Objectius

 1. En acabar la unitat didàctica, l’alumne ha de ser capaç del següent:
  • Relacionar les condicions i característiques dels locals de treball, les instal·lacions, les màquines, els equips i els processos de treball amb els perills i els sistemes i elements de prevenció i protecció.
  • Interpretar i relacionar les condicions de funcionament de les instal·lacions, màquines i equips, a partir de manuals d’operacions i d’informació tècnica.
  • Recollir informació i dades sobre accidents i incidents, a partir dels fets que han succeït, els equips, materials i instal·lacions implicats, les persones involucrades i les seves conductes.
  • Identificar incompliments de normes i anomalies de funcionament en locals, màquines, instal·lacions i procediments de treball a partir de les normes generals i internes i de procediments normalitzats establerts.
  • Determinar possibles causes dels accidents i incidents a partir de la informació i les dades obtingudes sobre els fets, segons els procediments establerts d’anàlisi de riscos i d’investigació d’accidents.
  • Enregistrar dades sobre accidents i incidents, anomalies de seguretat en locals, instal·lacions, màquines i equips, desviacions i incompliments de procediments de treball, mesures de paràmetres i mesures de prevenció i seguretat, segons els procediments i formats d’enregistrament establerts.
  • Determinar millores de les condicions i característiques de seguretat dels locals de treball, les instal·lacions, les màquines i els equips i procediments de treball, segons les anomalies i incompliments detectats en l’anàlisi i la investigació d’accidents i incidents, en els controls de riscos i en les inspeccions de seguretat.
  • Interpretar les dades obtingudes en les mesures i anàlisis quantitatives o qualitatives de seguretat, de manera adequada, d’acord amb les exigències expressades per les normes generals i internes de l’empresa.
  • Obtenir informació útil de persones en les inspeccions i les investigacions de seguretat i accidents, de manera detallada, que permeti analitzar i investigar els fets i identificar les causes principals i secundàries, amb una actitud comprensiva i l’ús d’un llenguatge adaptat a la persona entrevistada.
  • Identificar els locals, instal·lacions, màquines, equips i mètodes de treball per verificar l’existència o no de riscos per a la seguretat i la salut, d’acord amb els indicadors i les normes generals i específiques de l’empresa i valorar aquests riscos a partir de mètodes qualitatius i quantitatius.
  • Relacionar les deficiències de les instal·lacions, màquines i equips amb la normativa vigent, les possibles conseqüències i danys per a la salut, i les mesures preventives que poden adoptar-se.
  • Valorar les mesures preventives adoptades sobre locals, instal·lacions, màquines i equips, d’acord amb l’eficàcia de la mesura, els índexs d’accidents/incidents anteriors i posteriors a l’adopció de la mesura i la satisfacció de les persones afectades.
  • Determinar el contingut, format i canal de comunicació dels informes sobre accidents, incidents, anomalies dels processos i mètodes de treball, les desviacions de les mesures de condicions de treball i les valoracions dels riscos, les condicions de seguretat, els equips i les mesures de prevenció, d’acord amb la destinació i la finalitat de l’informe.
Anar a la pàgina anterior:
Introducció
Anar a la pàgina següent:
Condicions de seguretat