Activitats

Llei de prevenció de riscos laborals

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer les definicions legals dels termes preventius de condicions de treball i de prevenció i conèixer la llei 31/1995 de 5 de novembre de prevenció de riscos laborals.

Consulteu a internet la pàgina web de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball: INSST. Seleccioneu “Normativa” i, un cop allà, la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL).

Mireu les definicions de condicions de treball, prevenció. Anoteu al costat de cada concepte la definició legal, si apareix en la LPR.A partir dels següent principis de l’acció preventiva, consulteu la llei i enumereu-los per ordre d’actuació tal i com estableix la llei.

Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. Facilitar les degudes instruccions als treballadors. Combatre els riscos en el seu origen. Tenir en compte l’evolució de la tècnica. Evitar els riscos. Adaptar la feina a la persona, en particular en el que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l’objectiu específic d’atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes en la salut. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. Planificar la prevenció, amb la recerca d’un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l’organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. Avaluar els riscos que no es poden evitar.

Definició legal de:

Condicions de treball: qualsevol característica d’aquest treball que pugui tenir una influència significativa en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador.

Prevenció: el conjunt d’activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases d’activitat de l’empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball.

Principis de l’activitat preventiva enumerats per ordre: a) Evitar els riscos. b) Avaluar els riscos que no es poden evitar. c) Combatre els riscos en el seu origen. d) Adaptar la feina a la persona, en particular en el que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l’objectiu específic d’atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes en la salut. e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. f) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. g) Planificar la prevenció, amb la recerca d’un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l’organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. h) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. i) Facilitar les degudes instruccions als treballadors.

Factors de risc

L’objectiu d’aquesta activitat és saber identificar els factors de risc.

Observeu atentament el dibuix figura:

Figura Factors de risc
  1. Indiqueu els riscos detectats a la imatge.
  2. Agrupeu els riscos anteriors d’acord amb els criteris de classificació: riscos de seguretat, riscos mediambientals (físics, químics i biològics), riscos organitzatius i psicosocials, i riscos de càrrega de treball.

Riscos detectats: caigudes d’objectes, relliscades, caigudes d’alçada, atrapaments, risc de mal d’esquena, risc d’incendi, risc de cremades als ulls per soldadura, risc d’accidents químics, riscos de desordre en l’organització de tasques i risc d’estrès.

Riscos de seguretat: caigudes d’objectes, relliscades, caigudes en alçada, atrapaments, risc d’incendi, risc de cremades als ulls per la soldadura.

Riscos mediambientals químics: accidents amb productes químics mal emmagatzemats.

Riscos organitzatius i psicosocials: desordre en la realització de les tasques, estrès.

Riscos de càrrega de treball ergonòmics: lumbàlgies.

Anar a la pàgina anterior:
Condicions de seguretat
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació