'envasos, palets i contenidors

L’objectiu d’aquesta activitat és classificar els diferents tipus d’envasos, palets i contenidors com a elements unitaris de càrrega.

Una empresa productora de llapis de colors comercialitza els seus productes en petits envasos de 12 unitats, formats per colors diferents. Aquests paquets s’agrupen, a la vegada, en paquets que contenen 10 envasos cadascun per ser manipulats. A més, com que la comanda mínim que exigeix a les papereries que venen el seu producte és de lots de 100 envasos, aquests s’agrupen en unes caixes més grans que faciliten el control i la distribució dels productes.

 1. Identifiqueu envàs primari, secundari i terciari del producte esmentat.
 2. Un dels responsables de logística ha fet la següent afirmació: “Per tal de millorar l’eficiència i la posició competitiva de l’empresa cal triar sempre els envasos i embalatges més barats”. Esteu d’acord amb aquesta afirmació? Justifiqueu la resposta en el cas concret del producte esmentat.
 3. L’empresa que fa els envasos per als llapis també fabrica envasos per a d’altres empreses. Classifiqueu-los des del punt de vista comercial (primari, secundari i terciari), segons la rigidesa, segons el material i segons el tipus de tancament.
  • Caixa amb 4 pacs de 12 iogurts
  • Cartró de llet
  • Envàs del iogurt
  • Ampolla de cervesa de 1/2 litre de vidre
  • Caixa amb 6 ampolles de cava

 1. La classificació dels envasos és:
  • Envàs primari: caixa de 12 unitats
  • Envàs secundari: paquet de 10 caixes
  • Envàs terciari: caixes amb 100 envasos, és a dir, 10 paquets de 10 caixes cadascun
 2. El fet de triar un envàs només en funció del preu i sense tenir en compte la resta de paràmetres no és la millor opció. Pot sortir molt més car triar un envàs de cost baix pels següents motius, entre d’altres:
  • El consumidor en pot percebre una imatge inadequada.
  • El producte pot no quedar prou protegit durant el transport.
  • Pot haver-hi problemes amb relació a la normativa dels diferents països.
 3. Classificació d’envasos segons la rigidesa i segons el tipus de tancament:
  • Caixa amb 4 pacs de 12 iogurts: terciari, semirígid, no hermètic
  • Cartró de llet d’1 litre: primari, semirígid, no hermètic
  • Envàs del iogurt: primari, fràgil, no hermètic
  • Ampolla de cervesa de 1/2 litre de vidre: primari, fràgil, no hermètic
  • Caixa amb 6 ampolles de cava: secundari (o terciari), rígid, no hermètic

Magatzem segons la posició en la cadena de subministrament

Aquesta activitat té per objectiu classificar els magatzems segons la seva posició en la cadena de subministrament.

La fàbrica d’adobats de pell Fontanelles i Martí, SA està situada a Igualada i es dedica a rentar, adobar i tenyir les pells. Una vegada acabat el procés, les pells es venen a diferents indústries (fàbriques de bosses, calçat).

Ara mateix només té com a client la fàbrica de calçat i marroquineria de la marca Louis Vuitton, la qual està ubicada a Girona i compra les pells a Fontanelles i Martí, SA. Una vegada els productes de marroquineria (bosses, carteres, etc.) i les sabates han passat el procés de fabricació, es venen a diferents mercats:

 • França: a través de botigues pròpies Louis Vuitton i a través de botigues de prestigi.
 • Europa: a través de botigues pròpies i a través d’un majorista que, a la vegada, fa d’importador i distribuïdor de marques de luxe a països de la UE per després vendre’s a través de diferents establiments.
 • Estats Units: a través de botigues pròpies i a través d’un importador que ven a un majorista dels Estats Units, el qual ven a un distribuïdor que té l’exclusivitat de la marca. Aquest distribuïdor és el que subministra les botigues.

Els magatzems de l’empresa Louis Vuitton són:

 • Centre logístic (París), que agrupa productes de diferents fabricants de França.
 • Centre logístic (Barcelona), que agrupa els productes de diferents fabricants d’Espanya.
 • Botigues del grup Luis Vuitton, que estan repartides per tot el món i reben les seves comandes del magatzem de distribució (regional o de trànsit) més proper al seu domicili.
 • Magatzem a Nova York, per a les botigues d’Estats Units, per escurçar distàncies. Aquest centre està situat en punts estratègics per poder distribuir als magatzems regionals.

Contesteu les preguntes següents:

 1. Quantes etapes té el canal de distribució que utilitza Louis Vuitton per a cadascun dels mercats?
 2. Com classificaríeu els diferents magatzems segons la seva posició en la cadena logística?

