Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Identifica els règims d’emmagatzematge en el comerç nacional i internacional i la normativa que el regula, reconeixent les normes de contractació de l’emmagatzematge, el dipòsit i el tractament de les mercaderies especials.

 • Analitza les normes, nacionals i internacionals, que reglamenten les activitats d’emmagatzematge, dipòsit i distribució.
 • Aplica la normativa, nacional i internacional, en la formalització del contracte de dipòsit.
 • Reconeix i aplica les normes nacionals i internacionals sobre l’emmagatzematge i manipulació de productes generals, perillosos i peribles.
 • Analitza les alternatives d’instal·lació i emmagatzematge de mercaderies en el territori nacional abans de l’entrada a la duana.
 • Analitza els aspectes que caracteritzen les zones franques i els dipòsits francs.
 • Analitza els aspectes que caracteritzen els dipòsits duaners, tant públics com privats, i els dipòsits no duaners i locals autoritzats, entre d’altres.
 • Aplica les formalitats i tràmits que cal fer en un magatzem en les dues llengües oficials i en anglès.
 • Planifica sistemes de gestió de la qualitat en el magatzem homologats a escala internacional.

2. Reconeix les funcions del magatzem en la cadena logística, identificant els elements físics que el componen i la normativa de seguretat i higiene aplicable.

 • Identifica les instal·lacions i estructures que conformen un magatzem.
 • Descriu les diferents zones del magatzem.
 • Classifica els magatzems segons la posició en la cadena de subministrament.
 • Identifica diferents sistemes d’emmagatzematge.
 • Classifica envasos i embalatges com a protecció física de la integritat dels materials.
 • Classifica els diferents tipus de caixes, palets i contenidors com a elements unitaris de càrrega per a l’emmagatzematge.
 • Relaciona els elements emprats en el magatzem per a la manipulació i manutenció dels materials.
 • Diferencia les funcions del magatzem com a centre de dipòsit, consolidació, reexpedició (cross-docking), classificació, preparació i recollida.
 • Identifica la normativa de seguretat i higiene aplicable als magatzems tenint en compte la naturalesa de les mercaderies emmagatzemades i la manipulació i manutenció que es realitza.
 • Valora l’especificitat de les funcions de l’emmagatzematge de dades.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències