Introducció

La seguretat en el treball és un apartat molt important dins de la prevenció de riscos. Per tal de poder realitzar una tasca preventiva eficaç, és fonamental fer una identificació precisa de tots i cadascun dels perills que hi ha en l’entorn que es vol millorar. De l’anàlisi d’aquests perills, es poden obtenir les seves causes, els possibles riscos que es poden originar i les solucions que es poden implantar. Per poder realitzar aquesta tasca s’utilitzen les tècniques de seguretat per fer una anàlisi exhaustiva de les condicions de seguretat.

Las tècniques de seguretat són el conjunt d’actuacions, dirigides a la detecció i correcció dels diferents factors que hi intervenen i al control de les seves possibles conseqüències. Cal conèixer aquestes tècniques bàsiques i saber-les implantar correctament.

Una condició de seguretat és qualsevol característica del treball que pugui tenir una influència significativa en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador (LPRL art. 4).

Aquesta unitat didàctica és molt important perquè dona les bases de tota l’acció preventiva.

La unitat didàctica “Condicions de seguretat i tècniques d’anàlisi de riscos” conté cinc nuclis d’activitat en els quals s’estudien conceptes importants com les condicions de seguretat, les tècniques d’anàlisi de riscos, les inspeccions de seguretat i investigació d’accidents i temes d’estadística, importants per canalitzar tota la informació arreplegada en les investigacions i l’avaluació de riscos.

En l’apartat de “Condicions de seguretat” es presenten els conceptes fonamentals preventius referents a les condicions del treball i les diverses mesures a aplicar per millorar-les. Els tres àmbits sobre els quals es basa el marc de la prevenció són el treball, la salut i l’ambient laboral. Hi ha una interrelació negativa entre ells que provoca que la salut es vagi debilitant progressivament com a resultat de l’ambient laboral negatiu on es desenvolupa el treball. Per trencar aquest cercle, cal conèixer les condicions de treball i, específicament, les de seguretat (constituïdes pels factors de risc que poden provocar l’aparició d’un accident). Cal saber que hi ha un conjunt de tècniques que es poden aplicar sobre l’ambient perniciós per eliminar, reduir i controlar els riscos.

En l’apartat de “Tècniques d’anàlisi de riscos” es tracten les tècniques d’anàlisi de riscos qualitatives i quantitatives, tan necessàries per valorar l’estat de seguretat dels locals, instal·lacions, màquines, equips i mètodes de treball, segons la probabilitat de risc i la severitat de dany que pot causar.

En l’apartat d’“Inspeccions de seguretat i investigació d’accidents” destaca l’estudi de les inspeccions de seguretat com una tècnica per a la identificació i l’anàlisi de perills que actuen en l’etapa de precontacte. Aquest mètode es desenvolupa abans que es produeixi l’esdeveniment no desitjat. S’aprofundeix en l’anàlisi d’accidents, que té com a objectiu la identificació de les causes que han provocat un accident/incident. Per tant, és una tècnica que es basa en fets esdevinguts que fa que les mesures correctives implantades siguin excepcionals.

En els apartats de “Conceptes bàsics d’estadística” i “Aplicació de l’estadística a la prevenció” es tracta l’estadística i s’estudia la seva aplicació com a eina útil per interpretar les dades obtingudes en les mesures i anàlisis realitzades. A la primera s’estudia l’estadística bàsica i en la segona, les tècniques estadístiques aplicades a la prevenció de riscos.

Donada la situació actual de pandemia originada per la covid-19 en els apartats afectats hi trobareu la informació relacionadamb la covid-19

Anar a la pàgina següent:
Objectius