 1. Les etapes del canal de distribució que utilitza Louis Vuitton per a cadascun dels mercats són:
  • França: canal de nivell 0 (botigues pròpies) i canal de nivell 1 (altres botigues de prestigi)
  • Europa: canal de nivell 0 (botigues pròpies) i canal de nivell 2 (importador/distribuïdor i diferents establiments)
  • Estats Units: canal de nivell 0 (botigues pròpies) i canal de nivell 4 (quatre intermediaris: importador, majorista, distribuïdor, botigues)
 2. La classificació dels diferents magatzems segons la seva posició i segons la seva funció en la cadena logística seria:
  • Centre logístic (París): magatzem de producte acabat / magatzem central o plataforma logística
  • Centre logístic (Barcelona): magatzem de producte acabat / magatzem central o plataforma logística
  • Magatzems de distribució a Europa, Rússia i Estats Units: magatzem de producte acabat / magatzems regionals
  • Magatzem a Moscou: magatzem de producte acabat / magatzem de trànsit
  • Magatzem a Nova York: magatzem de producte acabat / magatzem de trànsit

Normativa de seguretat i higiene en el procés d'emmagatzematge

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar la normativa de seguretat i higiene aplicable al magatzem.

Una treballadora estava aixecant una càrrega de 30 kg de pes des de terra amb les cames paral·leles i rectes. Va flexionar l’esquena per recollir la càrrega i aixecar-la. A més, mentre aixecava la càrrega la va cridar una companya i, en girar-se, es va fer mal a l’esquena.

 1. Analitzeu les possibles causes dels accidents d’aquesta treballadora.
 2. En aquesta empresa es reparen les màquines quan hi ha alguna avaria sobrevinguda i els treballadors ho comuniquen. Digueu quin tipus de manteniment és el que apliquen i raoneu si és el més adequat per a l’empresa. Justifiqueu la resposta.

 1. Entre les possibles causes de l’accident hi ha:
  • Ha agafat més pes que el màxim permès (25 kg).
  • Ha aixecat la càrrega sense flexionar les cames i no ha utilitzat la força de les cames, sinó de l’esquena.
  • Tenia els peus paral·lels quan hauria de tenir un peu lleugerament davant de l’altre.
  • Ha fet un moviment del tronc mentre estava aixecant la càrrega.
 2. En aquesta empresa apliquen manteniment correctiu, que consisteix a reparar totes les avaries i defectes en el moment en què es produeixen o les comuniquen els usuaris. No és el més adequat ja que per tal d’evitar riscos al magatzem s’ha de mantenir tots els mitjans mecànics que s’utilitzen en bones condicions per tal d’evitar accidents. El manteniment dels mitjans mecànics consisteix en conservar-los adequadament. El manteniment correctiu no fa manteniment preventiu i produeix parades en l’activitat i, per tant, pèrdues. Seria més adequat fer manteniment preventiu ja que aquest té la finalitat de conèixer l’estat d’equips i instal·lacions i programar les revisions i fer les reparacions als elements més malmesos. El manteniment preventiu és molt eficaç ja que elimina els perills abans que es produeixi l’avaria o accident. Així, s’evita la pèrdua de temps, les lesions personals i els danys materials.

Emmagatzematge de dades

L’objectiu d’aquesta activitat és valorar l’especificitat de les funcions de l’emmagatzematge de dades.

“Vivim en la societat de la informació i el coneixement.”

Quines conseqüències creieu que té aquesta afirmació per a les empreses i per a la seva gestió en l’actualitat? Relacioneu-ho amb la importància de l’emmagatzematge de dades.

La informació és un recurs de gran valor dins de qualsevol empresa i, com que vivim en l’era digital, les dades no paren de créixer i créixer a gran velocitat. Per altra banda, és de vital importància que les dades estiguin sempre disponibles, segures i que, a més, siguin accessibles des de qualsevol ubicació i dispositiu, requisits que hem de tenir molt presents a l’hora de triar una solució d’emmagatzematge de dades.

Avui en dia, la gestió completa de tota la cadena de subministrament (des que s’extreu la matèria primera fins que el producte final arriba al client) que inclou empreses agrícoles, o extractores, productores, distribuïdores i transportistes es pot fer gràcies a la gestió de les dades i de la informàtica. Per tant, podem dir que les dades són la base per poder gestionar una empresa i per poder relacionar-se amb clients, proveïdors, transportistes, etc. Això converteix les dades en un element de cabdal importància que cal gestionar de manera segura i eficient. Per tant, cal que l’empresa destini recursos tant per a l’emmagatzematge de dades com per a la gestió a través dels sistemes informàtics i dels programes específics de gestió.