Activitats

Interpretació normativa aplicable al magatzem

Aquesta activitat té per objectiu analitzar la normativa nacional i internacional que reglamenta les activitats d’emmagatzematge, dipòsit i distribució.

Contesteu la pregunta següent:

Quin tipus de dipòsits regula cadascuna d’aquestes normes? Detalleu-ne les característiques.

El Codi civil regula els dipòsits que es constitueixen des que una persona rep la cosa aliena amb l’obligació de guardar-la i restituir-la. A més, només poden ser objecte de dipòsit les coses mobles. El Codi de comerç regula el contracte de dipòsit mercantil, el qual ha de tenir els següents requisits:

 • El dipositari ha de ser, almenys, comerciant.
 • Les coses dipositades han de ser objecte de comerç.
 • El dipòsit ha de constituir, per si mateix, una operació mercantil.

Obligacions de dipositari i dipositant. Venciment i extinció del contracte.

L’objectiu d’aquesta activitat és aplicar la normativa, nacional i internacional, en la formalització del contracte de dipòsit.

L’empresa DIPÒSITS DEL PORT, SA té un magatzem logístic al port de Tarragona i presta serveis de dipòsit de mercaderies, entre d’altres.

L’empresa BON CEREAL, SL (dipositant) firma amb DIPÒSITS DEL PORT, SA un contracte de dipòsit per a la guarda i custòdia de cinc contenidors d’ordi des del 3 de març fins al dia 10 del mateix mes. En el contracte acorden un preu de 30 euros al dia.

S’observa que hi ha un insecte en el cereal que pot afectar altres productes d’alimentació en el mateix magatzem en règim de dipòsit. No hi ha danys a les mercaderies, però les tasques de desinfecció costen 120 euros.

Responeu les preguntes següents:

 1. Quina classe de dipòsit és? Per què?
 2. Qui és el dipositari i el dipositant?
 3. Quines obligacions té el dipositant? Especifiqueu què ha de fer el dipositant en cada cas.

 1. És un dipòsit regular, ja que el mateix objecte entregat és el que ha de ser retornat.
 2. El dipositari és DIPÒSITS DEL PORT, SA i el dipositant és BON CEREAL, SL.
 3. Les obligacions del dipositant (BON CEREAL, SA) són:
  • Pagar al dipositari la remuneració establerta per la guarda i custòdia del béns objecte de dipòsit. En aquest cas, BON CEREAL, SA (dipositant) haurà de pagar un import de 90 euros (3 x 30 euros/dia), si s’ha acordat pagar per dies efectius de dipòsit.
  • Reemborsar al dipositari les despeses que hagi fet per a la conservació dels béns o mercaderies, així com indemnitzar-lo per als perjudicis que el dipòsit hagi causat. Així, el dipositant haurà de pagar 120 euros en concepte de despeses de conservació de les mercaderies que hagin estat afectades.

Zones franques

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar els aspectes que caracteritzen les zones franques.

Una empresa de Barcelona introdueix gra de cacau provinent de Nigèria amb l’objectiu de vendre’l al mercat nacional o reexportar-lo, segons les comandes que li arribin. Aquesta empresa tenia previst importar-los i quedar-se’ls al seu magatzem a l’espera de ser venuts, però un expert li ha aconsellat que els introdueixi a la zona franca de Barcelona. A més, aquesta empresa vol envasar la mercaderia amb el seu nom comercial per vendre-la posteriorment.

Llegiu l’apartat de continguts referents a “Zones franques” i contesteu les següents preguntes:

 1. Quins documents ha de presentar aquesta empresa per poder entrar el gra de cafè a la zona franca?
 2. Quins avantatges tindrà l’empresa si introdueix els productes a la zona franca i els vol anar venent mica en mica a clients nacionals? I si els vol exportar a d’altres països?
 3. Pot fer l’operació d’envasat dins la zona franca? Si vol transformar la matèria primera en un producte elaborat pot fer-ho dins de la zona franca?

 1. L’empresa haurà de presentar, entregar o deixar a disposició de l’autoritat duanera una còpia del document de transport (CMR, coneixement d’embarcament o BL, AWB, FBL), que acompanya la mercaderia en la seva entrada o sortida.
 2. Un avantatge és que l’empresa no haurà de pagar aranzels ni impostos indirectes quan entri la mercaderia procedent de Nigèria a la zona franca, ja que es considera com si no hagués entrat en el país. Només els haurà de pagar quan tregui la mercaderia de la zona franca i a mesura que la vagi venent a clients nacionals. Si vol exportar el producte a d’altres països, el fet d’introduir-lo primer en una zona franca li permet no pagar aranzels ni IVA en el moment de l’entrada a la zona franca i en el moment de la sortida per a l’exportació.
 3. Sí que podrà fer l’operació d’envasat dins la zona franca ja que forma part de les manipulacions usuals, que són operacions permeses dins una zona franca. En canvi, no podria fer transformació de la matèria primera en producte elaborat ja que una zona franca no pot ser objecte de cap procés industrial. En aquest cas, ja passaria a adquirir un nou règim de perfeccionament actiu o transformació.

Formalitats i tràmits internacionals: operador econòmic autoritzat

L’objectiu d’aquesta activitat és reconèixer i analitzar els requisits per ser operador econòmic autoritzat.

Una empresa de Catalunya (LLUMS, SA) que fabrica tota classe de llums i exporta a molts països vol obrir un dipòsit duaner privat per tal de poder gestionar el dipòsit de les mercaderies de la seva pròpia activitat ja que realitza moltes operacions d’exportació i importació.

Aquesta empresa fa molts anys que fa operacions internacionals de manera habitual i no ha tingut mai cap problema amb la duana. A més, aquesta disposa d’un programa informàtic que els permet gestionar i controlar totes les operacions de comerç i transport que duen a terme habitualment. A més, és una empresa amb àmplia experiència, clients consolidats i amb una elevada facturació.

LLUMS, SA decideix contractar una empresa transitària per a la realització de tots els tràmits relacionats amb la duana.

Contesteu la pregunta següent:

Aquesta empresa compleix els requisits per ser OEA? Justifiqueu la vostra resposta.

L’empresa compleix les dues condicions que defineixen l’OEA ja que és una persona, en aquest cas, jurídica i efectua activitats regulades per la legislació duanera. A més, també compleix els requisits per obtenir l’autorització d’OEA ja que:

 • Compleix la legislació duanera i la normativa fiscal, ja que no ha tingut mai cap problema amb les autoritats duaneres.
 • Demostra un elevat nivell de control de les seves operacions i del flux de mercaderies ja que disposa d’un programa informàtic on queden registrades totes les operacions comercials i de transport.
 • Té solvència financera acreditada, ja que és una empresa amb bastants anys d’experiència, té clients consolidats i un elevat nivell de facturació.

Normes sobre l'emmagatzematge de productes generals, perillosos i peribles I

L’objectiu d’aquesta activitat és reconèixer i aplicar les normes nacionals i internacionals sobre l’emmagatzematge i manipulació de productes generals, perillosos i peribles.

Una empresa que vol importar i exportar diferents mercaderies perilloses necessita informar-se sobre aquest tema. Principalment utilitza el transport marítim, terrestre i aeri.

Productes: gas natural, gasoil, pintures i àcid sulfúric.

Responeu la següent pregunta:

En quina classe de mercaderies perilloses classificaríeu els productes que ha d’exportar/importar l’empresa?

(Podeu buscar informació a internet si és necessari.)

 1. Els productes amb què l’empresa vol comerciar internacionalment estan classificats en les següents classes de mercaderies perilloses:
  • Gas natural: classe 2. Gasos comprimits, liquats o dissolts a pressió
  • Gasoil, pintures: classe 3. Matèries liquides inflamables
  • Àcid sulfúric: classe 8. Matèries corrosives

Normes sobre l'emmagatzematge de productes generals, perillosos i peribles II

L’objectiu d’aquesta activitat és reconèixer i aplicar les normes nacionals i internacionals sobre l’emmagatzematge i manipulació de productes generals, perillosos i peribles.

Una empresa que vol importar i exportar diferents mercaderies perilloses necessita informar-se sobre aquest tema. Principalment utilitza el transport marítim, terrestre i aeri.

Responeu les següents preguntes:

 1. Considerant que estem davant d’un Reglament de la UE, com han d’aplicar els diferents països de la UE aquest Reglament? Poden fer-ho de la manera que volen mentre arribin tots al mateix objectiu?
 2. Per què hi ha un Reglament que fa referència a l’emmagatzematge dels productes alimentaris per a tots els països de la UE? Relacioneu-ho amb les característiques d’aquest tipus de productes.

 1. Els països de la UE han d’aplicar els reglaments completament, ja que són un acte legislatiu vinculant. Per tant, els països han de complir tot el que diu el Reglament, no poden fer-ho de la manera que volen, sinó que han de seguir les instruccions precises d’aquest reglament.
 2. El fet que les mercaderies puguin circular lliurement entre els diferents països de la UE fa que sigui important que tots els països segueixin la mateixa normativa pel que fa a la higiene de productes alimentaris per tal que aquests productes tinguin un mateix estàndard d’higiene i seguretat alimentària. El fet de ser un tema especialment sensible (ja que estem parlant de salut pública i aliments) fa que sigui necessari regular amb un Reglament aquestes mesures que han de prendre les empreses per tal d’assegurar una higiene i una seguretat mínimes i estandarditzades.

Indicadors de qualitat d'emmagatzematge

Aquesta activitat té per objectiu planificar sistemes de gestió de la qualitat en el magatzem homologats internacionalment. Concretament, calcular indicadors de qualitat d’emmagatzematge i determinar el nivell de qualitat en un magatzem.

Una empresa dedicada a la venda de roba esportiva té aquestes dades pel que fa a l’emmagatzematge durant el mes passat:

 • Cost total del magatzem: 2.300€
 • Estoc mitjà de productes: 24.500 unitats
 • 75 sortides.
 • 71 sortides del total, en el temps establert

Els estàndards adequats establerts en el pla de qualitat són:

 • Cost unitat emmagatzemada: 0,11€/unitat
 • Despatx a temps: 95%

Realitzeu les tasques següents:

 1. Calculeu els dos indicadors de qualitat d’emmagatzematge per a aquesta situació.
 2. Determineu el nivell de qualitat en aquest magatzem, i indiqueu els aspectes en què cal millorar la gestió de l’emmagatzematge.

1. Càlculs per a cada indicador:

Cost unitat emmagatzemada = cost total mensual magatzem / nombre d’unitats emmagatzemades (estoc mitjà)

 • Cost total mensual magatzem = 2.300€
 • Nombre d’unitats emmagatzemades en un mes = 24.500

Cost unitat emmagatzemada = 2.300/24.500 = 0,094€

Despatx a temps = nombre total de sortides a temps / nombre total de sortides

Despatx a temps = 71/75 = 0,95

Despatx a temps = 0,95*100 = 95% de sortides a temps

2. Per determinar el nivell de qualitat es comparen els indicadors de qualitat obtinguts amb els estàndards adequats que s’han establert en el pla de qualitat.

Indicador de qualitat Estàndard Pla de qualitat Resultat de l’empresa
Cost unitat emmagatzemada 0,11€/unitat 0,094€/unitat
Despatx a temps 95% 95%

El cost de la unitat emmagatzemada de l’empresa (0,094) està per sota de l’estàndard fixat al Pla de qualitat de l’empresa. Per tant, és un bon resultat en aquest indicador ja que el cost real està per sota de l’objectiu fixat.

L’indicador de despatx a temps és del 95%. És a dir, de cada 100 unitats despatxades, 95 es serveixen a temps. El resultat de l’empresa és el mateix que el fixat en l’indicador estàndard. Per tant, aquest indicador té un bon resultat.

Formalitats i tràmits del magatzem en anglès

L’objectiu d’aquesta activitat és aplicar les formalitats i tràmits que cal fer en un magatzem en anglès.

Una empresa envia mercaderia a Canadà. Aquesta mercaderia sempre ha d’anar acompanyada d’una packing list. Consulteu el document adjunt per veure quines són les característiques d’una packing list i ompliu-la en anglès utilitzant les dades de l’exercici 1.

Podeu consultar les característiques d’una packing list al punt 1.2. Documents comercials per al comerç internacional dels “Annexos”.

També cal que utilitzeu les dades del

document adjunt ( 98.1 KB )
.

Feu servir la següent

.

Solució ( 98.5 KB )

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació