Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

L’empresari ha de fer una avaluació de riscos…

NúmPregunta
1

quan renova el contracte de treball a un treballador.

2

cada any.

3

quan renova una màquina.

4

En tots els casos anteriors.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Una avaluació de riscos és…

NúmPregunta
1

l’única mesura preventiva.

2

un mitjà per identificar els riscos i poder adoptar mesures preventives per eliminar-los.

3

una valoració dels riscos existents per fixar responsabilitats.

4

un mitjà per identificar els riscos i poder adoptar mesures per eliminar-los o reduir-los.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

En l’avaluació de riscos s’han de tenir en consideració els treballadors especialment sensibles, com per exemple…

NúmPregunta
1

les dones.

2

els treballadors que es reincorporen després de vacances.

3

els treballadors que pateixen al·lèrgies.

4

els treballadors amb contractes temporals.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

En quina de les següents situacions és més probable que passi un accident?

NúmPregunta
1

Petits talls en la manipulació de materials de construcció.

2

Explosió en un camió que transporta productes perillosos.

3

Portar bombones de butà a domicilis particulars.

4

Fractures per caigudes en un magatzem.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta:

De les següents activitats, quines poden presentar riscos més severs?

NúmPregunta
1

Talls en la manipulació de materials de construcció.

2

Transport de productes perillosos.

3

Distribució de bombones de butà a domicilis particulars.

4

Treballs en un magatzem.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

En relació amb l’activitat preventiva que ha de realitzar l’empresari…

NúmPreguntaVF
1

ha de fomentar la participació dels treballadors.

2

ha de garantir la seguretat i la salut dels treballadors.

3

la formació es facilita una sola vegada al treballador.

4

n’ha de fer un seguiment per mantenir actualitzades les activitats d’identificació, avaluació i control dels riscos.

5

tots els riscos es poden evitar.

6

acaba amb l’avaluació de riscos.

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions:

NúmPreguntaVF
1

El mètode Fine és l’únic mètode vàlid per fer una avaluació de riscos.

2

Per freqüència entenem el temps d’exposició a la situació de risc o successos que poden portar a l’accident.

3

Les formes d’anomenar els tipus de riscos és única.

4

Les empreses que fan avaluacions poden generar el seu propi mètode.

5

La planificació de l’activitat preventiva ha de quedar registrada en l’avaluació de riscos.

6

Quan es porta a terme aquesta avaluació de riscos i s’han d’aplicar mesures preventives cal designar un responsable i aquest ha de disposar d’un pressupost per poder aplicar la mesura; també es convenient definir terminis d’execució.

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions:

NúmPreguntaVF
1

La prevenció de riscos no s’ha d’integrar en el sistema de gestió general de l’empresa.

2

No s’avaluaran mai els espais comuns, com per exemple els passadissos.

3

Si en la identificació dels riscos en trobem un que es pot eliminar, primer s’haurà d’avaluar per aprovar les mesures preventives adequades.

4

Es faran controls periòdics de les condicions i els mètodes de treball.

5

L’avaluació inicial s’haurà de revisar quan ho decideixi l’empresari.

6

Els controls periòdics de vigilància de la salut mai tindran com a conseqüència una revisió de les avaluacions de riscos realitzades.

Exercici 9

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients (arrossegueu cada terme a l’espai en blanc que li correspongui):

NúmPregunta
1

L’activitat preventiva s’ha d’entendre com a .

2

L’empresari és el responsable de la informació, consulta, participació i formació dels treballadors mitjançant la constitució d’una organització i facilitant els necessaris per poder protegir els treballadors.

3

Sempre s’ha de fer una per garantir la seguretat i salut dels treballadors.

4

Quan es produeixi una lesió, l’empresari portarà a terme una per detectar les causes que l’han provocada.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos