Activitats

Llistes de verificació

L’objectiu d’aquesta activitat és aprofundir en les llistes de control.

Consulteu a internet la pàgina web de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

Aneu a l’apartat “Documentación” i seleccioneu-hi “Notas técnicas de prevención”. Entreu a la 324, que té com a títol: “Cuestionario de chequeo para el control de riesgos de accidentes”.

Responeu a les qüestions següents:

 1. Per a quin cas està plantejat la llista de control d’exemple?
 2. Quins agents materials, ambientals, d’organització i de caràcter personal estudia aquesta llista de control?
 3. Quins apartats del RD 486/1997 treballa?
 4. Afegiries altres qüestions a la llista? En cas afirmatiu, quines?
 5. Suprimiries qüestions de la llista? En cas afirmatiu, quines?

 1. Per al control del risc de caigudes al mateix nivell al passadís i superfícies de trànsit.
 2. Agents materials: sòls, rampes, obertures, amplades, passadissos.
  Agents ambientals: neteja, il·luminació, ordre, zones protegides.
  Organització : delimitació de les zones, ordre dels materials.
  Caràcter personal: hàbits de treball.
 3. Condicions constructives, ordre, neteja, manteniment, instal·lacions de servei i protecció, condicions ambientals, il·luminació.
 4. Sí: senyalització de primers auxilis, mètodes i procediments.
 5. No.

Models de notificació d'accidents

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les característiques i els apartats de la documentació de la notificació d’accidents.

Consulteu a internet la pàgina web de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

Entreu a la nota tècnica de prevenció 592, que té com a títol “La gestión integral de los accidentes de trabajo (I): tratamiento documental e investigación de accidentes”.

Responeu les qüestions següents:

 1. Quan s’ha d’emplenar el comunicat de treball (parte de trabajo)?
 2. Quantes còpies hi ha d’aquest document?
 3. Què és una notificació interna?
 4. Quins apartats té una notificació interna?

 1. S’ha d’emplenar en aquells accidents de treball o recaigudes que comportin l’absència de l’accidentat del lloc de treball almenys un dia, excepte si s’ha produït el mateix dia de l’accident, prèvia baixa mèdica.
 2. 4 còpies.
 3. Es tracta d’un document intern de l’empresa que, en no ser un imprès oficial, pot adaptar-se al format i suport que millor s’adapti a les característiques de l’empresa.
 4. Identificació, causes de l’accident, descripció de l’accident, conseqüències de l’accident, avaluació del risc, mesures preventives.

L'arbre causal

L’objectiu d’aquesta activitat és investigar un accident a partir del mètode d’arbre causal.

Consulteu a internet la pàgina web de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

Entreu a la NTP 274, que té com a títol “Investigación de accidentes: árbol de causas”.

Responeu les qüestions següents:

 1. Al final de la nota tècnica hi ha un exercici d’aplicació. Resoleu-lo sense mirar la solució. Heu arribat a la mateixa solució?
 2. En cas contrari, expliqueu les vostres diferències i feu-ne el diagrama.

 1. S’ha d’haver arribat a la mateixa conclusió.