Actuació en cas d'accident de treball

La definició d’accident de treball inclou diverses accepcions o circumstàncies:

 • Accidents que pateix el treballador dins el centre de treball.
 • Accidents que pateix el treballador en anar o tornar del lloc de treball (accident in itinere).
 • Accidents que pateix el treballador en ocasió del compliment de les ordres de l’empresari fora del centre de treball (“accidents en missió”).
 • Malalties no classificades com a professionals.

L’accident de treball és definit jurídicament per l’article 115 de la Llei general de la Seguretat Social com a “tota lesió corporal que pateix el treballador en ocasió o com a conseqüència del treball realitzat per compte aliè”.

Segons la gravetat dels accidents, els podem classificar de la següent manera:

 • Sense baixa.
 • Lleus: petits talls i cops, iritacions dels ulls per la pols, mal de cap, molèsties i disconfort que no causin baixa de més d’una setmana, entre d’altres.
 • Greus: talls importants, fractures, sordesa, cremades en graus menors, algunes lesions musculoesquelètiques, entre d’altres.
 • Molt greus: amputacions, fractures obertes, cremades en graus majors, lesions múltiples, entre d’altres.
 • Mortals

Una lesió és un dany ocasionat sobre les persones, derivat d’un accident.

Des del punt de vista de la prevenció, pot haver-hi situacions no desitjades, que no produeixen cap dany, però que sota circumstàncies diferents podrien haver produït lesions a les persones o danys a la propietat; aquests esdeveniments els anomenem incidents. I aquelles situacions que només provoquen danys materials, les anomenem accidents en blanc.

Tots aquests fets seran motiu d’anàlisi per part del tècnic en prevenció amb la finalitat d’implantar mesures i millores per evitar que tornin a succeir. Aquest estudi es farà segons la coneguda teoria que Frank Bird va plantejar als anys cinquanta amb la piràmide de control de riscos sobre la relació entre els incidents i els accidents amb danys per a la salut de les persones treballadores (vegeu la figura).

Figura Piràmide de control de riscos
Frank Bird

Per tant, l’aplicació de les tècniques i procediments posteriors als accidents/incidents tenen com a objectiu eliminar o disminuir el risc que es produeixin els accidents de treball i el dany que poden produir, en primera instància, a les persones, però també als béns i al medi ambient. És a dir, prevenir els accidents de treball, evitant que es produeixin o minimitzant-ne les conseqüències immediates sobre les persones i els béns.

No tan sols es consideren aquells accidents que causen lesions, sinó també aquells que les poden produir.

Com actuar davant d'un accident de treball: assistència sanitària i notificació

L’objectiu principal de la prevenció és evitar que l’accident es produeixi (vegeu la figura).

Figura Prevenir vol dir eliminar o disminuir riscos i danys

En cas que l’accident esdevingui, cal seguir uns procediments establerts; tant pel que fa a l’assistència sanitària que ha de rebre l’accidentat, com pel que fa als tràmits administratius que notifiquin que ha hagut un accident, així com la investigació del propi accident, que serveix per prendre mesures oportunes per tal d’evitar-ne de futurs.

Assistència sanitària

Davant d’un accident, cal portar l’accidentat al centre d’assistència més pròxim segons l’ordre de referència que tot seguit s’indica:

 • Centres assistencials propis de les mútues d’accidents de treball.
 • Centres assistencials concertats.

En casos d’urgència greu, cal adreçar-se sempre al centre mèdic més proper. Si ha estat atès en un centre que no correspon als propis o als concertats de les mateixes mútues, s’haurà de contactar amb la mútua en el termini de temps més breu possible perquè, en cas de baixa, es realitzi la prescripció facultativa. És recomanable que l’accidentat vagi amb el document de sol·licitud o volant d’assistència per accident de treball degudament emplenat per l’empresa per facilitar l’atenció sanitària sense cap demora.

Tràmits posteriors a l'assistència mèdica

Un cop l’empleat ha rebut l’assistència mèdica pertinent, i en cas que el metge que l’ha atès estimi que el treballador no requereix la baixa laboral, es podrà reincorporar a la feina sense percebre cap prestació econòmica. No obstant això, se li lliurarà el full mèdic sense baixa laboral com a justificant i informació de l’assistència facultativa rebuda.

En aquest cas, l’empresa haurà d’emplenar mensualment la relació d’accidents de treball esdevinguts sense baixa mèdica i l’haurà de remetre en línia a l’autoritat laboral competent (a Catalunya s’enviarà a través de la plataforma del Departament de Treball, amb l’autentificació i acreditació prèvia de l’empresa usuària del sistema). Aquesta relació s’enviarà els cinc primers dies hàbils del mes següent al que correspon la informació.

CoNTA, portal de notificació dels AT

Podeu consultar-ne la web en el següent enllaç: tinyurl.com/u3rjb2z.

L’any 2012, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya va posar en marxa el portal CoNTA. Aquest proporciona una via de comunicació directa i fluïda amb empreses i mútues, al mateix temps que permet obtenir informació útil per al disseny de les polítiques de promoció de la seguretat i salut laboral de tal manera que aquestes responguin a les necessitats i als problemes reals de les empreses i persones de Catalunya.

Per garantir la seguretat d’accés als usuaris, CoNTA requereix un certificat digital que les empreses o els seus representants (gestors i graduats socials, entre d’altres) poden obtenir davant qualsevol organisme certificador acreditat per CATCert.

Quan es determini que el treballador necessita la baixa laboral no podrà reprendre el seu treball i, per això, el centre que l’ha assistit li lliurarà el document del full mèdic de baixa, que consta de tres exemplars:

 • l’original per a la mútua,
 • una còpia per al treballador i
 • una altra còpia perquè ho comuniqui a l’empresa.

Posteriorment, l’empresa haurà d’emplenar i remetre a l’autoritat laboral competent el full d’accident de treball en línia (si no és que ho ha fet així des del principi mitjançant el portal web).

Autoritat laboral

A Catalunya, l’autoritat laboral competent són els serveis territorials del Departament de Treball corresponents a l’àmbit geogràfic on s’ubiqui el centre de treball del treballador accidentat.

Notificació de l'accident de treball

La declaració d’accidents de treball s’efectua emplenant el model oficial que es troba al portal i es pot fer pels mitjans telemàtics del portal amb els mateixos efectes jurídics que les efectuades per la resta de mitjans admesos en dret, seguint la normativa corresponent.

Normativa aplicable

 • Ordre TRE/241/2007, de 22 de juny, per la qual s’amplia de forma indefinida el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10/2004.
 • Ordre TRI/215/2004, de 15 de juny, per la qual es modifica l’Ordre TRI/10/2004, de 26 de gener, per la qual s’aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball (DOGC 4163, pàg. 12431,de 26/6/2004).
 • Ordre TRI/10/2004, de 26 de gener, per la qual s’aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball (DOGC 4061, pàg. 2075 2/2/2004).

La notificació feta per mitjans telemàtics es considerarà presentada davant l’administració quan s’enregistri en el registre telemàtic de l’Administració Oberta de Catalunya, que és l’únic registre telemàtic a Catalunya habilitat per a la recepció de notificacions d’accidents de treball, de manera que quedi constància, en l’assentament d’entrada, les dades següents: número de registre d’entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació del remitent o del seu representant, i identificació de l’òrgan al qual s’adreça la notificació.

El termini per a la presentació del full d’accidents de treball són de cinc dies hàbils des de la data en què es va produir l’accident o des de la data de la baixa mèdica. Excepcionalment per als accidents greus, molt greus o que provoquin la defunció del treballador o per a aquells accidents que han afectat més de 4 treballadors, a banda del preceptiu full d’accidents de treball, l’empresa haurà d’efectuar una comunicació urgent en el termini de 24 hores.

Quant a les dades de l’accident, s’ha de fer constar la informació de l’accident (és a dir, la data, el lloc i dia de la setmana de l’accident) i s’ha de descriure (la manera en què es va produir, l’agent causant, etc.):

 • Si es tracta d’un accident nou o si es tracta d’una recaiguda d’un accident anterior.
 • Dades del treballador, tant personals (nom, cognoms, sexe, DNI, etc.), com laborals (grup de cotització a la Seguretat Social, ocupació, antiguitat, lloc de treball, tipus de contracte, etc.).
 • Dades de l’empresa, on s’ha d’especificar el nom i l’adreça, així com el seu codi de compte de cotització.
 • Dades referents al centre de treball on han ocorregut els fets.
 • Dades referents als factors de risc i als agents materials causants de la lesió.
 • Dades referents a l’existència de pla de seguretat.
 • Dades assistencials. Es refereixen a la descripció de la lesió, a la part del cos lesionada, al metge que va assistir l’accidentat, al tipus d’establiment sanitari i, sobretot, al grau de lesió: lleu, greu, molt greu o defunció.
 • Dades econòmiques. S’ha d’indicar la base de cotització del treballador el mes anterior a l’accident i determinar-ne la base reguladora per a la prestació d’incapacitat temporal.
 • Actuació en cas d’accidents greus, molt greus o defunció.

Canvi de situació de baixa laboral a alta laboral

Trobareu informació sobre els tipus d’incapacitats a la secció “d’Annexos” d’aquest apartat.

Durant el seguiment assistencial al pacient, el facultatiu podrà emetre el corresponent full mèdic d’alta laboral quan consideri que el treballador ja es troba restablert i en condicions de reincorporar-se al treball, encara que puguin quedar algunes limitacions o seqüeles de les lesions patides. Això significa el final de la situació d’incapacitat temporal i, per tant, del pagament de la prestació econòmica per part de la mútua i del pagament delegat d’aquesta prestació per part de l’empresa.

En el supòsit que fos una alta amb seqüeles, s’iniciaran els tràmits necessaris per avaluar-les. Serà la mútua la que efectuarà els passos necessaris davant els organismes de la Seguretat Social per determinat possibles incapacitats definitives subjectes a indemnització.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Activitats