Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Són mesures de centralització:

NúmPregunta
1

La desviació típica i la mitjana aritmètica.

2

La mitjana aritmètica, la mediana i la moda.

3

La variància, el rang i la desviació típica.

4

Cap de les respostes anteriors és certa.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions.

NúmPreguntaVF
1

Un exemple de variable quantitativa contínua és el nombre d’accidents soferts per les empreses d’un determinat sector.

2

Per poder generalitzar els resultats, les mostres han de ser representatives de la població.

3

L’estadística inferencial s’encarrega de l’organització i la representació de les dades i del càlcul dels paràmetres i estadístics.

4

Per a qualsevol distribució, la suma de freqüències relatives és igual a 1.

5

La freqüència relativa acumulada és la freqüència absoluta corresponent a una classe o valor de la variable més la suma de totes les freqüències absolutes anteriors.

6

Les mesures de dispersió s’utilitzen per conèixer el grau d’allunyament de les dades.

7

Si les dades s’agrupen per intervals, els diferents paràmetres i estadístics es calculen utilitzant la marca de classe de l’interval.

Exercici 3

Completeu les afirmacions amb la paraula o les paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

Una mesura de dispersió és la .

2

El paràmetre que correspon al valor central d’una distribució és la .

3

El valor que més es repeteix, d’una característica estudiada, s’anomena .

4

La mesura de centralització més representativa és la .

Exercici 4

Donada la distribució de valors següents:

Xi fa
1 4
2 3
3 6
4 7
5 2

Calculeu els paràmetres que es demanen:

 1. Valor de la mitjana aritmètica
 2. Freqüència absoluta del valor 5
 3. Valor de la moda
 4. Freqüència relativa acumulada del valor 3

 1. mitjana 3
 2. 2
 3. 3
 4. 0.59

Exercici 5

Donada la distribució de valors següents:

Xi fa
1 5
4 3
7 5
10 7
13 3

Calculeu els paràmetres que es demanen:

 1. Valor de la mitjana aritmètica
 2. Valor de la mediana
 3. Valor de la moda
 4. Valor del recorregut

 1. 7
 2. 7
 3. 10
 4. 12

Exercici 6

Donada la distribució de valors següents corresponent a una mostra:

Xi fa
2 4
5 3
8 2
11 3

Calculeu els paràmetres que es demanen:

 1. Valor de la mitjana aritmètica
 2. Valor de la desviació típica
 3. Valor de la variància
 4. Valor de la mediana

 1. 6
 2. 1,95
 3. 3,83
 4. 5

Exercici 7

Donada la distribució de valors següent:

Intervals fa
[1,5) 5
[5, 9) 3
[9,13) 2

Calculeu els paràmetres que es demanen:

 1. Valor de la marca de classe del segon interval
 2. Valor de la mitjana aritmètica
 3. Valor de la desviació típica
 4. Valor de la moda

 1. 7
 2. 5,8
 3. 1,90
 4. 3

Exercici 8

Es prenen mostres d’orina a 30 treballadors d’una nau industrial, per determinar la concentració d’un contaminant i determinar així l’eficàcia dels equips de protecció individual. Els resultats que s’han obtingut són (en ppb):

0.34 1.54 2.35 0.761.241.680.921.98
2.06 1.78 2.46 1.332.221.250.541.82
0.92 1.471.56 1.781.550.950.240.48

Utilitzant un full de càcul i a partir d’aquests resultats determineu:

 1. Agrupeu les dades en intervals de longitud 0,10 ppb i trobeu la marca de classe de cada interval. És a dir, els intervals haurien de ser [0-0,10), [0,10-0,20); etc.
 2. Construïu la taula de freqüències corresponent.
 3. Calculeu la moda, la mediana, la mitjana aritmètica, el recorregut, la desviació típica i la variància de la distribució.

Solució ( 14.8 KB )

Anar a la pàgina anterior:
Activitats