Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si els punts indicats són vertaders (V) o falsos (F).

En una avaluació de riscos les etapes que s’han de seguir són les següents:

NúmPreguntaVF
1

Identificació del risc, quantificació del risc i presa de decisions.

2

Identificació del perill, estimació del risc, valoració del risc i control del risc.

3

Únicament són necessàries l’anàlisi i la quantificació del risc.

4

Identificació del risc i anàlisi de les conseqüències.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions.

NúmPreguntaVF
1

L’empresari haurà de fer una avaluació inicial dels riscos tenint en compte la naturalesa de l’activitat, les característiques del lloc de treball i dels treballadors que l’han de dur a terme.

2

L’avaluació de riscos ha de ser actualitzada quan canviïn les condicions de treball.

3

Quan es produeix un dany per a la salut dels treballadors o es tenen indicis que les mesures de prevenció són insuficients, l’empresari ha de dur a terme una investigació per detectar les causes dels fets.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents.

NúmPreguntaVF
1

Els mètodes simplificats d’avaluació de riscos es classifiquen en funció del nombre de factors que empren en l’estimació del risc.

2

El mètode Fine empra dos factors.

3

El mètode ABC empra tres factors.

4

El mètode Steel empra quatre factors.

5

El mètode Strohm empra cinc factors.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

En el mètode ABC la categoria A representa els riscos que poden causar lesions lleus o danys poc importants, mentre que la categoria C representa els riscos greus que poden causar fins i tot la mort.

2

El mètode binari, per valorar el risc, empra la freqüència i la gravetat.

3

La gravetat de les fractures menors, la sordesa, els trastorns musculoesquelètics i les cremades es considera lleugerament danyosa sense cap tipus de conseqüències ni a curt ni a llarg termini.

4

Es considera que un risc és moderat (MO) quan les conseqüències són danyoses (D) i la probabilitat d’esdeveniment és baixa.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els riscos s’han de combatre mitjançant la utilització d’equips de protecció individual sense que n’importi l’origen.

2

S’han d’anteposar les mesures de protecció individual a les de protecció col·lectiva.

3

L’avaluació de riscos requereix revisions periòdiques que han de quedar registrades documentalment.

4

El mètode Fine d’avaluació de riscos preveu dos factors: l’exposició i les conseqüències.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

En el mètode simplificat d’avaluació de riscos basat en la nota tècnica 330, l’estimació del nivell de conseqüències es duu a terme valorant la conseqüència del dany com a molt alta, alta, mitjana i baixa.

2

El nivell d’intervenció del mètode simplificat d’avaluació de riscos basat en la Nota Tècnica 330 indica que no cal la intervenció, excepte en cas que una anàlisi més detallada ho justifiqui.

3

El nivell de risc es calcula mitjançant el producte del nivell d’exposició i del nivell de conseqüències en el mètode simplificat d’avaluació de riscos basat en la Nota Tècnica 330.

4

Els qüestionaris de revisió són documents en què s’indiquen cada un dels factors de riscos existents que poden ser causants de dany en un lloc de treball.

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’anàlisi històrica d’accidents (AHA) és un procediment d’avaluació de riscos que identifica i registra els perills existents, la seva causa i la conseqüència potencial, i proposa les mesures preventives o correctives més adequades en cada cas.

2

El mètode “Què passaria si…?” és un mètode quantitatiu d’avaluació de riscos.

3

La diferència entre l’AMFE i l’AMFEC és que aquest últim analitza la criticitat dels riscos i considera els errors humans com a possibles formes d’error.

4

La definició de nusos és indispensable en l’anàlisi preliminar de riscos o APR.

Exercici 8

Completeu les afirmacions amb la paraula o les paraules que considereu més adients referents a l’anàlisi de riscos mitjançant l’arbre causal:

NúmPregunta
1

L’esdeveniment que es representa en la part més alta de l’arbre i que es descompon en altres s’anomena .

2

Els o terminals es representen mitjançant cercles en què s’indiquen esdeveniments d’error o d’èxit.

3

Els són els que poden ser descompostos en altres d’intermedis o de bàsics i que sorgeixen de l’esdeveniment o succés top.

4

Els anomenats són esdeveniments bàsics representats amb un rombe i indiquen que en el seu procés de descomposició no s’ha trobat cap més informació o són terminals.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats