Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

La salut, des del punt de vista de l’àmbit preventiu, és…

NúmPregunta
1

l’absència de malaltia.

2

un estat o qualitat física i psíquica que depèn fonamentalment de l’individu.

3

l’estat d’equilibri físic, psíquic i social.

4

el que digui a cada moment la normativa de prevenció.

Exercici 2

Completeu les afirmacions amb la paraula o les paraules més adients:

NúmPregunta
1

El treball vertical comporta un factor de risc que està inclòs en el grup de riscos de

2

Les radiacions emeses en l’operació de soldadura són un factor de risc

3

La relació d’autoritarisme del cap envers els seus subordinats és un factor de risc de naturalesa

4

El ritme excessiu de treball que imposa una cadena de muntatge de peces auxiliars per a la indústria de l’automòbil és un factor de risc de

Exercici 3

Relacioneu cada una de les actuacions concretes de seguretat amb la classe de tècnica a la qual pertany:

NúmPregunta
1

Investigar les causes d’un accident:

2

Avaluar els riscos d’un lloc de treball:

3

Donar formació a un conductor de carretó elevador:

4

Mantenir el bon estat de conservació de les eines manuals:

Exercici 4

Relacioneu cada enunciat amb la teoria sobre l’accidentalitat a la qual es refereix:

NúmPregunta
1

La majoria dels accidents, un 75%, afecten una minoria dels treballadors, un 25%, mentre que una minoria dels accidents, un 25%, afecten la majoria dels treballadors, un 75%.

2

De cada 400 accidents, 80 són amb danys materials, 50 provoquen danys personals lleus sense baixa, 3 amb baixa, i 1 de greu:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos