Activitats

Càlcul d'índexs estadístics

L’objectiu d’aquesta activitat és el càlcul dels índexs de sinistralitat a partir de les dades de sinistralitat d’una empresa.

Disposem de les dades següents corresponents a l’accidentalitat d’una empresa durant el període d’un any:

Mes Nre. de treballadors Hores treballades (reals) Accidents lloc de treball amb baixa Accidents lloc de treball sense baixa Jornades laborables perdudes (*)
Gener 1.000 150.500 5 4 50
Febrer 1.005 151.200 5 3 80
Març 1.010 152.000 6 2 40
Abril 1.010 152.100 4 2 30
Maig 1.008 151.800 5 1 50
Juny 1.007 151.600 4 3 45
Juliol 1.007 151.700 7(**) 2 25
Agost 1.015 90.000 1 1 15
Setembre 1.005 151.400 5 1 42
Octubre 1.005 151.500 4(***) 0 65
Novembre 1.004 151.350 3 3 48
Desembre 1.000 150.650 5 2 50
TOTAL

Calculeu els índexs següents:

 1. Índex de freqüència anual accidents amb baixa
 2. Índexs de freqüència mensual d’accidents amb baixa de mes d’agost.
 3. Índex de freqüència general.
 4. Índex de freqüència d’accidents mortals.
 5. Índex de gravetat anual.
 6. Índex de gravetat general.
 7. Índex d’incidència anual d’accidents amb baixa.
 8. Índex d’incidència anual d’accidents sense baixa.
 9. Índex d’incidència d’accidents mortals.
 10. Índex de durada mitjana de les baixes.

 1. (54/ 1755800)x106=30.75
 2. (1/90000)x106=11,11
 3. (78/1755800)x106=44.42
 4. (1/1755800)x108=56,95
 5. (12540/1755800)x103=7,142 Jornades laborals perdudes=540 + 1 mort=6000 + 1 incapacitat permament= 6000
 6. (12546/1755800)x103=7,145 Jornades laborals perdudes=540 + 1 mort=6000 + 1 incapacitat permament= 6000+ (24 accidents sense baixa+2/8)
 7. (54/1006,33)x105=5366,015
 8. (24/1006,33)x105=2384.90
 9. (1/1006,33)x105=99,37
 10. (12540/24)=522,5

Mètode de les línies límit

L’objectiu d’aquesta activitat és el càlcul de l’índex de freqüència i estudiar l’evolució de l’índex de freqüència.

Disposem de les dades següents corresponents a l’accidentalitat d’una empresa durant el període d’un any:

Mes Nre. de treballadors Hores treballades (reals) Accidents lloc de treball amb baixa
Gener 1.000 150.500 5
Febrer 1.005 151.200 5
Març 1.010 152.000 6
Abril 1.010 152.100 4
Maig 1.008 151.800 5
Juny 1.007 151.600 4
Juliol 1.007 151.700 7(**)
Agost 1.015 90.000 1
Setembre 1.005 151.400 5
Octubre 1.005 151.500 4(***)
Novembre 1.004 151.350 3
Desembre 1.000 150.650 5
TOTAL

L’índex de freqüència esperat, tenint en compte els resultats de l’any anterior, és Ife = 25. Calculeu:

 1. LI i LS
 2. LI1 i LS1 del mes de gener

 1. LI= 18.77 LS=31,22 si N= 1755800 hores
 2. Pel mes de gener, LI1=-27.77 LS1=46,26 si N=150500

Estadístiques d'accidents

Consulteu a la pàgina de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball les estadístiques d’accidents de treball corresponents a l’any 2017 i responeu les següents preguntes:

 1. Indiqueu el nombre d’accidents amb baixa.
 2. Quin és el sector amb més accidents?
 3. Quin és el sector amb menys accidents?
 4. Quin és l’índex utilitzat per al càlcul?
 5. Quines són les formes d’accidents més comunes que provoquen la mort dels treballadors a les feines?

 1. 596.606 accidents amb baixa.
 2. El sector de la construcció
 3. El sector serveis
 4. L’índex d’incidència
 5. Infarts, vessaments cerebrals i altres patologies no traumàtiques

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació