Referències

Bibliografia bàsica

Escudero Serrano, M. J. (2014). Logística de almacenaje. Madrid: Paraninfo.

En aquest llibre hi trobareu informació sobre les zones del magatzem, els sistemes d’emmagatzematge i els equips de manutenció.

Bibliografia complementària

Vila López, C. (2015). Logística de la carga aérea. Barcelona: Marge Books.

En aquest llibre hi trobareu informació sobre el transport aeri de mercaderies.

Romero, R. (2012). El transporte marítimo. Barcelona: Marge Books.

En aquest llibre hi trobareu informació sobre el transport marítim de mercaderies, agents que hi intervenen, zones del port, entre d’altres temes.

Sanz, Ignacio; de Peñaranda, Iñigo; Enguix, Joan Carles; Mas, Jordi.. (2013). Transporte ferroviario de mercancías. Barcelona: Editorial Marge Books.

Mira, J.; Soler, D. (2014). Manual del transporte de mercancías. Barcelona: Marge Books.

En aquest llibre hi trobareu informació sobre el tipus de mercaderies, els diferents modes de transport, la planificació de les càrregues, entre d’altres temes.

Brenes Muñoz, P. (2015). Técnicas de almacén. Madrid: Editex.

En aquest llibre hi trobareu informació sobre la manipulació de la mercaderia, el magatzem i els sistemes informàtics de gestió de magatzems.

Grussendorf, M. (2015). English for logistics. Oxford: Oxford.

Peirats Mechó, F.; Ninot Alagarda, P. (2014). Gestión administrativa del comercio internacional. Madrid: Marcombo.

Adreces d'interès

https://www.mecalux.es/

Aquesta adreça proporciona informació, imatges i vídeos sobre els diferents sistemes d’emmagatzematge (prestatgeries convencionals, compactes, dinàmiques, sistemes automatitzats, etc.) i articles de casos reals d’empreses que han instal·lat diferents sistemes d’emmagatzematge amb les millores que han comportat.

http://www.unizar.es/guiar/1/MMPP/Clas_MMPP.htm

Aquesta adreça proporciona informació sobre la classificació de mercaderies perilloses.

https://goo.gl/yUxUiP

Aquesta adreça de l’Agència Tributària Espanyola, en l’apartat d’empreses i professionals proporciona informació sobre tràmits, informació, guies i documents per poder sol·licitar l’autorització d’operador econòmic autoritzat, així com d’altres tràmits per a dipòsits duaners, temporals, etc.

http://www.portdebarcelona.cat/es/web/Port-dels-Negocis/contenedores

Aquesta adreça proporciona informació sobre les instal·lacions i terminals del port, imatges i plànols.

https://osha.europa.eu/es/safety-and-health-legislation/european-directives

Aquesta adreça proporciona informació sobre la normativa europea sobre salut i seguretat.

https://goo.gl/W7CaaP

Enllaç de la pàgina web del Ministeri de Foment. En aquest enllaç podreu trobar el conveni ADR sobre mercaderies perilloses.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1493972162676&uri=CELEX:32015R2447

Enllaç a la web de normativa de la Unió Europea. Podeu veure-hi el Codi duaner de la Unió.

https://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/formularis/

En aquest enllaç podeu trobar els tràmits per a l’emmagatzematge de mercaderies especials.

http://www.wordreference.com/es

Aquest enllaç el podeu utilitzar com a diccionari d’anglès.

https://goo.gl/E46VNY

Aquest enllaç el podeu utilitzar per consultar les zones franques d’Europa.

http://www.jungheinrich.es/productos/vista-rapida-a-nuestras-carretillas/

En aquest enllaç podeu veure imatges de diferents mitjans de manipulació (transpalets, carretons elevadors, etc.)

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge