Activitats

Article 16 de la LPRL

L’objectiu d’aquesta activitat és determinar possibles causes d’accidents i incidents a partir de la informació i les dades obtingudes, segons els procediments establerts d’anàlisi de riscos i d’investigació d’accidents.

Resumiu l’article 16 de la Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. BOE núm. 269, de 10 de novembre).

La prevenció de riscos laborals ha d’incloure’s dins de la gestió de l’empresa. L’empresari haurà de fer la gestió de la prevenció a partir de dos elements essencials: l’avaluació de riscos laborals i la planificació de l’activitat preventiva.

a) L’avaluació inicial dels riscos ha de tenir en compte tota la normativa legal i s’ha d’actualitzar sempre que canviïn les condicions de treball.

b) Si en l’avaluació anterior es posa de manifest que existeix un risc per a la salut, l’empresari ha de posar les mesures de protecció pertinents per eliminar-lo o reduir-lo.

Si les característiques de l’empresa no ho exigeixen, l’empresari pot fer un pla de prevenció de riscos laborals, l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva de manera simplificada, i si això no suposa una disminució del nivell de protecció cap als treballadors.

Si hi ha danys als treballadors o, en situacions previstes per l’article 22, hi ha indicis de mesures de protecció insuficients, l’empresari ha de dur a terme una investigació al respecte per detectar-ne les causes.

Mètode simplificat d'avaluació de riscos

L’objectiu de l’activitat és analitzar els riscos derivats de les condicions de seguretat.

Feu una llista de control (check list) de la utilització d’una escala fixa i determineu el nivell de risc (NR) i el nivell d’intervenció per a la situació imaginària plantejada a continuació. Justifiqueu un nivell de deficiència (ND) per a cada un dels factors de risc previstos.

Supòsit: Un treballador utilitza una escala fixa per canviar un tub del sostre. L’altura total són 5 metres. Tot i això, l’escala no arriba als 5 metres, només en té 4. L’escala s’ha de recolzar sobre la paret. L’escala no disposa de cap tipus de protecció. És de fusta, té un esglaó trencat i no té cap sistema de seguretat ni topalls de goma perquè l’escala no resllisqui.

Possible solució

Check-list

Mètode NTP 330

ND=10
NE=3
NP=30
NC10
NR=25
NI= 300. Entre 400-240. Nivell II

Anar a la pàgina anterior:
Tècniques d'anàlisi de riscos
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació